Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europas sociale dimension: Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker og Sveriges premierminister Stefan Löfvén udstikker kursen fremad efter det sociale topmøde

Bruxelles, den 28. november 2017

Knap to uger efter det sociale topmøde, som fandt sted den 17. november i Göteborg, gør dets to værter, Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker og Sveriges premierminister Stefan Löfvén, status over resultaterne af topmødet.

Den afsluttende rapport offentliggøres i dag og vil danne rammen om opfølgningen på topmødet, som begynder med Det Europæiske Råds møde i december måned. Drøftelserne mellem stats- og regeringscheferne på topmødet viste bred enighed om behovet for, at Europa bliver udstyret med en stærk og håndgribelig social dimension. Det vil fremover være af afgørende betydning at løfte udfordringerne på arbejdsmarkedet, samtidig med at der fokuseres på både økonomisk og social udvikling. Topmødet var en første milepæl i debatten om Europas fremtid, som er fastsat i Jean-Claude Junckers køreplan for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk union, og udgjorde det første stop på vejen til mødet mellem EU's ledere i Sibiu den 9. maj 2019.

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtalte: "Det sociale topmøde var en milepæl i debatten om Europas fremtid. Topmødet sendte et klart budskab om, at en stærkere, mere demokratisk og mere retfærdig Union skal bygge på fair job, inklusiv vækst og lige muligheder. Gennem proklamationen af den europæiske søjle for sociale rettigheder har alle EU's institutioner og ledere gjort det til et fælles ansvar at forsvare vores borgeres rettigheder i en verden i hastig forandring. Nu er tiden kommet til at levere resultater. Dette begynder med Det Europæiske Råds møde i december måned. Og man kan være sikker på, at Kommissionen fortsat vil spille en vigtig rolle i denne indsats, navnlig gennem de landespecifikke henstillinger under det europæiske semester."

Sveriges statsminister, Stefan Löfvén, tilføjede: "Det er på tide at indføre et socialt Europa. Vi er nødt til at forbedre folks arbejds- og levevilkår og samtidig øge vores konkurrenceevne i en global økonomi."

På topmødet bekræftede deltagerne endnu en gang deres fælles ansvar for at løfte de udfordringer, som vores arbejdsmarkeder står over for på alle niveauer. Ligeledes blev den europæiske søjle for sociale rettigheder proklameret på topmødet af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen som en konkretisering af dette fælles engagement. I overensstemmelse med ånden i søjlen udtrykte deltagerne på topmødet samstemmighed om, at behovet for at fremme konvergens af vores økonomier og samfund bør dækkes gennem en indsats på alle niveauer, herunder også blandt arbejdsmarkedets parter. Der bør tages yderligere skridt for at forbedre adgangen til arbejdsmarkedet, øge antallet af mænd og kvinder i beskæftigelse, sikre rimelige ansættelses- og arbejdsvilkår og støtte overgange mellem job ved at investere i mennesker og samtidig tage hensyn til mangfoldigheden af sociale traditioner i Europa.

Mere specifikt blev der på topmødet mindet om behovet for at sætte mennesket i centrum gennem en fælles indsats på alle niveauer og at videreudvikle Unionens sociale dimension på grundlag af et fælles engagement og fastlagte kompetencer. Som et første skridt fremad bør der arbejdes videre med følgende:

Det Europæiske Råd vil i december måned følge op på topmødet i Göteborg og vil italesætte den sociale dimension i drøftelserne om Europas fremtid. Som medvært for det sociale topmøde vil Europa-Kommissionen også fremover spille en rolle i disse drøftelser. Det europæiske semester for samordning af politikker bør danne den væsentligste ramme for drøftelserne om den sociale dimension fremover.

Baggrund

Den 17. november 2017 mødtes de europæiske stats- og regeringschefer med EU's institutioner, arbejdsmarkedsparterne, civilsamfundet, studerende og førende eksperter på det sociale topmøde om fair job og vækst, som blev afholdt i Göteborg af den svenske regering og Europa-Kommissionen.

Topmødet, som fandt sted otte måneder efter højtideligholdelsen af 60-årsdagen for Romtraktaterne, var en enestående mulighed for ledere og interessenter for at drøfte emner, der berører borgernes hverdagsliv. Dette bidrog således til debatten om EU's fremtid, der blev indledt på topmødet i Bratislava og præget af Europa-Kommissionens hvidbog og de fem efterfølgende oplæg, navnlig om Europas sociale dimension, som blev fremlagt tidligere på året.

Topmødet fokuserede på, hvordan man kan fremme inklusiv vækst, skabe fair job og fremme lige muligheder for alle mænd og kvinder, samtidig med at de fælles udfordringer og de righoldige erfaringer rundt om i Europa anerkendes. Drøftelserne foregik under unikke, åbne og interaktive former med det resultat, at forskellige synsvinkler kom til udtryk og forskellige løsninger blev drøftet, alt under hensyntagen til både de fælles udfordringer og til de særlige forhold i hvert lands situation og prioriteter. Via livestream havde borgerne i hele Europa mulighed for at følge drøftelserne i realtid. Topmødet var også skueplads for den fælles proklamation af den europæiske søjle for sociale rettigheder af Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen. Herved udsendte de et kraftfuldt budskab om enhed og politisk engagement.

Yderligere oplysninger

Den afsluttende rapport om det sociale topmøde

Websted om det sociale topmøde om fair job og vækst

Input til topmødets tre arbejdsmøder om at fremme fair job og vækst fremover

Kommissionens faktablade om det sociale topmøde om fair job og vækst

Websted om den europæiske søjle for sociale rettigheder

 

 

 

IP/17/4973

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar