Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Staal: Europese Commissie verheugd over ambitieuze overeenkomst van Mondiaal Forum om overcapaciteit aan te pakken

Brussel, 30 november 2017

De leden van het Mondiaal Forum keuren diverse beleidsmaatregelen goed die in 2018 en 2019 zullen worden uitgevoerd om de mondiale overcapaciteit in de staalsector aan te pakken.

De leden van het Mondiaal Forum over de overcapaciteit van staal hebben vandaag tijdens een vergadering in Berlijn overeenstemming bereikt over een ambitieus pakket concrete politieke oplossingen om het prangende probleem van de mondiale overcapaciteit in de staalsector aan te pakken.

Het overeengekomen pakket houdt in dat de leden van het Mondiaal Forum ervoor moeten zorgen dat hun staalproductie marktgericht is, zich van marktverstorende subsidies en andere steunmaatregelen van de overheid die bijdragen tot overcapaciteit moeten onthouden, een gelijk speelveld tussen particuliere en staatsondernemingen moeten scheppen en doeltreffende aanpassingsmaatregelen moeten vaststellen. De marktverstorende praktijken die overcapaciteit veroorzaken, staan vermeld in deze overeenkomst, die wordt ondersteund door een solide mechanisme voor de monitoring van capaciteits- en beleidsontwikkelingen, waarmee op de uitvoering in 2018 en 2019 kan worden toegezien.

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström, die de vergadering bijwoonde, zei hierover het volgende: "Het probleem van overcapaciteit van staal heeft reële gevolgen voor het leven van mensen, met name voor wie werkloos wordt. Vandaag hebben wij overeenstemming bereikt over een belangrijk en doeltreffend pakket om het prangende probleem van de mondiale overcapaciteit in de staalsector aan te pakken. Deze diverse beleidsmaatregelen zullen een gelijk speelveld tot stand helpen brengen en de groei en de werkgelegenheid in de EU ondersteunen. Dit is een mondiale uitdaging en moet als zodanig worden behandeld. In de aanloop naar de 11e Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Buenos Aires wordt met dit succes onderstreept hoe belangrijk doeltreffende multilaterale samenwerking is voor het aanpakken van mondiale problemen. Ons werk is natuurlijk nog niet af. Nu moeten wij de daad bij het woord voegen. Onze industrie, onze werknemers, onze consumenten en onze burgers rekenen erop dat deze verbintenissen doeltreffend worden uitgevoerd. De EU is volgend jaar medevoorzitter van dit Forum en zal nauwlettend toezien op de uitvoering van deze maatregelen."

De kwestie van de overcapaciteit is meermaals door voorzitter Juncker zowel op bilateraal als op multilateraal niveau aan de orde gesteld, in het bijzonder tijdens de laatste twee G20-topontmoetingen. Het Forum is in december 2016 opgericht naar aanleiding van een oproep van de G20-leiders tijdens de top in Hangzhou, en versterkt door de resultaten van de G20-top van juli 2017 in Hamburg. Het forum wordt gefaciliteerd door de OESO en brengt jaarlijks verslag uit aan de G20-ministers.

De leden van het Mondiaal Forum moeten nu voorrang geven aan het waarborgen van een snelle toepassing van de overeengekomen beginselen en aanbevelingen en – in de eerste helft van 2018 – het delen van de informatie over de stappen die zij hebben gezet voor de afschaffing van marktverstorende subsidies. Het Mondiaal Forum blijft ten minste drie keer per jaar bijeenkomen om toezicht te houden op de uitvoering van de verbintenissen die vandaag zijn aangegaan.

Achtergrond

De staalsector vormt een cruciale tak van de economie van de Europese Unie en neemt een centrale plaats in in de mondiale waardeketens door werkgelegenheid te bieden aan honderdduizenden Europese burgers.

De mondiale overcapaciteit in de staalproductie bereikte in 2016 het recordniveau van 737 miljoen ton. Dit heeft ertoe geleid dat de staalprijzen de laatste jaren tot onhoudbare niveaus zijn gedaald, en heeft schadelijke gevolgen gehad voor de staalsector en de daarmee verbonden bedrijfstakken en banen. 

In maart 2016 heeft de Commissie een mededeling gepubliceerd met een aantal maatregelen ter ondersteuning van een concurrerende Europese staalindustrie.

De Commissie heeft onder meer handelsbeschermingsmaatregelen getroffen, in de vorm van de instelling van antidumping- en antisubsidierechten, om de staalindustrie van de EU tegen de gevolgen van oneerlijke handel te beschermen. Op dit moment gelden in de EU – met in totaal 47 antidumping- en antisubsidiemaatregelen – ongekend veel handelsbeschermingsmaatregelen tegen oneerlijke invoer van staalproducten.

Met handelsbeschermingsinstrumenten kunnen echter alleen de gevolgen van de mondiale overcapaciteit voor het handelsverkeer worden aangepakt, en niet de dieperliggende oorzaken ervan. Daarom heeft de EU in december 2016 meegewerkt aan de oprichting van het Mondiaal Forum over de overcapaciteit van staal. Het brengt 33 economieën samen, te weten alle leden van de G20 en enkele andere geïnteresseerde OESO-leden, en ook de grootste internationale producenten maken er deel van uit.

Sinds de oprichting van het Forum hebben de deelnemende economieën gegevens uitgewisseld over staalcapaciteit, alsook over subsidies en andere steunmaatregelen. Dankzij deze grotere transparantie konden de leden van het Mondiaal Forum zich richten op de onderliggende oorzaken van het probleem van overcapaciteit van staal, en overeenstemming bereiken over concrete stappen om deze oorzaken aan te pakken, door de rol van de markt te versterken en de structuur van de bedrijfstak te veranderen. 

Meer informatie

Persbericht: Staalindustrie: Commissie neemt maatregelen om duurzame banen en groei in Europa te behouden

MEMO: Staal: behoud van duurzame banen en groei in Europa

IP/17/5049

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar