Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De sociale dimensie van Europa: Voorzitter Juncker en premier Löfven presenteren vervolgstappen na de sociale top

Brussel, 28 november 2017

Minder dan twee weken na de Sociale Top van 17 november in Göteborg evalueren de twee gastheren, Commissievoorzitter Juncker en Zweeds premier Löfven, tot welke resultaten deze top heeft geleid.

Het vandaag gepubliceerde eindrapport zal dienen als kader voor de follow-up van de top, die tijdens de Europese Raad van december begint. Uit de besprekingen die de staatshoofden en regeringsleiders tijdens de top voerden, bleek dat er veel eensgezindheid bestond over het feit dat Europa een krachtige en tastbare sociale dimensie nodig heeft. Daarbij zal het van essentieel belang zijn om de uitdagingen voor de toekomst van de arbeidsmarkt aan te pakken en ons zowel op economische als sociale ontwikkeling te richten. De top was een eerste mijlpaal in het debat over de toekomst van Europa zoals uiteengezet in de Routekaart voor een meer verenigde, sterkere en democratischere Unie van voorzitter Juncker en de eerste stap naar de vergadering van EU-leiders in Sibiu op 9 mei 2019.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zei hierover: "De Sociale Top was een belangrijk moment in het debat over de toekomst van Europa. Er is een duidelijk signaal gegeven dat een sterkere, meer democratische en rechtvaardigere Unie gebaseerd moet zijn op eerlijke banen, inclusieve groei en gelijke kansen. Met de afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten hebben alle Europese instellingen en leiders samen de verantwoordelijkheid opgenomen om op de bres te staan voor de grondrechten van onze burgers in een snel veranderende wereld. Nu moeten spijkers met koppen worden geslagen. Dit begint met de Europese Raad van december. En wij kunnen erop rekenen dat de Europese Commissie een belangrijke rol zal blijven spelen in dit streven, met name via de landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees semester."

Stefan Löfven, premier van Zweden, voegde daaraan toe: "Het is tijd voor een sociaal Europa. Wij moeten de levens- en werkomstandigheden van mensen verbeteren en tegelijkertijd ons concurrentievermogen in een mondiale economie opdrijven”.

Tijdens de top hebben de deelnemers nogmaals benadrukt dat het hun gezamenlijke verantwoordelijkheid is om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van onze arbeidsmarkten op alle niveaus. Het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie hebben tijdens de top samen de Europese pijler van sociale rechten afgekondigd om dit gemeenschappelijke streven te belichamen. In de geest van de pijler zijn de deelnemers tijdens de top overeengekomen dat alle niveaus, met inbegrip van de sociale partners, inspanningen moeten leveren om de noodzakelijke convergentie van onze economieën en samenlevingen te bevorderen. Hoewel rekening moet worden gehouden met de diversiteit van sociale tradities in Europa, zijn er tegelijkertijd verdere stappen nodig om de toegang tot de arbeidsmarkt te verbeteren zodat meer mannen en vrouwen een baan hebben, om eerlijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te waarborgen en de overstap van de ene naar de andere baan te ondersteunen door te investeren in mensen.

Meer in het bijzonder heeft de top eraan herinnerd dat de mensen voorop moeten worden gesteld door middel van gezamenlijke inspanningen op alle niveaus en dat moet worden voortgewerkt aan de sociale dimensie van de Unie door een gezamenlijk engagement en vastgestelde bevoegdheden. Als een eerste stap moet het volgende worden gedaan:

In december zal de Europese Raad zich in het kader van de follow-up van de top van Göteborg buigen over de sociale dimensie in de discussie over de toekomst van Europa. Als een van de gastheren van de top zal de Europese Commissie haar rol blijven spelen bij deze onderhandelingen. Het Europees semester voor beleidscoördinatie moet het belangrijkste kader vormen voor de verdere besprekingen over de sociale dimensie.

Achtergrond

De Europese staatshoofden en regeringsleiders zijn op 17 november 2017 in Göteborg samengekomen met de EU-instellingen, de sociale partners, het maatschappelijk middenveld, studenten en vooraanstaande deskundigen op de Sociale Top voor eerlijke banen en groei, die door de Zweedse regering en de Europese Commissie werd georganiseerd.

Acht maanden na de viering van de zestigste verjaardag van de Verdragen van Rome, vormde deze top een uitstekende gelegenheid voor de leiders en belanghebbenden om samen te discussiëren over thema's die betrekking hebben op het dagelijks leven van de burgers. Als zodanig heeft deze bijeenkomst bijgedragen aan het debat over de toekomst van de EU, dat in gang is gezet op de top van Bratislava en verder vorm heeft gekregen in het witboek van de Europese Commissie en de vijf daaropvolgende discussienota's, met name de eerder dit jaar gepresenteerde discussienota over de sociale dimensie van Europa.

Tijdens de Sociale Top voor eerlijke banen en groei stond vooral de vraag centraal hoe inclusieve groei kan worden gestimuleerd, eerlijke werkgelegenheid kan worden gecreëerd en eerlijke kansen kunnen worden bevorderd, rekening houdend met de gemeenschappelijke uitdagingen en de schat aan ervaringen in heel Europa. De besprekingen verliepen op een unieke, open en interactieve manier, zodat verschillende invalshoeken werden belicht en allerlei oplossingen werden besproken, waarbij de nodige aandacht werd besteed aan de gemeenschappelijke uitdagingen én de specifieke kenmerken van de nationale context en prioriteiten. Dankzij livestreams konden de burgers in heel Europa het debat rechtstreeks volgen. Tijdens de top hebben het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie samen de Europese pijler van sociale rechten afgekondigd. Dit was een sterke boodschap van eenheid en politiek engagement.

Meer informatie

Eindrapport over de Sociale Top

Website over de Sociale Top voor eerlijke banen en groei

Input voor de drie werksessies van de top over meer eerlijke banen en groei in de toekomst

Informatiebladen van de Commissie over de Sociale Top voor eerlijke banen en groei

Website over de Europese pijler van sociale rechten

 

 

 

IP/17/4973

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar