Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa sotsiaalne mõõde: President Juncker ja peaminister Löfven tutvustavad sotsiaaltippkohtumisele järgnevaid samme

Brüssel, 28. november 2017

Vähem kui kaks nädalat pärast 17. novembril Göteborgis toimunud sotsiaaltippkohtumist teevad kohtumise kaks võõrustajat, Euroopa Komisjoni president Juncker ja Rootsi peaminister Löfven, kokkuvõtteid selle tulemustest.

Täna avaldatud lõpparuanne on aluseks tippkohtumisest tulenevatele sammudele, millega alustatakse Euroopa Ülemkogu detsembrikuisel kohtumisel. Riigipeade ja valitsusjuhtide kõnelused tippkohtumisel näitasid, et valitseb laialdane üksmeel seoses vajadusega anda Euroopale tugev ja käegakatsutav sotsiaalne mõõde. Tuleb liikuda edasi, tegeleda tööturgudel esinevate probleemidega ning keskenduda majanduslikule ja sotsiaalsele arengule. Tippkohtumine oli esimene verstapost arutelus Euroopa tuleviku üle, mille president Juncker käivitas ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa saavutamise tegevuskavaga, ning esimene sündmus kohtumiste sarjas, mis kulmineerub 9. mail 2019 Sibius ELi juhtide kohtumisel.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: „Sotsiaaltippkohtumine oli verstapost arutelus Euroopa tuleviku üle. Sellel anti selge sõnum, et tugevam, demokraatlikum ja õiglasem liit peab rajanema õiglastel töökohtadel, kaasaval majanduskasvul ja võrdsetel võimalustel. Euroopa sotsiaalõiguste samba väljakuulutamisega on kõik ELi institutsioonid ja juhid võtnud ühise kohustuse seista kiiresti muutuvas maailmas oma kodanike õiguste eest. Nüüd tuleb tegutseda. Algust tuleb teha Euroopa Ülemkogu detsembrikuisel kohtumisel. Võite olla kindlad, et Euroopa Komisjonil on selles ettevõtmises endiselt oluline roll, eelkõige just Euroopa poolaasta protsessis esitatavate riigipõhiste soovituste kaudu.

Rootsi peaminister Stefan Löfven lisas: „Sotsiaalse Euroopa aeg käes. Peame parandama inimeste töö- ja elutingimusi ning samal ajal suurendama oma konkurentsivõimet maailmamajanduses.

Tippkohtumisel kinnitasid osalised ühist vastutust probleemide eest, millega meie tööturud kõigil tasanditel silmitsi seisavad. Nende ühiste püüdluste kinnitusena kuulutasid Euroopa Parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon tippkohtumisel välja Euroopa sotsiaalõiguste samba. Selle vaimus olid tippkohtumisel osalejad päri sellega, et eri riikide majanduse ja ühiskonna lähendamise edendamiseks on vajalikud jõupingutused kõigil tasanditel, sealhulgas sotsiaalpartnerite poolt. Astuda tuleks täiendavaid samme, et hõlbustada pääsu tööturule, suurendada töötavate meeste ja naiste arvu, tagada õiglased tööhõive- ja töötingimused ning toetada ühelt töökohalt teisele üleminekut, investeerides inimestesse ja võttes samas arvesse erinevaid ühiskondlikke tavasid Euroopas.

Konkreetsemalt tuletati tippkohtumisel meelde vajadust seada kõigil tasanditel tehtavate ühiste jõupingutuste läbi tähelepanu keskmesse inimesed ning arendada ühise pühendumuse ja olemasolevate oskuste varal edasi liidu sotsiaalset mõõdet. Esimesed sammud selleks peaksid olema järgmised:

Euroopa Ülemkogu jätkab detsembris Göteborgi tippkohtumise tööd, käsitledes oma arutelus Euroopa tuleviku üle sotsiaalset mõõdet. Euroopa Komisjonil kui ühel sotsiaaltippkohtumise võõrustajal on neis aruteludes jätkuvalt oma osa. Sotsiaalse mõõtme üle peetavaid arutelusid tuleks ennekõike jätkata majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta raames.

Taustteave

Rootsi valitsuse ja Euroopa Komisjoni korraldatud õiglase töö ja majanduskasvu teemalisel sotsiaaltippkohtumisel, mis toimus 17. novembril 2017 Göteborgis, kohtusid ELi riigipead või valitsusjuhid ELi institutsioonide, sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna esindajate, õppurite ja tippspetsialistidega.

Kaheksa kuud pärast Rooma lepingute 60. aastapäeva tähistamist aset leidnud tippkohtumine oli riigi- ja valitsusjuhtidele ning sidusrühmadele suurepäraseks võimaluseks arutleda kodanike igapäevaelu puudutavatel teemadel. See andis oma panuse Euroopa tuleviku üle peetavasse arutellu, mis sai alguse Bratislava tippkohtumisel ning mida aitasid vormida Euroopa Komisjoni valge raamat ja sellele järgnenud viis aruteludokumenti, mida esitleti aasta esimese pooles, ennekõike aruteludokument Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta.

Tippkohtumisel keskenduti sellele, kuidas edendada kaasavat majanduskasvu, luua õiglasi töökohti ning soodustada võrdseid võimalusi kõigi meeste ja naiste jaoks, tunnistades samas ühiseid probleeme ja tunnustades Euroopa rikkalikku kogemustepagasit. Arutelud toimusid ainulaadsel, avatud ja interaktiivsel kujul, mille tulemusena oli võimalik ära kuulata erinevaid seisukohti ja väidelda erinevate lahenduste üle, võttes samal ajal arvesse ühiseid probleeme ning eri riikide erinevat konteksti ja prioriteete. Otseülekande vahendusel said kõik Euroopa kodanikud arutelusid reaalajas jälgida. Samuti oli tippkohtumine tunnistajaks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühisteadaandele Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta. See edastas jõulise sõnumi ühtsuse ja poliitilise kohustuse kohta.

Lisateave

Sotsiaaltippkohtumise lõpparuanne

Õiglaste töökohtade ja majanduskasvu sotsiaaltippkohtumise veebisait

Tippkohtumise kolme töösessiooni taustadokumendid selle kohta, kuidas tulevikus edendada õiglast tööhõivet ja majanduskasvu

Komisjoni teabelehed õiglaste töökohtade ja majanduskasvu teemalise sotsiaaltippkohtumise kohta

Euroopa sotsiaalõiguste samba veebisait

 

 

 

IP/17/4973

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar