Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Przemysł stalowy: Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje ambitne porozumienie globalnego forum mające rozwiązać problem nadwyżki mocy produkcyjnych

Bruksela, 30 listopada 2017 r.

Członkowie globalnego forum zgadzają się na szeroki wachlarz rozwiązań politycznych w celu zaradzenia problemowi globalnej nadwyżki zdolności produkcyjnych. Uzgodnione rozwiązania miałyby zostać wdrożone w latach 2018–2019.

Członkowie globalnego forum ds. nadwyżki mocy produkcyjnych w przemyśle stalowym uzgodnili dziś na spotkaniu w Berlinie ambitny pakiet konkretnych rozwiązań politycznych mających zaradzić pilnej kwestii globalnej nadwyżki zdolności produkcyjnych w tym sektorze.

W myśl uzgodnionego pakietu członkowie forum muszą dopilnować, by przemysł stalowy osiągał w pełni rynkowe wyniki. Muszą zatem powstrzymać się od stosowania subsydiów, które powodują zakłócenia na rynku, i innych rządowych środków wspierających, które przyczyniają się do nadwyżki mocy produkcyjnych, zapewnić równe warunki działania dla przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, a także wprowadzić skuteczne strategie dostosowawcze. W porozumieniu określono, które praktyki powodujące zakłócenia na rynku leżą u podstaw wspomnianej nadwyżki. Wprowadzono również rzetelny mechanizm monitorujący rozwój mocy produkcyjnych i rozwój polityki, który pozwoli śledzić przebieg wdrażania ustaleń w latach 2018 i 2019.

Obecna na posiedzeniu unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: Problem nadwyżki mocy produkcyjnych w przemyśle stalowym ma realny wpływ na życie ludzi – zwłaszcza tych, którzy stracili pracę. Udało nam się dziś uzgodnić ważny i skuteczny pakiet środków, które umożliwią rozwiązanie najbardziej palących kwestii globalnej nadwyżki mocy produkcyjnych w tym sektorze. Te szeroko zakrojone rozwiązania polityczne pomogą stworzyć równe warunki działania oraz wspierać wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w UE. To wyzwanie o wymiarze globalnym i tak też należy je traktować. Osiągnięty dziś sukces podkreśla znaczenie skutecznej współpracy wielostronnej w rozwiązywaniu globalnych problemów, co ma szczególne znaczenie w przededniu 11. konferencji ministerialnej WTO , która odbędzie się w Buenos Aires. Oczywiście, nasza rola na tym się nie kończy. Musimy teraz przekuć słowa w czyny. Unijny przemysł, pracownicy, konsumenci i obywatele liczą na skuteczne wykonanie podjętych zobowiązań. Jako współprzewodnicząca tego forum w przyszłym roku, UE będzie uważnie śledzić wdrażanie tych środków.

Kwestia nadwyżki mocy produkcyjnych była wielokrotnie poruszana przez przewodniczącego Junckera, zarówno na spotkaniach dwustronnych, jak i wielostronnych, m.im. podczas dwóch ostatnich szczytów G20. Forum powstało w grudniu 2016 r. po wezwaniu wystosowanym przez przywódców państw grupy G-20 w Hangzhou. W lipcu 2017 r. zostało dodatkowo wzmocnione dzięki wynikom szczytu G-20 w Hamburgu. Forum co roku składa sprawozdanie ministrom krajów G-20, a jego działanie jest wspomagane przez OECD.

Członkowie globalnego forum powinni w pierwszej kolejności dopilnować, aby uzgodnione zasady i zalecenia zostały szybko wdrożone. W pierwszej połowie 2018 r. powinni również wymienić się informacjami na temat podjętych przez siebie działań w celu wyeliminowania dotacji powodujących zakłócenia na rynku. Globalne forum będzie się spotykać co najmniej trzy razy w roku, aby monitorować realizację przyjętych dziś zobowiązań.

Kontekst

Przemysł stalowy jest kluczowym sektorem gospodarki Unii Europejskiej i zajmuje centralną pozycję w globalnych łańcuchach wartości, zapewniając miejsca pracy setkom tysięcy jej obywateli.

Światowe nadwyżki zdolności produkcji stali wyniosły w 2016 r. blisko 737 mln ton metrycznych i były najwyższe w historii. Doprowadziło to w ostatnich latach do spadku cen stali do poziomu, jaki trudno jest utrzymać, i miało niekorzystny wpływ na cały sektor stalowy, jak również na sektory powiązane i zatrudnienie. 

W marcu 2016 r. Komisja wydała komunikat, w którym przedstawiła szereg działań mających na celu wspieranie konkurencyjności unijnego przemysłu stalowego.

Aby uchronić unijny przemysł stalowy przed skutkami nieuczciwego handlu, Komisja stosuje m.in. instrumenty ochrony handlu, nakładając cła antydumpingowe i antysubsydyjne. W UE obowiązuje obecnie bezprecedensowa liczba środków ochrony handlu przed nieuczciwym przywozem wyrobów stalowych – ogółem 47 środków antydumpingowych i antysubsydyjnych.

Ochrona handlu może jednak tylko zapobiegać skutkom globalnej nadwyżki mocy, a nie wyeliminować jej przyczyny. W związku z tym w grudniu 2016 r. UE wzięła udział w utworzeniu globalnego forum ds. nadwyżki mocy produkcyjnych w przemyśle stalowym. Forum reprezentuje 33 gospodarki (wszystkich członków G-20 i kilka innych zainteresowanych krajów OECD) i obejmuje wszystkich największych światowych producentów.

Od momentu powołania forum jego członkowie wymieniają się danymi na temat zdolności produkcyjnych przemysłu stalowego, subsydiów i innych środków wsparcia. Większa przejrzystość pozwala członkom globalnego forum skupić się na przyczynach problemu nadwyżki mocy produkcyjnych w przemyśle stalowym i uzgodnić konkretne kroki w celu wyeliminowania tych przyczyn za pomocą zwiększenia roli rynku oraz zmiany struktury tego sektora. 

Dalsze informacje

Komunikat prasowy: Przemysł stalowy: Komisja podejmuje działania mające na celu utrzymanie stabilnego zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie

NOTATKA PRASOWA: Przemysł stalowy: utrzymanie stabilnego zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie

IP/17/5049

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar