Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen fastställer en Färdplan för fördjupningen av EU:s ekonomiska och monetära union

Bryssel den 6 december 2017

Med en Färdplan för åtgärder och flera konkreta åtgärder har Europeiska kommissionen i dag infriat det löfte som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker gav i sitt tal om tillståndet i unionen 2017 och i De fem ordförandenas rapport från 2015 för att fördjupa EU:s ekonomiska och monetära union.

Med utgångspunkt i den vision som anges i De fem ordförandenas rapport från juni 2015 och diskussionsunderlagen om En fördjupad ekonomisk och monetär union och om Framtiden för EU:s finanser under våren 2017 håller EU-kommissionen nu på att fastställa en färdplan för att fördjupa den ekonomiska och monetära unionen, inklusive konkreta åtgärder som ska vidtas under de kommande 18 månaderna. Ett antal initiativ har också lagts fram som en del av detta paket. Det övergripande målet är att förbättra enhetligheten, effektiviteten och den demokratiska ansvarsskyldigheten i fråga om EU:s ekonomiska och monetära union fram till 2025.

Efter fem år av kriser är det nu hög tid att Europa tar saker och ting i egna händer. Dagens robusta ekonomiska tillväxt uppmuntrar oss tt gå framåt för att säkerställa att vår ekonomiska och monetära union är mer enhetlig, effektiv och demokratisk och att den fungerar för alla våra medborgare. Det finns ingen bättre tid att laga taket än när solen skiner, säger ordförande Jean-Claude Juncker.

Fördjupande av Ekonomiska och monetära unionen (EMU) är ett medel för att uppnå ett mål: fler jobb, tillväxt, investeringar, social rättvisa och makroekonomisk stabilitet. Den gemensamma valutan erbjuder skydd och möjligheter för européerna, och ett starkt och stabilt euroområde är av avgörande betydelse för dess medlemmar samt för EU som helhet. Det har skett viktiga institutionella reformer för att stärka Europas ekonomiska och monetära union under senare år, men strukturen är fortfarande ofullständig. Dagens färdplan speglar de återstående utmaningarna och fastställer en väg framåt.

Den ekonomiska och finansiella kris som drabbade Europa började inte i euroområdet men synliggjorde vissa av dess institutionella brister. Nästan tio år senare, och tack vare beslutsamma insatser på alla nivåer, genomgår Europa en stabil återhämtning med ekonomisk tillväxt i alla medlemsstater. Arbetslösheten är på den lägsta nivån sedan 2008. Den ekonomiska optimismen är på den högsta nivån sedan år 2000. Européernas stöd för den gemensamma valutan är på den högsta nivån sedan införandet av eurosedlar och -mynt.

Detta utgör ett gyllene tillfälle att fördjupa EU:s ekonomiska och monetära union. De kommande 18 månaderna bör användas för att ta de steg som krävs, enligt Ledaragendan.

Utöver dagens färdplan innehåller paketet fyra viktiga initiativ:

  1. Ett förslag om att inrätta Europeiska valutafonden (EMF), som är förankrad i EU:s rättsliga ram och bygger på den väletablerade struktur som återfinns i Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). Under de senaste åren har den europeiska stabilitetsmekanismen spelat en avgörande roll för att säkra stabiliteten i euroområdet genom att hjälpa medlemsstaterna att återfå eller bibehålla tillgång till statsobligationsmarknaden. Europeiska valutafonden skulle bygga på den europeiska stabilitetsmekanismen, med sina nuvarande ekonomiska och institutionella strukturer i huvudsak intakta, även när det gäller den roll som de nationella parlamenten spelar. Den skulle därmed fortsätta att bistå medlemsstater i euroområdet vid ekonomiska svårigheter. Dessutom skulle Europeiska valutafonden utgöra den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden och fungera som en långivare i sista hand för att underlätta en ordnad resolution av banker i kris. Snabbare beslutsfattande i brådskande fall och mer direkt engagemang i förvaltningen av program för finansiellt stöd planeras också. Tids nog skulle Europeiska valutafonden också kunna utveckla nya finansiella instrument, t.ex. att stödja en eventuell stabiliseringsfunktion. Europaparlamentet och rådet uppmanas att anta lagförslagen senast i mitten av 2019.
  1. Ett förslag om att införliva innehållet i fördraget om stabilitet, samordning och styrning i EU:s rättsliga ram, med hänsyn tagen till den flexibilitet som är inbyggd i stabilitets- och tillväxtpakten och som kommissionen identifierat sedan januari 2015. De 25 fördragsslutande medlemsstaterna enades 2012 om ett rättsligt åtagande om att införliva innehållet i det fördraget i unionslagstiftningen fem år efter dess ikraftträdande, vilket innebär den 1 januari 2018. Europaparlamentet har också efterlyst detta. Genom detta förslag införlivas de viktigaste delarna av fördraget i unionslagstiftningen för att stödja sunda finanspolitiska ramar på nationell nivå vilket är helt i linje med gällande bestämmelser som definieras i primär- och sekundärrätten. Europaparlamentet och rådet uppmanas att anta lagförslagen senast i mitten av 2019.
  1. I meddelandet om nya budgetinstrument för ett stabilt euroområde inom ramen för unionen fastställs en vision av hur vissa budgetfunktioner är nödvändiga för att euroområdet och EU som helhet kan utvecklas inom ramen för EU:s offentliga finanser i dag och i morgon. I meddelandet diskuterar kommissionen fyra särskilda funktioner: a) stöd till medlemsstaterna för strukturreformer genom ett reformverktyg och tekniskt stöd på begäran av medlemsstaterna. b) en särskild konvergensmekanism för medlemsstater som är på väg att ansluta sig till euron, c) en säkerhetsmekanism för bankunionen, genom EMF/ESM, som ska fastställas i mitten av 2018 och tas i drift senast 2019, och d) en stabiliseringsfunktion i syfte att bibehålla investeringsnivåerna i händelse av stora asymmetriska chocker. Kommissionen kommer att lägga fram de initiativ som krävs i maj 2018 inom ramen för förslagen för den fleråriga budgetramen efter 2020. Europaparlamentet och rådet uppmanas att anta dessa lagförslag senast i mitten av 2019. För perioden 2018–2020 föreslår kommissionen också att man stärkerstödprogrammet för strukturreformer (SRSP), genom att dubbla den tillgängliga finansieringen för tekniskt stöd fram till 2020 som då skulle uppgå till 300 miljoner euro. Kommissionen föreslår också att det nya reformverktyget testas i en pilotfas. Därför föreslår den målinriktade ändringar av förordningen om gemensamma bestämmelser som styr de europeiska struktur- och investeringsfonderna (Esif) för att utvidga möjligheterna att använda en del av deras resultatreserv till stöd för överenskomna reformer. Europaparlamentet och rådet uppmanas att anta dessa senaste två lagförslag under 2018.
  1. Ett meddelande som förklarar de möjliga funktionerna för en europeisk ekonomi- och finansminister som skulle kunna tjänstgöra som kommissionens vice ordförande och leda Eurogruppen, vilket är möjligt enligt de nuvarande EU-fördragen. Genom att sammanföra befintliga befogenheter och tillgänglig expertis skulle denna nya tjänst kunna stärka samstämmigheten, effektiviteten, transparensen och den demokratiska ansvarsskyldigheten för den ekonomiska politiken för EU och euroområdet, med full respekt för nationella befogenheter. Att nå en gemensam syn på den europeiska ekonomi- och finansministerns roll till mitten av 2019 skulle göra det möjligt att fastställa detta som en del av bildandet av nästa kommission. Eurogruppen kan sedan även besluta att välja den europeiska ekonomi- och finansministern som ordförande för två på varandra följande mandatperioder för att anpassa båda mandaten.

Dagens paket är varken det första eller det sista steget i processen för att slutföra EU:s ekonomiska och monetära union, som är en av de främsta prioriteringarna för ordförande Junckers kommission, vilket han angett i sina politiska riktlinjer, De fem ordförandens rapport och diskussionsunderlagen om en Fördjupad ekonomisk och monetär union och Framtiden för EU:s finanser. Alla de reformer som inletts hittills har sin grund i behovet att kombinera solidaritet och ansvar på alla nivåer, och detta är också en central prioritering i dagens paket.

Europa har fart i sina segel inte bara när det gäller ekonomiska resultat, utan även när det gäller medborgarnas förtroende för den gemensamma valutan. I en ny Flash Eurobarometer om euroområdet som offentliggörs i dag visar att 64 % av de svarande uppger att euron är bra för det egna landet.

Bakgrund

Dagens paket är en del av Jean-Claude Junckers bredare Färdplan fören mer enad, starkare och mer demokratisk union samt Ledaragendan på vägen mot Sibiu, som lades fram den 9 maj 2019 av Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och då viktiga beslut om EU:s framtid bör fattas. Paketet, som även bygger på idéer som lagts fram av Europaparlamentet och Frankrikes president Emmanuel Macron i hans tal från Sorbonne i september, läggs fram inför eurotoppmötet den 15 december 2017, där EU:s ledare kommer att samlas för en första diskussion om vilka steg som bör tas härnäst, och ett särskilt sammanträde som ska hållas den 28–29 juni 2018 i syfte att nå fram till konkreta beslut.

Läs mer

IP/17/5005

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Documents


EMU Roadmap.pdf