Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio esittää etenemissuunnitelman Euroopan talous- ja rahaliiton syventämiseksi

Bryssel 6. joulukuuta 2017

Euroopan komissio esittää tänään etenemissuunnitelman ja useita konkreettisia ehdotuksia Euroopan talous- ja rahaliiton syventämiseksi. Näin komissio toteuttaa sitoumusta, jonka puheenjohtaja Jean-Claude Juncker antoi tämänvuotisessa unionin tilaa koskevassa puheessaan ja jonka viisi EU-johtajaa antoivat vuonna 2015 laatimassaan kertomuksessa.

Euroopan komissio esittää tänään talous- ja rahaliiton syventämiseksi etenemissuunnitelman. Se sisältää konkreettisia toimia, jotka olisi toteutettava seuraavien puolentoista vuoden aikana. Etenemissuunnitelma perustuu visioon, joka on esitetty kesäkuussa 2015 viiden puheenjohtajan kertomuksessa ja keväällä 2017 pohdinta-asiakirjoissa talous- ja rahaliiton syventämisestä ja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta. Pakettiin kuuluu myös joitakin aloitteita. Yleisenä tavoitteena on lisätä Euroopan talous- ja rahaliiton yhtenäisyyttä, tehokkuutta ja demokraattista vastuuvelvollisuutta vuoteen 2025 mennessä.

”Kriisivuosien jälkeen on tullut aika ottaa Euroopan kohtalo omiin käsiimme. Tämänhetkinen vahva talouskasvu kannustaa meitä eteenpäin tekemään talous- ja rahaliitostamme yhtenäisempi, tehokkaampi ja demokraattisempi ja kaikkia EU:n kansalaisia hyödyttävä”, totesi puheenjohtaja Juncker. ”Katto on parasta korjata silloin, kun aurinko paistaa”, Juncker jatkoi.

Talous- ja rahaliiton (EMU) syventäminen on keino lisätä työpaikkoja, kasvua, investointeja, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja makrotalouden vakautta. Yhteinen raha luo eurooppalaisille turvallisuutta ja mahdollisuuksia. Vahva ja vakaa euroalue on tärkeä jäsenilleen ja koko EU:lle. Viime vuosina on tehty merkittäviä institutionaalisia uudistuksia Euroopan talous- ja rahaliiton vahvistamiseksi, mutta sen rakenne on edelleen epätäydellinen. Tänään julkaistussa etenemissuunnitelmassa esitetään jäljellä olevat haasteet ja jatkotoimet.

Eurooppaa koetellut talous- ja finanssikriisi ei alkanut euroalueelta, mutta se paljasti joitakin sen institutionaalisia heikkouksia. Lähes kymmenen vuotta myöhemmin Euroopassa on käynnissä voimakas elpyminen, ja talous kasvaa kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on kaikilla tasoilla tehdyn määrätietoisen työn ansiota. Työttömyys on alimmillaan sitten vuoden 2008. Talouden ilmapiiriä kuvaava indikaattori on korkeimmillaan sitten vuoden 2000. Myös yhteisen rahan kannatus on eurooppalaisten keskuudessa korkeimmillaan sitten eurosetelien ja ‑kolikkojen käyttöönoton.

Tämä tarjoaa mahdollisuuden syventää Euroopan talous- ja rahaliittoa. Seuraavat puolitoista vuotta olisi käytettävä tarvittavien jatkotoimien toteuttamiseen, kuten EU-johtajien asialistassa sovittiin.

Etenemissuunnitelman lisäksi tänään julkaistuun pakettiin kuuluu neljä keskeistä aloitetta:

  1. Ehdotus Euroopan valuuttarahaston (EVR) perustamisesta. Euroopan valuuttarahasto ankkuroidaan EU:n oikeusjärjestykseen, ja se perustuu Euroopan vakausmekanismin (EVM) vakiintuneeseen rakenteeseen. Viime vuosina EVM:llä on ollut ratkaiseva rooli euroalueen vakauden turvaajana. Se on auttanut jäsenvaltioita palaamaan valtionlainamarkkinoille tai pysymään niillä. EVR rakennettaisiin EVM:n pohjalta. EVM:n nykyiset taloudelliset ja institutionaaliset rakenteet säilyvät periaatteessa ennallaan, myös kun on kyse kansallisten parlamenttien roolista. Näin ollen se auttaisi edelleen rahoitusvaikeuksissa olevia euroalueen jäsenvaltioita. Lisäksi EVR tarjoaisi yhteiselle kriisinratkaisurahastolle yhteisen varautumisjärjestelyn ja toimisi viime käden luotottajana, jotta vaikeuksissa olevien pankkien hallittu kriisinratkaisu olisi helpompaa. Tarkoituksena on myös nopeuttaa päätöksentekoa kiireellisissä tapauksissa ja ottaa EVR suoremmin mukaan rahoitusapuohjelmien hallinnointiin. Ajan mittaan EVR voisi kehittää myös uusia rahoitusvälineitä, esimerkiksi mahdollisen vakautusjärjestelyn tueksi. Euroopan parlamenttia ja neuvostoa kehotetaan hyväksymään tämä ehdotus vuoden 2019 puoliväliin mennessä.
  1. Ehdotus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen sisällön liittämisestä osaksi unionin oikeutta ottaen huomioon vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvä jousto, jota komissio on soveltanut tammikuusta 2015. Talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen allekirjoittaneet 25 jäsenvaltiota sitoutuivat vuonna 2012 oikeudellisesti siihen, että sopimuksen sisältö liitetään osaksi unionin oikeutta viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta eli 1. tammikuuta 2018. Myös Euroopan parlamentti on kehottanut tähän. Ehdotuksella liitetään sopimuksen tärkeimmät osatekijät osaksi unionin oikeutta, jotta vakaita finanssipolitiikan kansallisen tason kehyksiä voidaan tukea. Ehdotus on täysin sopusoinnussa primaari- ja sekundaarilainsäädännössä määriteltyjen voimassa olevien sääntöjen kanssa. Euroopan parlamenttia ja neuvostoa kehotetaan hyväksymään tämä ehdotus vuoden 2019 puoliväliin mennessä.
  1. Tiedonanto unionin kehykseen kuuluvista uusista vakaan euroalueen talousarviovälineistä. Tiedonannossa esitetään visio siitä, miten tiettyjä euroalueen ja koko EU:n kannalta olennaisia rahoitusta koskevia järjestelyjä voidaan kehittää EU:n rahoituksen nykyisissä ja tulevissa puitteissa. Tiedonannossa käsitellään neljää järjestelyä: a) tuki jäsenvaltioiden rakenneuudistuksiin uudistusten toteuttamisen tukivälineen ja jäsenvaltioiden pyynnöstä annettavan teknisen tuen avulla; b) erityinen lähentymisväline euroalueeseen liittymistä valmisteleville jäsenvaltioille; c) EVR:n/EVM:n kautta toteutettava pankkiunionin varautumisjärjestely, josta on sovittava vuoden 2018 puoliväliin mennessä ja jonka on oltava toiminnassa vuoteen 2019 mennessä; ja d) vakautusjärjestely, jotta investointien taso voidaan säilyttää laajojen epäsymmetristen häiriöiden yhteydessä. Komissio esittää tarvittavat aloitteet toukokuussa 2018 vuoden 2020 jälkeen sovellettavaa monivuotista rahoituskehystä koskevien ehdotusten yhteydessä. Euroopan parlamenttia ja neuvostoa kehotetaan hyväksymään nämä ehdotukset vuoden 2019 puoliväliin mennessä. Komissio ehdottaa myös, että rakenneuudistusten tukiohjelmaa vahvistetaan vuosina 2018–2020 kaksinkertaistamalla tekniseen tukeen käytettävissä olevat määrärahat niin, että ne ovat vuoteen 2020 mennessä 300 miljoonaa euroa. Komissio ehdottaa myös, että uutta uudistusten toteuttamisen tukivälinettä testataan pilottivaiheessa. Tätä varten se ehdottaa kohdennettuja muutoksia yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen, jota sovelletaan Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin. Tarkoituksena on laajentaa mahdollisuuksia käyttää rahastojen suoritusvarausta sovittujen uudistusten tukemiseen. Euroopan parlamenttia ja neuvostoa kehotetaan hyväksymään nämä kaksi viimeksi mainittua ehdotusta vuonna 2018.
  1. Tiedonanto, jossa esitetään Euroopan talous- ja finanssiministerin mahdolliset tehtävät. Ministeri voisi olla komission varapuheenjohtaja ja johtaa euroryhmää. Tämä on EU:n nykyisten perussopimusten nojalla mahdollista. Olemassa olevien tehtävien ja käytettävissä olevan asiantuntemuksen kokoaminen yhteen vahvistaisi EU:n ja euroalueen talouspoliittisen päätöksenteon johdonmukaisuutta, tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja demokraattista vastuuvelvollisuutta kunnioittaen samalla kaikilta osin kansallista toimivaltaa. Jos ministerin roolista päästään yhteisymmärrykseen vuoden 2019 puoliväliin mennessä, tehtävä voitaisiin perustaa seuraavaa komissiota muodostettaessa. Euroryhmä voisi sen jälkeen valita ministerin puheenjohtajakseen kahdeksi perättäiseksi kaudeksi, jolloin komission ja euroryhmän puheenjohtajan toimikaudet vastaisivat toisiaan.

Tänään hyväksytty paketti ei ole ensimmäinen eikä viimeinen vaihe tässä Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelyyn tähtäävässä prosessissa, joka on yksi puheenjohtaja Junckerin komission tärkeimmistä painopisteistä. Talous- ja rahaliiton viimeistelyä on käsitelty Junckerin poliittisissa suuntaviivoissa, viiden puheenjohtajan kertomuksessa ja pohdinta-asiakirjoissa talous- ja rahaliiton syventämisestä ja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta. Kaikkien tähän mennessä käynnistettyjen uudistusten taustalla on tarve yhdistää solidaarisuus ja vastuullisuus kaikilla tasoilla. Se on myös tänään julkaistun paketin keskeinen tavoite.

Euroopan purjeissa on tuulta” kun tarkastellaan talouden suorituskykyä, mutta myös kansalaisten luottamus yhteiseen rahaan on lisääntynyt. Tänään julkaistiin tuore euroaluetta koskeva Flash-eurobarometrikysely. Siihen vastanneista 64 prosenttia oli sitä mieltä, että euro on hyvä asia heidän oman maansa kannalta.

Tausta

Tänään esitetty paketti on osa puheenjohtaja Junckerin laajempaa etenemissuunnitelmaa kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa unionia ja sen perusteella laadittua EU-johtajien asialistaa, jonka Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk on esittänyt. Työ huipentuu 9. toukokuuta 2019 Romanian Sibiussa, jossa on tarkoitus tehdä tärkeitä Euroopan tulevaisuutta koskevia päätöksiä. Paketti, joka perustuu myös Euroopan parlamentin ehdotuksiin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin syyskuussa Sorbonnen puheessaan esittämiin ajatuksiin, esitetään 15. joulukuuta 2017 laajennetussa kokoonpanossa pidettävän eurohuippukokouksen edellä. EU-johtajat kokoontuvat tuolloin ensimmäiseen keskusteluun seuraavista vaiheista. Konkreettisia päätöksiä on tarkoitus tehdä kokouksessa, joka on suunniteltu pidettäväksi 28.– 29. kesäkuuta 2018.

Lisätietoja

IP/17/5005

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Documents


EMU Roadmap.pdf