Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Āfrikas Savienības un Eiropas Savienības samits — investīcijas jaunatnē ilgtspējīgai nākotnei

Abidjan, 2017. gada 30. novembrī

Abidžanā 29. un 30. novembrī notika piektais Āfrikas Savienības un Eiropas Savienības samits, kura vispārējais temats bija jaunatne. Samitā piedalījās 55 Āfrikas Savienības un 28 Eiropas Savienības dalībvalstu līderi.

ES pārstāvēja Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers un ES Padomes priekšsēdētājs Donalds Tusks, kā arī Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni, par ES digitālo vienoto tirgu atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andruss Ansips un starptautiskās sadarbības un attīstības komisārs Nevens Mimica. Āfrikas Savienību pārstāvēja Āfrikas Savienības priekšsēdētājs Alfa Kondē un Āfrikas Savienības Komisijas priekšsēdētājs Musa Faki Mahamats.

Šajā sakarā Komisijas priekšsēdētājs Junkers sacīja: “Šajā samitā mēs daudz runājām par jauniešiem. Jau šodien lielākā daļa Āfrikas iedzīvotāju ir jaunāki par 25 gadiem, un līdz šā gadsimta vidum ceturtā daļa planētas iedzīvotāju būs afrikāņi. Taču šī demogrāfiskā dividende nevar sniegt rezultātus, ja netiek veiktas pārdomātas investīcijas. Tieši tādēļ mēs investēsim izglītībā, infrastruktūrā, mierā un drošībā, kā arī labā pārvaldībā, un visas šīs investīcijas savukārt sekmēs labu uzņēmējdarbības vidi un radīs tik ļoti nepieciešamās darbvietas un izaugsmi.” Komisijas priekšsēdētāja teiktā pilnu izklāstu skatīt šeit.

Savā politiskajā deklarācijā Eiropas un Āfrikas līderi izklāstīja kopīgo apņemšanos investēt jaunatnē ilgtspējīgai nākotnei. Konkrētāk, viņi apņēmās savā darbībā koncentrēties uz četrām stratēģiskām prioritātēm. Ņemot to vērā, Eiropas Komisija un Āfrikas Savienības Komisija trīs mēnešu laikā nāks klajā ar konkrētiem projektiem un programmām.

Investīciju mobilizēšana, lai nodrošinātu strukturālu un ilgtspējīgu pārveidi Āfrikā

Eiropas līderi prezentēja un Āfrikas partneri atzinīgi novērtēja ES inovatīvo ārējo investīciju plānu (ĀIP), ar kuru tiks mobilizētas privātās investīcijas 44 miljardu eiro apmērā nolūkā nodrošināt ilgtspējīgu attīstību un darbvietu radīšanu. Īpaša uzmanība tiks veltīta sieviešu un jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai. Nupat atklātā platforma “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība Āfrikai” (Sustainable Business for Africa Platform jeb SB4A) ļaus nodrošināt strukturētu dialogu ar Eiropas un Āfrikas privāto sektoru.

Ieguldījumi cilvēkos, investējot izglītībā, zinātnē, tehnoloģijās un prasmju attīstībā

Tika uzsvērts, cik svarīgi ir atbalstīt iekļaujošu izglītību un arodmācību. Līderi arī vienojās par studentu, personāla un akadēmisko aprindu pārstāvju mobilitātes uzlabošanu Āfrikas kontinentā, kā arī par apmaiņas programmu stiprināšanu starp Āfriku un Eiropu, piemēram, “ERASMUS+”.

Noturības, miera, drošības un pārvaldības stiprināšana

Līderi pastiprinās darbu pie miera un drošības stiprināšanas abos kontinentos. Šajā sakarā viņi stiprinās stratēģisko, politisko un operatīvo sadarbību starp Āfrikas Savienību un Eiropas Savienību ciešā partnerībā ar Apvienoto Nāciju Organizāciju. Tika atkārtoti pausts atbalsts pašreiz notiekošajam darbam cīņā pret terorismu, kas ietver daudznacionālās apvienotās taktiskās grupas pret grupējumu “Boko Haram”, Sāhelas G5 apvienoto spēku un Āfrikas Savienības misijas Somālijā darbu, kurā ES sniedz vislielāko ieguldījumu.

Mobilitātes un migrācijas pārvaldība

Eiropas un Āfrikas līderi atkārtoti apstiprināja stingro politisko apņemšanos patiesas partnerības un dalītas atbildības garā un pilnīgā saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un cilvēktiesībām novērst neatbilstīgas migrācijas pamatcēloņus un nodrošināt likumīgas migrācijas iespējas. Līderi vienojās padziļināt sadarbību migrācijas un mobilitātes jomā kopīga satvara, kā arī kontinentālā dialoga ietvaros starp Āfriku un Eiropu.

Viņi uzsvēra, ka obligāti ir jāuzlabo migrantu un bēgļu apstākļi Lībijā un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai sniegtu šiem cilvēkiem atbilstošu palīdzību un atvieglotu viņu brīvprātīgu repatriāciju uz izcelsmes valstīm, kā arī ir jārod ilgtspējīgi risinājumi attiecībā uz bēgļiem. Lai kopīgiem spēkiem risinātu to migrantu un bēgļu dramatisko situāciju, kuri ir kļuvuši par kriminālu tīklu upuriem, jo īpaši Lībijā, Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers, Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs un Āfrikas Savienības Komisijas priekšsēdētājs Musa Faki Mahamats vienojās par kopīgas ES, Āfrikas Savienības un ANO darba grupas izveidi, lai glābtu un aizsargātu migrantu un bēgļu dzīvības migrācijas maršrutos un jo īpaši Lībijā. Turklāt tiks pastiprināti centieni, lai veicinātu mobilitāti un personu brīvu pārvietošanos Āfrikas iekšienē.

Gatavošanās pasākumi pirms Āfrikas Savienības un ES samita

Pirms Āfrikas Savienības un ES samita norisinājās vairāki svarīgi pasākumi, kuros piedalījās pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, vietējo iestāžu pārstāvji, ekonomikas un sociālās jomas dalībnieki, kā arī pārstāvji no Eiropas Parlamenta un Panāfrikas parlamenta.

Gados jauni līderi no Āfrikas un Eiropas pulcējās jaunatnes samitā, kas notika 9.–11. oktobrī Abidžanā, un viņu darbs kļuva intensīvāks Āfrikas Savienības un ES jaunatnes iekļaušanas iniciatīvas kontekstā. Viņi sagatavoja jaunatnes deklarāciju ar konkrētiem priekšlikumiem līderiem, kura sniedza vērtīgu impulsu Āfrikas un ES samita rezultātu panākšanā. Turklāt jaunatnes pārstāvjiem samita laikā bija iespēja uzrunāt Āfrikas un Eiropas līderus, lai prezentētu savus priekšlikumus.

27. novembrī notika sestais ES un Āfrikas uzņēmējdarbības forums, kurā uzņēmējdarbības līderi, investori, inovatīvi jaunuzņēmumi, jauni uzņēmēji un sievietes uzņēmējas no abiem kontinentiem sagatavoja ieteikumus par to, kā uzlabot uzņēmējdarbības un investīciju vidi.

Dienu pirms samita Abidžanā notika Eiropas un Āfrikas valstu ārlietu ministru sanāksme, kuru vadīja arī Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni.

Plašāka informācija

Politiskā deklarācija

Kopīgs paziņojums par migrācijas situāciju Lībijā

Apvienoto Nāciju Organizācijas, Āfrikas Savienības un Eiropas Savienības kopīgs paziņojums presei par kopīgo darba grupu

Komisijas priekšsēdētāja Ž. K. Junkera uzruna piektā Āfrikas Savienības un Eiropas Savienības samita atklāšanā

Augstās pārstāves un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Mogerīni uzruna Āfrikas Savienības un ES ministru sanāksmē pirms piektā Āfrikas Savienības un ES samita

Augstās pārstāves un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Mogerīni nobeiguma runa sestajā ES un Āfrikas uzņēmējdarbības forumā

Komisijas priekšsēdētājs vietnieka Ansipa runa digitālajai pārveidei Āfrikā veltītajā konferencē

Komisijas priekšsēdētājs vietnieka Ansipa uzruna augsta līmeņa darba grupā digitālās ekonomikas jautājumos ES un Āfrikas uzņēmējdarbības forumā

Svarīgākie rezultāti, kas panākti 30 gadus ilgajā sadarbībā ar Āfriku pētniecības jomā, un interaktīva tīmekļa vietne Africa StoryMap

 

IP/17/5007

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar