Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Algab Euroopa kultuuripärandiaasta 2018

Brüssel, 7. detsember 2017

Täna algab Milanos toimuval Euroopa kultuurifoorumil Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 tähistamine.

Euroopa kultuuripärandiaastal on fookuses Euroopa rikkalik kultuuripärand ning rõhutatakse selle rolli ühise identiteedi loomisel ja Euroopa tuleviku kujundamisel.

Täna Euroopa kultuuripärandiaasta avanud hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics sõnas: „Kultuuripärand on Euroopa eluviisi keskmes. See määrab meie identiteedi ja loob kuuluvustunde. Kultuuripärand ei moodustu üksnes kirjandusest, kunstist ja esemetest, vaid ka meie õpitavatest ametitest, meie jutustatavatest lugudest, meie valmistatavatest roogadest ja meie vaadatavatest filmidest. Peame säilitama ja väärtustama oma kultuuripärandit tulevastele põlvkondadele. Kultuuripärandiaasta pakub suurepärast võimalust innustada inimesi, eriti noori, avastama Euroopa rikkalikku kultuurilist mitmekesisust ja mõtlema rollile, mida kultuuripärand täidab meie kõigi elus. See aitab meil mõista minevikku ja kujundada tulevikku."

Tänasel avamisüritusel osalevad Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani, Eestit kui ELi eesistujamaad esindav kultuuriminister Indrek Saar, Itaalia kultuuriminister Dario Franceschini, Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjoni esinaine Petra Kammerevert ning 800 ELi kultuurivaldkonna ja kodanikuühiskonna esindajat.

Euroopa kultuuripärandiaasta eesmärk on tõsta teadlikkust kultuuripärandi ühiskondlikust ja majanduslikust tähtsusest. Tuhanded algatused ja üritused üle Euroopa pakuvad võimalust kaasata erineva taustaga inimesi. Eesmärk on jõuda võimalikult laia publikuni, eelkõige laste ja noorteni, kohalike kogukondadeni ja inimesteni, kelle kokkupuude kultuuriga on põgus, et edendada ühist vastutustunnet.

ELi liikmesriikides, piirkondades ja kogukondades elluviidavaid projekte ja algatusi täiendatakse riikidevaheliste projektidega, mida rahastab liit. Näiteks korraldab komisjon koos liikmesriikidega Euroopa kultuuripärandiaasta kultuuriväärtuste foorumi, et alustada tööd ELi kultuuri ja kultuuripärandi pikaajalise tegevuskavaga. See kujutab endast järelmeedet ELi juhtide arutelule hariduse ja kultuuri üle, mis toimus 17. novembril Göteborgis.

Täna avaldatud uue Eurobaromeetri uuringu andmetel peab kümnest eurooplasest kaheksa kultuuripärandit oluliseks mitte ainult iseenda, vaid ka oma kogukonna, piirkonna, riigi ja Euroopa Liidu kui terviku seisukohast. Valdav enamus tunneb kultuuripärandi üle uhkust, asugu see siis nende enda piirkonnas või riigis või mõnes muus Euroopa riigis. Rohkem kui 70% eurooplasestnõustub ka sellega, et kultuuripärand aitab parandada nende elukvaliteeti. Uuringust nähtub ka see, et kümnest üheksa arvab, et kultuuripärandit tuleks tutvustada koolides. Eurooplastest kolmveerand arvab, et Euroopa kultuuripärandi kaitsesse peaksid rohkem panustama ennekõike liikmesriigid ja EL.

Taust

Arheoloogilise väärtusega paikadest kuni kaasaegsete arhitektuurimälestisteni, keskaegsetest kindlustest kuni folklooritraditsioonide ja kunstipärandini on Euroopa kultuuripärand Euroopa kodanike ühismälu ja -identiteedi kese. Lisaks loob kultuuripärand linnades ja piirkondades majanduskasvu ja töökohti ning on kesksel kohal Euroopa suhtluses ülejäänud maailmaga. ELis on kultuuripärandiga kaudselt seotud 7,8 miljonit töökohta (nt turism, kultuuripärandi esitlemine ja kaitsmine). ELi kultuuripärandisektoris töötab üle 300 000 inimese ning Euroopas asub peaaegu pool UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud mälestistest: 453.

Kuna elame ajal, mil kultuurivarad on ohus ja neid konfliktipiirkondades isegi tahtlikult hävitatakse, leidis komisjon, et kultuuripärand väärib aastal 2018 Euroopa aastat. Nõukogu ja Euroopa Parlamendi otsus, millega nimetati 2018. aasta Euroopa kultuuripärandiaastaks, võeti vastu 17. mail 2017, tuginedes komisjoni ettepanekule 30. augustist 2016.

Euroopa kultuurifoorum, millel Euroopa kultuuripärandiaasta täna avatakse, on komisjoni poolt iga kahe aasta järel korraldatav tähtsündmus. Sellega täiustatakse Euroopa kultuurikoostöö profiili, tuuakse kokku valdkonna põhitegijad, analüüsitakse Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava rakendamist ning elavdatakse arutelu ELi kultuuripoliitika ja algatuste üle. Lisaks Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 avamisele arutatakse tänavusel foorumil kultuuri rolli üle üleeuroopaliste ja ülemaailmsete probleemide lahendamisel ning kultuuri ja loovuse panuse üle kohalikus ja piirkondlikus sotsiaalmajanduslikus arengus.

Lisateave

 

IP/17/5067

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar