Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Oceliarstvo: Európska komisia víta ambicióznu dohodu globálneho fóra ako riešiť nadmernú kapacitu

Brusel 30. november 2017

Členovia globálneho fóra sa dohodli na politických riešeniach so širokým dosahom na riešenie celosvetovej nadmernej kapacity v oceliarstve. Tieto opatrenia sa majú realizovať v rokoch 2018 a 2019.

Členovia Globálneho fóra pre nadmernú kapacitu ocele sa dnes na stretnutí v Berlíne dohodli na ambicióznom balíku konkrétnych politických krokov na riešenie naliehavého problému celosvetovej nadmernej kapacity v oceliarskom odvetví.

Podľa dohodnutého balíka musia členovia globálneho fóra zabezpečiť výstupy v oceliarskom priemysle odvodené od potrieb trhu, upustiť od subvencií, ktoré narúšajú trh, a od iných verejných podporných opatrení, ktoré prispievajú k nadmernej kapacite, nastoliť rovnaké podmienky medzi štátnymi a súkromnými spoločnosťami a zaviesť účinné politiky na prispôsobenie sa. V uvedenej dohode sa vymedzujú praktiky narúšajúce trh, ktoré sú hlavnou príčinou nadmernej kapacity. Na podporu realizácie dohody má slúžiť účinný monitorovací mechanizmus na sledovanie vývoja nadmernej kapacity a súvisiacich politík, aby bolo možné kontrolovať pokrok v realizácii dohody v rokoch 2018 a 2019.

Účastníčka stretnutia komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová uviedla: „Problém nadmernej kapacity ocele má skutočný dosah na životy ľudí – najmä tých, ktorí sa stali nezamestnanými. Dnes sme dohodli dôležitý a účinný balík na riešenie naliehavej otázky celosvetovej nadmernej kapacity oceliarstva. Tieto politické riešenia pomôžu vytvoriť rovnaké podmienky a podporovať rast a tvorbu pracovných miest v EÚ. Ide o globálny problém, a preto sa musí riešiť zodpovedajúcim spôsobom. Tento úspech dosiahnutý v nadväznosti na 11. ministerskú konferenciu Svetovej obchodnej organizácie v Buenos Aires podčiarkuje dôležitosť účinnej mnohostrannej spolupráce pri riešení globálnych problémov. Samozrejme, ešte nás čaká veľa práce. Teraz musíme dohodu naplniť. Náš priemysel, naša pracovná sila, naši spotrebitelia a občania závisia od účinnej realizácie týchto záväzkov. EÚ, ktorá spolupredsedá tomuto fóru v budúcom roku, bude pozorne dohliadať na vykonávanie dohodnutých opatrení“.

Na otázku nadmernej kapacity upozornil predseda Juncker pri niekoľkých príležitostiach na dvojstrannej aj mnohostrannej úrovni, najmä počas posledných dvoch samitov skupiny G20. Fórum, ktoré vzniklo v decembri 2016 po výzve vedúci predstaviteľov krajín G20 v Chang-čou, bolo podporené v záveroch samitu G20 v júli 2017 konanom v Hamburgu. Fórum sa bude organizovať za pomoci OECD a každý rok predloží správu ministrom skupiny G20.

Ako prioritnú záležitosť by teraz členovia globálneho fóra mali zabezpečiť rýchlu realizáciu dohodnutých zásad a odporúčaní a v prvom polroku 2018 zdieľať informácie o krokoch prijatých na odstránenie subvencií, ktoré narúšajú trh. Zasadnutie globálneho fóra sa bude konať aspoň trikrát ročne s cieľom monitorovať vykonávanie dnešných záväzkov.

Súvislosti

Oceliarsky priemysel je kľúčovým odvetvím hospodárstva Európskej únie a má ústredné postavenie v globálnych hodnotových reťazcoch. Poskytuje zamestnanie pre niekoľko sto tisíc európskych občanov.

Globálny nadbytok kapacity v oceliarstve dosiahol v roku 2016 približne 737 miliónov ton – najviac v dejinách. Táto nadmerná kapacita sa v posledných rokoch podpísala pod pokles cien ocele na neudržateľnú úroveň a negatívne zasiahla oceliarske odvetvie, ako aj nadväzujúce odvetvia priemyslu a pracovné miesta. 

V marci 2016 Komisia vydala oznámenie, v ktorom predstavila rad opatrení zameraných na podporu konkurencieschopnosti oceliarskeho priemyslu EÚ.

Komisia okrem iného uplatňuje nástroje na ochranu obchodu a ukladá antidumpingové a antisubvenčné clá, aby oceliarsky priemysel EÚ ochránila pred účinkami nekalých obchodných praktík. EÚ v súčasnosti uplatňuje bezprecedentný počet opatrení na ochranu obchodu, ktoré sú zamerané na nekalý dovoz oceliarskych výrobkov. Celkovo ide o 47 antidumpingových a antisubvenčných opatrení.

Týmito nástrojmi sa však môžu riešiť iba účinky celosvetovej nadmernej kapacity na obchod, a nie jej príčiny. EÚ sa preto v decembri 2016 podieľala na vytvorení Globálneho fóra pre nadmernú kapacitu ocele. Fórum, ktoré združuje 33 ekonomík – vrátane všetkých členov G20 a ďalších zainteresovaných krajín OECD, zahŕňa všetkých najväčších svetových výrobcov.

Od jeho vzniku si zúčastnené ekonomiky vymieňajú údaje o kapacite pre oceľ, dotáciách a iných podporných opatreniach. Takéto zvýšenie transparentnosti umožňuje členom globálneho fóra zamerať sa na základné príčiny problému nadmernej kapacity v oceliarstve a dohodnúť sa na konkrétnych krokoch na ich odstránenie posilnením úlohy trhu a zmenou štruktúry uvedeného priemyslu. 

Ďalšie informácie

Tlačová správa: Oceliarsky priemysel: Komisia prijíma opatrenia na zachovanie udržateľných pracovných miest a rastu v Európe

OZNAM: Oceliarstvo: Ochrana udržateľných pracovných miest a rastu v Európe

IP/17/5049

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar