Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

An Coimisiún Eorpach - Press release

Státchabhair: tá scéim tacaíochta na hÉireann le haghaidh FBManna i gcruachás faofa ag an gCoimisiún

An Bhruiséil, an 30 Samhain 2017

Rinne an Coimisiún measúnú ar an scéim cabhrach, arb é €10 milliún a luach, atá ag Éirinn chun cuidiú le hathstruchtúrú FBManna in Éirinn agus tá sé cinnte aige go bhfuil sí i gcomhréir le rialacha státchabhrach an Aontais. Beidh an scéim ina cuidiú ag FMBanna atá i gcruachás airgeadais cruth níos fearr a chur ar a n iomaíochas gan an iomaíocht i Margadh Aonair an Aontais a chur as a riocht.

Seo mar a labhair an Coimisinéir Margrethe Vestager a bhfuil an beartas iomaíochta de chúram uirthi: “Is iad na FBManna crann taca an gheilleagair seo againne agus is maith go rabhamar in ann glacadh le scéim seo na hÉireann chun tacú le cuideachtaí beaga agus meánmhéide nuair atá siad i gcruachás. Tá cuid mhór daoine fostaithe ag na cuideachtaí beaga seo agus ba cheart go gcuideodh an scéim seo leo na poist sin a chaomhnú gan an iomaíocht a chur mórán as a riocht.”

Mairfidh an scéim go 2020 agus tabharfaidh sí an deis do Fhiontraíocht Éireann – an ghníomhaireacht rialtais a bhfuil sé de chúram uirthi tacú le gnólachtaí – tacaíocht athstruchtúrúcháin a thabhairt do chuideachtaí beaga agus meánmhéide (FBManna) atá i gcruachás airgeadais. Is go háirithe nuair atá an baol ann go gcaillfear poist de thoradh cliseadh cuideachta a bhainfear leas as an scéim. Is é is aidhm don scéim féachaint chuige nach ndéanfar an deis maoiniú a fháil sna margaí creidmheasa a cheilt ar FBManna inmharthana a chruthaíonn luach agus a bhfuil sé de chumas iontu bheith iomaíoch arís.

Is i bhfoirm infheistíocht chothromais a thabharfar an tacaíocht agus beidh sí le fáil ag FBManna is cuma an earnáil eacnamaíoch ina bhfuil siad gníomhach, cé is moite d'earnáil na cruach, d'earnáil an ghuail agus d'earnáil an airgeadais.

Faoin scéim, tá ar ghnólachtaí ar mian leo an chabhair athstruchtúrúcháin a fháil:

  • plean fónta athstruchtúrúcháin a chur i dtoll a chéile chun a n-inmharthanacht fhadtéarmach a áirithiú;
  • cuid de na costais athstruchtúrúcháin a íoc ag dálaí margaidh – suas le 40% de na costais sin i gcás fiontair mheánmhéide (suas le 250 fostaí) nó suas le 25% de na costais sin i gcás fiontair bheaga (suas le 50 fostaí). Is é cuspóir na híocaíochta sin a léiriú go bhfuil muinín ag an margadh i dtodhchaí na cuideachta atá ag fáil na tacaíochta, chomh maith le costais na scéime ar an mbuiséad poiblí a laghdú.

An 31 Deireadh Fómhair 2017, chuir Éire in iúl don Choimisiún go raibh sé beartaithe aici an scéim a chur ar bun. Rinne an Coimisiún an scéim a mheas de réir Threoirlínte 2014 maidir le tarrtháil agus athstruchtúrúchán lena gceadaítear do chuideachtaí atá i gcruachás státchabhair a fháil ar choinníollacha dochta áirithe.

Mheas an Coimisiún go mbeadh an tacaíocht phoiblí trédhearcach agus teoranta ó thaobh ama agus scóipe de, agus chinn sé go raibh scéim na hÉireann i gcomhréir le rialacha státchabhrach an Aontais.

 

Cúlra

De réir Threoirlínte 2014 an Choimisiúin maidir le státchabhair chun gnóthais neamhairgeadais atá i gcruachás a tharrtháil agus a athstruchtúrú, is ceadmhach scéimeanna cabhrach do FBManna. Clúdaíonn na Treoirlínte sin (i) fiontair mheánmhéide ina bhfuil níos lú ná 250 duine fostaithe agus ag a bhfuil láimhdeachas bliantúil níos lú ná €50 milliún, agus/nó clár comhardaithe bliantúil faoi bhun €43 mhilliún; agus (ii) fiontair bheaga ina bhfuil níos lú ná 50 duine fostaithe agus ag a bhfuil láimhdeachas bliantúil níos lú ná €50 milliún, agus/nó clár comhardaithe bliantúil faoi bhun €10 milliún.

Toisc go bhfuil an scéim faofa ag an gCoimisiún, ní gá d'Éirinn fógra a thabhairt don Choimisiún faoi iarratais aonair ar chabhair, ach caithfidh sí a mheas i ngach cás ar leith an bhfuil na coinníollacha ábhartha de na Treoirlínte comhlíonta. De réir na dTreoirlínte, caithfidh na tairbhithe plean fónta athstruchtúrúcháin a chur i dtoll a chéile lena n-inmharthanacht fhadtéarmach, ar bhonn toimhdí réalaíocha, a chinntiú ionas nach leanfaidh siad de bheith ag lorg cabhair phoiblí in áit a bheith ag brath ar a gcumas féin chun dul san iomaíocht sa mhargadh. Ní fhéadfaidh cuideachta cabhair tarrthála agus athstruchtúrúcháin a fháil ach uair amháin in aon tréimhse deich mbliana.

Cuirfear tuilleadh eolais ar fáil faoin gcás-uimhir SA.49040 i gclár poiblí na gcásanna ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht Iomaíochta an Choimisiúin a luaithe agus a thiocfar ar réiteach i dtaca le haon fhadhbanna rúndachta. Tá taifead sa State Aid Weekly e-News, de na cinntí nua maidir le státchabhair a fhoilsítear ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil.

IP/17/5042

Press contacts

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email


Side Bar