Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Stålindustrin: EU-kommissionen välkomnar ambitiöst avtal mot överkapacitet

Bryssel den 30 november 2017

Globalt forum enas om breda politiska lösningar som ska genomföras 2018–2019 för att ta itu med global överkapacitet i stålindustrin.

Medlemmarna i det globala forumet för överkapacitet i stålsektorn enades på dagens möte i Berlin om ett ambitiöst paket med konkreta politiska lösningar för att ta itu med den akuta överkapaciteten inom den globala stålsektorn.

Medlemmarna måste garantera en marknadsbaserad stålproduktion, avstå från subventioner som snedvrider marknaden och andra statliga stödåtgärder som bidrar till överkapacitet, erbjuda rättvisa konkurrensvillkor för statliga och privata företag och genomföra konkreta anpassningsåtgärder. Avtalet lyfter fram den snedvridning av marknaden som är orsaken till överkapaciteten, och kapacitetsutvecklingen och åtgärderna kommer att följas upp 2018 och 2019.

– Stålindustrins överkapacitet är ett problem som verkligen påverkar människors liv, och särskilt för de som blir arbetslösa, säger handelskommissionär Cecilia Malmström, som var med på mötet. – Idag har vi enats om ett viktigt och konkret paket för att ta itu med den akuta överkapaciteten i den globala stålindustrin. De breda politiska lösningarna kommer att bidra till rättvisa konkurrensvillkor och till EU:s tillväxt och sysselsättning. Det är en global utmaning som måste angripas globalt. Inför WTO:s elfte ministerkonferens i Buenos Aires är detta ett steg framåt som understryker hur viktigt det är med konkret multilateralt samarbete för att lösa globala problem. Men vårt arbete är förstås inte klart. Nu måste vi gå till konkret handling. Vår industri, vår arbetskraft, våra konsumenter och medborgare är beroende av att dessa åtaganden verkligen genomförs. Nästa år är EU medordförande i forumet, och vi kommer att på nära håll följa upp att åtgärderna genomförs.

Frågan om överkapacitet har flera gånger tagits upp både bilateralt och multilateralt av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, särskilt vid de senaste två senaste G20-toppmötena. Forumet startades i december 2016 efter uppmaning av G20-ledarna i Hangzhou, och dess ställning stärktes genom G20-mötet i Hamburg i juli 2017. Forumet administreras av OECD och rapporterar varje år till G20-ministrarna.

Medlemmarna bör nu prioritera att de principer och rekommendationer man enats om snabbt börjar tillämpas och att man under första halvåret 2018 informerar om vilka steg som tagits för att avskaffa subventioner som snedvrider marknaden. Det globala forumets möten kommer att hållas minst tre gånger per år för att följa upp hur dagens åtaganden uppfylls.

Bakgrund

Stålindustrin är viktig för EU:s ekonomi och har en central ställning i globala värdekedjor, och den sysselsätter hundratusentals EU-medborgare.

Det globala överskottet på 737 miljoner ton i stålproduktionen 2016 var det största någonsin. Detta har de senaste åren pressat stålpriserna till en ohållbar nivå och skadat både stålindustrin, närliggande branscher och sysselsättningen. 

EU-kommissionen gav i mars 2016 ut ett meddelande om åtgärder till stöd för konkurrenskraften hos EU:s stålindustri.

Detta har skett bland annat genom handelspolitiska skyddsåtgärder, där antidumpningstullar och utjämningstullar skyddar EU:s stålindustri mot effekterna av illojal handelspraxis. EU:s handelspolitik omfattar för närvarande 47 skyddsåtgärder mot dumpning och subventioner, fler än någonsin, för att komma till rätta med otillbörlig import av stålprodukter.

Men åtgärderna kan bara komma åt den globala överkapacitetens effekter, inte dess underliggande orsaker. Därför medverkade EU i december 2016 till att det globala forumet för överkapacitet i stålsektorn skapades. Det för samman 33 länder – samtliga G20-medlemmar samt några andra berörda OECD-länder – som utgör de största producenterna i världen.

De deltagande länderna har sedan forumet startades utväxlat uppgifter om produktionskapacitet, subventioner och andra stödåtgärder. Denna ökade öppenhet har gjort det möjligt för medlemmarna att fokusera på de bakomliggande orsakerna till överkapaciteten och enas om konkreta lösningar genom att stärka marknadens roll och ändra branschens struktur. 

Läs mer:

Pressmeddelande: Stålindustrin: Kommissionen arbetar för hållbar sysselsättning och tillväxt i EU

Faktablad: Steel: Preserving sustainable jobs and growth in Europe.

IP/17/5049

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar