Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu tippkohtumine: investeerimine noortesse kestliku tuleviku nimel

Abidjan, 30. november 2017

Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu 5. tippkohtumine toimus 29.–30. novembril Abidjanis ja selle läbivaks teemaks oli noored. Tippkohtumisel osalesid 55 Aafrika Liidu ja 28 Euroopa Liidu liikmesriigi juhid.

ELi esindasid Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk. Nendega olid kaasas ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, Euroopa Komisjoni asepresident Federica Mogherini, ELi digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip ning rahvusvahelise koostöö ja arengu volinik Neven Mimica. Aafrika Liitu esindasid Aafrika Liidu president Alpha Condé ja Aafrika Liidu Komisjoni esimees Moussa Faki Mahamat.

President Juncker ütles tippkohtumise kohta: „Sellel tippkohtumisel kõneldi palju noortest. Juba praegu on enamik Aafrika elanikke nooremad kui 25-aastased ning käesoleva sajandi keskpaigas elab neljandik maailma elanikest Aafrikas. Kuid demograafilisi dividende ei ole võimalik saada ilma arukate investeeringuteta. Sel põhjusel kavatseme investeerida haridusse, infrastruktuuri, rahusse ja julgeolekusse ning heasse valitsemistavasse. See omakorda aitab parandada ettevõtluskeskkonda ning toetab töökohtade loomist ja majanduskasvu.“ Presidendi kõnega saab tutvuda siin.

Oma poliitilises deklaratsioonis tegid Euroopa ja Aafrika liidrid teatavaks ühise kavatsuse investeerida noortesse jätkusuutliku tuleviku nimel. Täpsemalt kavatsevad nad keskenduda neljale strateegilisele prioriteedile. Selle põhjal esitavad Euroopa Komisjon ja Aafrika Liidu Komisjon kolme kuu jooksul konkreetsed projektid ja programmid.

Investeeringute kaasamine Aafrika struktuurseks ja kestlikuks ümberkujundamiseks

Euroopa liidrid esitasid ELi uuendusliku välisinvesteeringute kava, millega kaasatakse 44 miljardit eurot erainvestorite vahendeid investeerimiseks säästvasse arengusse ja töökohtade loomisse. Aafrika partnerid tervitasid seda kava. Erilist tähelepanu pööratakse naiste ja noorte ettevõtluse edendamisele. Hiljuti käivitatud Aafrika jätkusuutliku ettevõtluse platvorm (SB4A) võimaldab pidada struktureeritud dialoogi Euroopa ja Aafrika erasektori osalusel.

Investeerimine inimestesse hariduse, teaduse, tehnoloogia ja oskuste arendamise kaudu

Rõhutati kaasava hariduse ja kutseõppe toetamise tähtsust. Liidrid leppisid ka kokku suurendada üliõpilaste, töötajate ja õppejõudude liikuvust kogu Aafrikas ning laiendada Aafrika ja Euroopa vahetusprogramme, näiteks ERASMUS+.

Toimetulekuvõime, rahu, julgeoleku ja valitsemistava tugevdamine

Liidrid tugevdavad oma tööd mõlemas maailmajaos rahu ja julgeoleku parandamiseks. Sellega seoses süvendatakse Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu vahelist strateegilist, poliitilist ja operatiivset koostööd, mis toimub tihedas partnerluses ÜROga. Uuesti kinnitati toetust terrorismivastasele võitlusele. Muu hulgas toetatakse Boko Harami vastase võitluse rahvusvahelist rakkerühma, G5 Saheli ühist töökonda ja Aafrika Liidu missiooni Somaalias. EL on juba nende suurim toetaja.

Liikuvuse ja rände haldamine

Euroopa ja Aafrika liidrid kinnitasid taas oma tugevat poliitilist tahet kõrvaldada rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste täieliku austamise ning tõelise partnerluse ja ühise vastutuse vaimus ebaseadusliku rände algpõhjused ning luua seaduslikke rändekoridore. Liidrid väljendasid kavatsust süvendada ühises raamistikus rände ja liikuvuse alast koostööd, sealhulgas Aafrika ja Euroopa vahelist dialoogi.

Eriti rõhutasid nad vajadust parandada rändajate ja pagulaste tingimusi Liibüas, anda neile kogu vajalikku abi ja hõlbustada nende vabatahtlikku tagasipöördumist päritoluriiki. Samuti tuleb leida püsivad lahendused pagulastele. Selleks et ühiselt parandada eelkõige Liibüas kuritegelike võrgustike ohvriks langenud migrantide ja pagulaste olukorda, leppisid president Jean-Claude Juncker, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini, ÜRO peasekretär Antonio Guterres ja Aafrika Liidu Komisjoni esimees Moussa Faki Mahamat kokku luua ELi, ALi ja ÜRO ühise rakkerühma, mis tegeleks migrantide ja pagulaste elu päästmise ja kaitsmisega rändeteedel, eelkõige Liibüas. Lisaks tõhustatakse jõupingutusi Aafrika-sisese liikuvuse ja isikute vaba liikumise edendamiseks.

ALi ja ELi tippkohtumise ettevalmistamiseks korraldatud üritused

ALi ja ELi tippkohtumise eel toimus mitu olulist üritust, kus osalesid kodanikuühiskonna organisatsioonide, kohalike ametiasutuste, majanduse ja sotsiaalvaldkonna ning Euroopa Parlamendi ja Üleaafrikalise Parlamendi esindajad.

9.–11. oktoobril toimus Abidjanis noorte tippkohtumine, kus Aafrika ja Euroopa noored juhid jätkasid tööd ALi ja ELi noorte pistikalgatuse raames. Noorte tippkohtumisel töötati välja noortedeklaratsioon konkreetsete ettepanekutega riigijuhtidele. Need ettepanekud andsid väärtusliku tõuke ALi ja ELi tippkohtumise tulemuste ettevalmistamiseks ja kujundamiseks. Lisaks said noorte esindajad võimaluse esitada Aafrika ja Euroopa liidritele tippkohtumisel oma ettepanekuid.

27. novembril toimus kuues ELi-Aafrika ärifoorum, kus mõlema maailmajao äriliidrite, investorite, innovaatiliste idufirmade, noorte ja naiste osavõtul töötati välja soovitused ettevõtlus- ja investeerimiskliima parandamiseks.

Päeval enne tippkohtumist kogunesid Euroopa ja Aafrika välisministrid Abidjani ministrite kohtumisele, mille eesistujaks oli kõrge esindaja ja asepresident Federica Mogherini.

Lisateave

Poliitiline deklaratsioon

Ühisavaldus rände olukorra kohta Liibüas

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu ühine pressiteade ühise rakkerühma kohta

President Jean-Claude Junckeri sõnavõtt Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu 5. tippkohtumise avamisel

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Mogherini sõnavõtt Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu ministrite kohtumisel enne 5. Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu tippkohtumist

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini sõnavõtt 6. Euroopa Liidu ja Aafrika ärifoorumi lõpetamisel

Asepresident Ansipi kõne Aafrika digipööret käsitleval konverentsil

Asepresident Ansipi sõnavõtt ELi ja Aafrika ärifoorumi digitaalmajandust käsitleva kõrgetasemelise paneelarutelu avamisel

30 aasta jooksul Aafrikaga tehtud teaduskoostöö peamised tulemused ja interaktiivne Aafrika arengut kajastav kaart.

 

IP/17/5007

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar