Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Sociálny rozmer Európy: Predseda Európskej komisie Juncker a predseda vlády Löfven predstavili ďalší postup po sociálnom samite

Brusel 28. november 2017

Necelé dva týždne po sociálnom samite, ktorý sa konal 17. novembra v Göteborgu, dvaja hostitelia samitu, predseda Juncker za Európsku komisiu a predseda švédskej vlády Löfven, hodnotia jeho výsledky.

Dnes uverejnená záverečná správa bude slúžiť ako podklad na vypracovanie opatrení nadväzujúcich na samit, s ktorým sa začne na decembrovom zasadnutí Európskej rady. Diskusie medzi hlavami štátov alebo vlád na samite preukázali rozsiahlu zhodu v tom, že Európa musí mať výrazný a hmatateľný spoločenský rozmer. V budúcnosti bude mať zásadný význam riešenie výziev súvisiacich s trhom práce, ako aj zameranie na hospodársky a sociálny rozvoj. Samit bol prvým medzníkom v diskusii o budúcnosti Európy, ktorú načrtol predseda Juncker v pláne na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie, a prvou zastávkou na ceste k stretnutiu vedúcich predstaviteľov EÚ v Sibiu 9. mája 2019.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti povedal: „Sociálny samit bol kľúčovým míľnikom v diskusii o budúcnosti Európy. Vyslali sme jasný signál, že silnejšia, demokratickejšia a spravodlivejšia Únia musí byť postavená na spravodlivých pracovných miestach, inkluzívnom raste a rovnosti príležitostí. Vyhlásením Európskeho piliera sociálnych práv všetky inštitúcie a vedúci predstavitelia EÚ prevzali spoločnú zodpovednosť za presadzovanie práv našich občanov v rýchlo sa meniacom svete. Teraz je čas konať. Začneme s tým už na decembrovom zasadnutí Európskej rady. A môžete si byť istí, že Európska komisia bude aj naďalej zohrávať významnú úlohu v tomto úsilí, najmä prostredníctvom odporúčaní pre jednotlivé krajiny v rámci procesu európskeho semestra.

Švédsky predseda vlády Stefan Löfven dodal: „Nastal čas na sociálnu Európu. Musíme zlepšiť pracovné a životné podmienky ľudí a zároveň zvýšiť našu konkurencieschopnosť v globálnom hospodárstve.

Účastníci samitu opätovne potvrdili spoločnú zodpovednosť za riešenie výziev, ktorým naše trhy práce čelia na všetkých úrovniach. Európsky parlament, Rada a Európska komisia na samite vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv ako vyjadrenie tohto spoločného záväzku. V duchu tohto piliera sa účastníci samitu zhodli na tom, že o zbližovanie našich hospodárstiev a spoločností by sa mali usilovať aktéri na všetkých úrovniach vrátane sociálnych partnerov. Mali by sa prijať ďalšie kroky na zlepšenie prístupu na trh práce s cieľom zvýšiť počet zamestnaných mužov a žien, zabezpečiť spravodlivé pracovné podmienky a podmienky zamestnávania a podporovať zmenu pracovného miesta. Investovanie do ľudského kapitálu a zohľadňovanie rozmanitosti sociálnych tradícií v celej Európe bude mať v tomto smere rozhodujúcu úlohu.

Na samite sa predovšetkým opätovne zdôraznila potreba uprednostniť ľudskú dimenziu prostredníctvom spoločného úsilia na všetkých úrovniach a ďalej rozvíjať sociálny rozmer Únie na základe spoločného záväzku a stanovených právomocí. Ako prvé by sa mali v rámci ďalšieho postupu podniknúť tieto kroky:

V decembri Európska rada nadviaže na summit v Göteborgu a v rámci diskusie o budúcnosti Európy sa zameria na jej sociálny rozmer. Európska komisia ako spoluorganizátor sociálneho samitu bude v týchto diskusiách aj naďalej zohrávať svoju úlohu. Diskusie o budúcom sociálnom rozmere by sa mali viesť najmä v rámci európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík.

Súvislosti

Európske hlavy štátov alebo predsedovia vlád sa stretli 17. novembra 2017 v Göteborgu s inštitúciami EÚ, sociálnymi partnermi, predstaviteľmi občianskej spoločnosti, študentmi a poprednými odborníkmi na sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast, ktorý zorganizovala švédska vláda a Európska komisia.

Osem mesiacov po oslave 60.výročia Rímskych zmlúv predstavoval tento samit jedinečnú príležitosť pre lídrov a zainteresované strany, aby diskutovali o témach, ktoré sa dotýkajú každodenného života občanov. Samit ako taký prispel do diskusie o budúcnosti EÚ, ktorá sa začala na samite v Bratislave a formovala sa v bielej knihe Európskej komisie a v následných piatich diskusných dokumentoch, najmä v dokumente o sociálnom rozmere Európy, ktoré boli predložené začiatkom tohto roka.

Samit sa zameral na to, ako dosiahnuť inkluzívny rast, vytvoriť spravodlivé pracovné miesta a podporovať rovnaké príležitosti pre všetkých mužov a ženy a zároveň prihliadať na spoločné výzvy a bohaté skúsenosti v celej Európe. Diskusie sa uskutočnili jedinečnou, otvorenou a interaktívnou formou, vďaka ktorej boli vypočuté početné názory a prediskutované rôzne riešenia, pričom sa brali do úvahy spoločné výzvy, ako aj špecifiká a priority jednotlivých krajín. Živé vysielania umožnili občanom v celej Európe sledovať diskusie v reálnom čase. Európsky parlament, Rada a Európska komisia zároveň na samite spoločne vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv. Vyslali tým jasný signál o jednote a politickom odhodlaní.

Ďalšie informácie

Záverečná správa o sociálnom samite

Webové sídlo Sociálneho samitu pre spravodlivé pracovné miesta a rast

Informácie z troch pracovných stretnutí na summite o tom, ako v budúcnosti presadzovať spravodlivé pracovné miesta a rast

Informačné prehľady Komisie o Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast

Webové sídlo Európskeho piliera sociálnych práv

 

 

 

IP/17/4973

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar