Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Terasetööstus: Euroopa Komisjon väljendab heameelt liigse tootmisvõimsuse probleemi lahendamisele suunatud ülemaailmse foorumi kokkuleppe üle

Brüssel, 30. november 2017

Terasetööstuse liigse tootmisvõimsuse ülemaailmse foorumi liikmed leppisid kokku mitmekülgses poliitilises lahenduses, mida rakendatakse 2018. ja 2019. aastal, et vähendada kogu maailmas terasesektori ülevõimsust.

Terasetööstuse liigse tootmisvõimsuse ülemaailmse foorumi liikmed leppisid täna Berliinis toimunud kohtumisel kokku konkreetsete poliitiliste meetmete paketis, mille raames püstitatakse ambitsioonikad eesmärgid terasesektori ülevõimsuse vähendamiseks kogu maailmas.

Kokkulepitud paketi kohaselt peavad ülemaailmse foorumi liikmed tagama terasetööstuses turupõhised tulemused, hoiduma turgu moonutavatest toetustest ja muudest riiklikest toetusmeetmetest, mille tõttu tekib liigne tootmisvõimsus, tagama võrdsed võimalused riigi osalusega ja eraettevõtjatele ning rakendama tulemuslikku kohandamispoliitikat. Kokkulepe tõstab esile turgu moonutavad tavad, mis on liigse tootmisvõimsuse algpõhjused, ning põhineb tõhusal tootmisvõimsuse ja poliitilise arengu seiremehhanismil, mille abil jälgitakse kokkuleppe rakendamist 2018. ja 2019. aastal.

Kohtumisel osalenud kaubandusvolinik Cecilia Malmström märkis: „Terase liigsel tootmisvõimsusel on tegelik mõju inimeste elule – seda eriti nende puhul, kes jäävad töötuks. Leppisime täna kokku olulises ja tulemuslikus meetmete paketis, mille eesmärk on lahendada terase liigse tootmisvõimsuse ülemaailmne tõsine probleem. Kavandatud mitmekülgsed poliitikalahendused aitavad tagada võrdsed võimalused ja toetada ELi majanduskasvu ja tööhõivet. Kuna tegu on üleilmse probleemiga, tuleb seda ka vastavalt lahendada. Buenos Aireses toimuva Maailma Kaubandusorganisatsiooni 11. ministrite konverentsi eel rõhutavad foorumi raames tehtud edusammud tulemusliku mitmepoolse koostöö tähtsust. Loomulikult ei ole meie töö veel tehtud. Nüüd tuleb saavutada tulemusi. Meie tööstussektor, tööjõud, tarbijad ja kodanikud sõltuvad võetud kohustuste edukast täitmisest. EL on järgmisel aastal foorumi kaaseesistuja ja kavatseb meetmete rakendamist valvsalt jälgida.“

Liigse tootmisvõimsuse küsimust on mitmel korral nii kahe- kui ka mitmepoolsel tasandil tõstatatud, eelkõige G20 viimasel tippkohtumisel. 2016. aasta detsembris G20 juhtide üleskutsel Hangzhous loodud foorumi vajalikkus leidis kinnitust 2017. aasta juulis Hamburgis toimunud G20 tippkohtumisel. Foorum tegutseb OECD vastutusalas ning esitab igal aastal G20 ministritele aruande.

Ülemaailmse foorumi osaliste prioriteet peaks nüüd olema kokkulepitud põhimõtete ja soovituste kiire rakendamine ning 2018. aasta esimesel poole teabe jagamine turgu moonutavate toetuste kõrvaldamiseks võetud meetmete kohta. Täna võetud kohustuste täitmise jälgimiseks toimuvad ülemaailmse foorumi kohtumised edaspidi vähemalt kolm korda aastas.

Taustteave

Terasesektor on Euroopa Liidu majanduse jaoks elutähtis tööstusala, millel on samuti keskne roll ülemaailmsetes väärtusahelates ning mis annab tööd sadadele tuhandetele Euroopa elanikele.

Kogu maailmas ulatus terase tootmisvõimsuse ülejääk 2016. aastal ligikaudu 737 miljoni tonnini, mis on läbi aegade suurim näitaja. Liigse tootmisvõimsuse tõttu on terase hinnad viimastel aastatel langenud jätkusuutmatult madalale tasemele ning see on kahjustanud nii terasesektorit kui ka sellega seotud tööstusharusid ja tööhõivet. 

2016. aasta märtsis andis komisjon välja teatise, milles käsitleti mitmesuguseid meetmeid ELi terasetööstuse konkurentsivõime toetamiseks.

Komisjon on tegutsenud muu hulgas kaubanduskaitse valdkonnas, kehtestades dumpinguvastaseid ja subsiidiumivastaseid tollimakse, et kaitsta ELi terasetööstust ebaausate kaubandustavade kahjuliku mõju eest. ELis on terasetoodete ebaausa impordi eest kaitsmiseks praegu enneolematult suur arv kaubanduse kaitsemeetmeid. Kokku kehtib praegu 47 dumpingu- ja subsiidiumidevastast meedet.

Kaubanduskaitse raames saab tegeleda siiski ainult ülemaailmse liigse tootmisvõimsuse mõjuga kaubandusele, mitte selle algpõhjustega. Just probleemi algpõhjuste lahendamiseks osales EL 2016. aasta detsembris terasetööstuse liigse tootmisvõimsuse ülemaailmse foorumi loomises. Maailma suurimatest terasetootjatest koosnev foorum hõlmab 33 osalist, sealhulgas kõiki G20 liikmeid ja teatavaid teisi asjast huvitatud OECD riike.

Pärast foorumi loomist on osalised jaganud omavahel andmeid terase tootmisvõimsuse, subsiidiumite ja muude toetusmeetmete kohta. Läbipaistvuse suurendamine on aidanud ülemaailmse foorumi osalistel keskenduda terase liigse tootmisvõimsuse probleemi algpõhjustele ja leppida nende kõrvaldamiseks kokku konkreetsetes meetmetes, millega suurendatakse turu osatähtsust ja muudetakse tööstussektori ülesehitust. 

Lisateave

Pressiteade: Terasetööstus: Komisjon kaitseb püsivaid töökohti ja majanduskasvu Euroopas

TEABEKIRI: Steel: Preserving sustainable jobs and growth in Europe

IP/17/5049

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar