Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Стоманодобивна промишленост: Европейската комисия приветства постигнатото амбициозно споразумение на Глобалния форум за справяне със свръхкапацитета на производствени мощности

Брюксел, 30 ноември 2017 r.

Страните, членуващи в Глобалния форум, се споразумяха за набор от политически решения, които да бъдат приложени през 2018 г. и 2019 г. за справяне със свръхкапацитета на производствени мощности в глобален мащаб.

На състоялата се днес в Берлин среща страните, членуващи в Глобалния форум по проблемите на свръхкапацитета в стоманодобива, се споразумяха за амбициозен пакет от конкретни политически решения за справяне с належащия проблем във връзка със свръхкапацитета в стоманодобивния сектор.

Съгласно договорения пакет от мерки членуващите в Глобалния форум страни трябва да осигурят постигането на пазарни резултати от дейността на стоманодобивната промишленост, да се въздържат от предоставянето на изкривяващи пазара субсидии и други държавни насърчителни мерки, допринасящи за формирането на свръхкапацитет, да осигуряват равноправни възможности за държавните и частните компании и да прилагат ефективни политики за количествено регулиране. В споразумението е посочено, че първопричината за свръхкапацитета са практиките, водещи до изкривяване на пазара, и също така е предвиден солиден механизъм за мониторинг на капацитета и на развитието на съответните политики, чрез който да се проследи прилагането на мерките съответно през 2018 г. и 2019 г.

Комисарят по търговията Сесилия Малмстрьом, която присъства на срещата, заяви: „Проблемът за свръхкапацитета на стоманодобивната промишленост оказва реално влияние върху живота на хората — особено на тези от тях, които стават безработни. Днес се споразумяхме за важен и ефикасен пакет от мерки за справяне с належащия проблем във връзка със свръхкапацитета на стоманодобивната промишленост. Тези имащи широк диапазон политически решения ще способстват за създаването на равноправни условия и ще допринесат за стопански растеж и работни места в ЕС. Предизвикателството е глобално по своя характер и поради това съответните мерки трябва да са също глобални. В рамките на подготовката на 11-тата конференция на министри от страните в Световната търговска организация така постигнатият успех показва голямото значение на ефективното международно сътрудничество за решаване на глобални проблеми. Разбира се, нашата работа още не е завършена. Сега е необходимо думите да бъдат превърнати в дела. Нашата промишленост, нашите работници и нашите граждани зависят от реалното изпълнение на тези ангажименти. Като съпредседател на този Форум през следващата година, ЕС ще проследи отблизо прилагането на тези мерки.“

Въпросът за свръхкапацитета бе повдиган на няколко пъти от председателя на Европейската комисия Жан-Код Юнкер както на двустранно, така и на многостранно равнище, по-специално при последните две срещи на високо равнище на Г-20. Иницииран през декември 2016 г. след призив на ръководителите на страните от Г-20 при срещата им в Ханджоу, Форумът бе допълнително подкрепен с решенията на Срещата на високо равнище на Г-20 в Хамбург от юли 2017 г. Форумът се подпомага от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и той ежегодно ще докладва на министрите от Г-20.

Сега следва като своя приоритетна задача членуващите в Глобалния форум страни да осигурят бързо прилагане на договорените принципи и препоръки и да споделят — през първото шестмесечие на 2018 г. — информация за предприетите стъпки за премахване на изкривяващите пазара субсидии. Глобалният форум ще продължи да заседава поне три пъти годишно с цел да провежда мониторинг на прилагането на поетите днес ангажименти.

Контекст

Стоманодобивният сектор е жизненоважен отрасъл на икономиката на Европейския съюз и заема централно място в глобалните вериги на стойността, като осигурява работна заетост на хиляди европейски граждани.

През 2016 г. глобалният излишък на производствения капацитет на стоманодобивните мощности достигна 737 милиона тона, което е най-високата му стойност досега. Това доведе в последните години до намаление на цените на стоманата до невъзможни за поддържане стойности и има вредно влияние върху стоманодобивния сектор, както и до свързаните с него промишлени отрасли и работни места. 

През март 2016 г. Европейската комисия публикува Съобщение, в което бяха представени серия от мерки за подпомагане на конкурентоспособността на стоманодобивната промишленост в ЕС.

Наред с други мерки Европейската комисия предприе действия за търговска защита, като наложи антидъмпингови и антисубсидийни мита, за да предпази стоманодобивната промишленост на ЕС от нелоялна търговия. Понастоящем ЕС е наложил безпрецедентно голям брой мерки за търговска защита срещу нелоялен внос на продукти от стомана — общо 47 антидъмпингови и антисубсидийни мерки.

Мерките за търговска защита обаче могат да се използват само за справяне с търговските последици от глобалния свръхкапацитет, но не и с неговите първопричини. Поради това ЕС участва в създаването през декември 2016 г. на Глобалния форум по проблемите на свръхкапацитета в стоманодобива. Във Форума участват 33 страни — всички страни членки на Г-20 плюс някои други заинтересовани страни от ОИСР, като по този начин Форумът включва всички големи производители в света.

От неговото създаване насам участващите страни са обменили данни относно стоманодобивния капацитет, субсидиите и други насърчителни мерки. Това подобрение на прозрачността даде възможност на членуващите в Глобалния форум страни да се фокусират върху първопричините за проблема на свръхкапацитета в стоманодобивния сектор и да се договорят за конкретни стъпки за тяхното преодоляване чрез засилване на ролята на пазара и внасяне на промени в структурата на стоманодобивния отрасъл. 

За допълнителна информация

Съобщение за пресата: Стоманодобивната промишленост: Комисията предприема действия за запазването на устойчивите работни места и растежа в Европа

Информационна бележка: Steel (Стоманодобив): Preserving sustainable jobs and growth in Europe (Запазване на устойчивите работни места и растежа в Европа)

IP/17/5049

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar