Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Socialinis Europos aspektas. Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris ir Ministras Pirmininkas Stefanas Löfvenas pristato tolesnius veiksmus po socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo

Briuselis, 2017 m. lapkričio 28 d.

Praėjus mažiau nei dviem savaitėms nuo lapkričio 17 d. Geteborge įvykusio socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo du jo rengėjai, Europos Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris ir Švedijos Ministras Pirmininkas S. Löfvenas, apžvelgė susitikimo rezultatus.

Šiandien skelbiama baigiamoji ataskaita taps tolesnių veiksmų, kuriais atsižvelgiama į aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatus ir kurie bus nustatyti gruodžio mėn. įvyksiančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime, pagrindu. Per aukščiausiojo lygio susitikime vykusias valstybių ar vyriausybių vadovų diskusijas paaiškėjo, kad iš esmės sutariama, kad Europai reikia tvirto ir realaus socialinio aspekto. Ateityje bus labai svarbu spręsti darbo rinkose kylančias problemas, taip pat daug dėmesio skirti tiek ekonomikos, tiek socialiniam vystymuisi. Aukščiausiojo lygio susitikimas buvo diskusijų dėl Europos ateities, kaip nustatyta Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Sąjungos kūrimo plane, pirmas svarbus etapas ir pirma stotelė pakeliui į 2019 m. gegužės 9 d. Sibiu mieste įvyksiantį ES vadovų susitikimą.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas buvo esminis proveržis diskusijose dėl Europos ateities. Susitikimas perdavė aiškią žinią, kad kurdami stipresnę, demokratiškesnę ir sąžiningesnę Sąjungą privalome užtikrinti deramas darbo vietas, įtraukų ekonomikos augimą ir lygias galimybes. Paskelbtu Europos socialinių teisių ramsčiu visos ES institucijos ir vadovai mus bendrai įpareigojo ginti mūsų piliečių teises sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Dabar atėjo laikas imtis konkrečių darbų. Juos pradėsime gruodžio mėn. įvyksiančiame Europos Vadovų Tarybos posėdyje. Galite būti tikri, kad vykdant šią užduotį Europos Komisija toliau atliks svarbų vaidmenį, visų pirma per Europos semestrą rengdama konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas.

Švedijos Ministras Pirmininkas Stefanas Löfvenas pridūrė: „Laikas kurti socialinę Europą. Turime pagerinti žmonių darbo ir gyvenimo sąlygas ir kartu padidinti savo konkurencingumą pasaulinėje ekonomikoje.

Aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviai dar kartą patvirtino savo bendrą atsakomybę visais lygmenimis spręsti mūsų darbo rinkose kylančius uždavinius. Šis bendras įsipareigojimas įtvirtintas aukščiausiojo lygio susitikime Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos paskelbtu Europos socialinių teisių ramsčiu. Vadovaudamiesi šio ramsčio principais aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviai sutarė, kad ekonomikos ir visuomenės konvergenciją reikėtų skatinti dedant pastangas visais lygmenimis; prisidėti turėtų ir socialiniai partneriai. Reikėtų imtis papildomų veiksmų, siekiant pagerinti galimybes patekti į darbo rinką, kad padidėtų tiek vyrų, tiek moterų užimtumas, užtikrinti deramas įdarbinimo ir darbo sąlygas ir padėti keisti darbą, kartu pripažįstant socialinių tradicijų įvairovę visoje Europoje.

Konkrečiau, aukščiausiojo lygio susitikime priminta, kad dedant bendras pastangas visais lygmenimis pirmenybė turėtų būti teikiama žmonėms ir kad remiantis bendrais įsipareigojimais ir nustatytais įgaliojimais reikia toliau plėtoti Sąjungos socialinį aspektą. Pirmiausia reikia pasistūmėti šiose srityse:

Gruodžio mėn. posėdžiausianti Europos Vadovų Taryba atsižvelgs į Geteborgo aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatus ir socialinio aspekto klausimus svarstys diskusijose dėl Europos ateities. Šiose diskusijose toliau aktyviai dalyvaus viena iš socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo rengėjų, Europos Komisija. Diskusijos socialinio aspekto klausimais turėtų būti daugiausia plėtojamos Europos politikos koordinavimo semestro kontekste.

Pagrindiniai faktai

2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge Europos valstybių ar vyriausybių vadovai susitiko su ES institucijomis, socialiniais partneriais, pilietinės visuomenės atstovais, studentais ir žymiais ekspertais Švedijos vyriausybės ir Europos Komisijos surengtame socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime deramo darbo vietų ir ekonomikos augimo klausimais.

Praėjus aštuoniems mėnesiams po Romos sutarčių pasirašymo 60-ies metų sukakties iškilmių, aukščiausiojo lygio susitikimas vadovams ir suinteresuotiesiems subjektams suteikė ypatingą galimybę aptarti piliečių kasdieniam gyvenimui aktualius klausimus. Susitikime buvo tęsiamos diskusijos apie ES ateitį, pradėtos Bratislavos aukščiausiojo lygio susitikime ir grindžiamos Europos Komisijos baltąja knyga bei penkiais vėlesniais diskusijoms skirtais dokumentais, visų pirma šiais metais pateiktu dokumentu dėl Europos socialinio aspekto.

Aukščiausiojo lygio susitikime daugiausia nagrinėta, kaip skatinti įtraukų augimą, kurti deramas darbo vietas ir skatinti lygias galimybes visiems, kartu pripažįstant bendras problemas ir įvairią patirtį visoje Europoje. Diskusijos buvo unikalios, atviros ir interaktyvios, taigi išklausyti skirtingi požiūriai, aptarti skirtingi problemų sprendimo būdai, atsižvelgiant į bendrus uždavinius ir konkrečias nacionalines aplinkybes bei prioritetus. Tiesioginė transliacija visiems Europos piliečiams suteikė galimybę diskusijas stebėti realiuoju laiku. Be to, socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime Europos Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija kartu paskelbė Europos socialinių teisių ramstį. Tai yra aiškus vienybės ir politinio įsipareigojimo signalas.

Daugiau informacijos

Baigiamoji socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo ataskaita

Socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimui deramo darbo vietų ir ekonomikos augimo klausimais skirta interneto svetainė

Pastabos trims aukščiausiojo lygio susitikimo darbo grupėms, kaip ateityje skatinti deramų darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą.

Komisijos informacijos apie socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimą deramo darbo vietų ir ekonomikos augimo klausimais suvestinė

Europos socialinių teisių ramsčiui skirta svetainė

 

 

 

IP/17/4973

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar