Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Sociální rozměr Evropy: předseda Evropské komise Juncker a švédský premiér Löfven představují kroky následující po sociálním summitu

Brusel 28. listopadu 2017

Méně než dva týdny potom, co se 17. listopadu v Göteborgu konal sociální summit, jeho dva hostitelé – předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a švédský premiér Löfven – představují jeho výsledky.

Dnes zveřejněná závěrečná zpráva poslouží jako vodítko pro opatření vyplývající ze summitu, která začínají na prosincovém zasedání Evropské rady. Diskuse mezi hlavami států a předsedy vlád na summitu ukázaly, že existuje široká shoda na tom, že Evropská unie potřebuje silnou a hmatatelnou sociální dimenzi. V budoucnosti bude nejdůležitější řešit problémy trhů práce a důraz na vývoj v ekonomické i sociální oblasti. Summit byl prvním milníkem v debatě o budoucnosti Evropy, o níž hovoří Junckerův plán na vybudování jednotnější, silnější a demokratičtější Unie. Představoval také první zastávku na cestě k setkání vedoucích představitelů EU v Sibiu dne 9. května 2019.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Sociální summit byl v debatě o budoucnosti Evropy zlomovým momentem. Vyslal jasný signál, že k vybudování silnější, demokratičtější a spravedlivější Unie jsou nezbytná spravedlivá pracovní místa, růst podporující začlenění a rovné příležitosti. Vyhlášením Evropského pilíře sociálních práv se všechny instituce EU a političtí představitelé přihlásili ke společné odpovědnosti – hájit práva našich občanů v rychle se měnícím světě. Nyní je třeba zajistit výsledky. Začátkem bude prosincové zasedání Evropské rady. Můžete si být jisti, že Evropská komise se bude na tomto úsilí výrazně podílet – zejména svými doporučeními pro jednotlivé členské státy v rámci evropského semestru.“

Švédský premiér Stefan Löfven k tomu dodal: „Nastal čas pro sociální Evropu. Musíme zlepšit pracovní a životní podmínky občanů a současně zvýšit naši konkurenceschopnost v globální ekonomice.“

Účastníci summitu se znovu přihlásili ke své společné odpovědnosti za řešení problémů, s nimiž se na všech úrovních potýkají naše pracovní trhy. Evropský parlament, Rada a Evropská komise na summitu vyhlásily Evropský pilíř sociálních práv, jenž je symbolem tohoto společného závazku. V tomto duchu se účastníci summitu shodli na tom, že o sbližování našich ekonomik a společností by měli usilovat aktéři na všech úrovních, včetně sociálních partnerů. Měly by být podniknuty další kroky ke zlepšení přístupu na trh práce, aby se zvýšily počty zaměstnaných mužů i žen. Investicemi do lidí, beroucími ohled na rozmanitost sociálních tradic v Evropě, je nutné zajistit spravedlivé zaměstnání a pracovní podmínky a podporovat přechod mezi jednotlivými zaměstnáními.

Na summitu byla připomenuta nezbytnost toho, aby lidé byli na prvním místě. K tomu je nutné společné úsilí na všech úrovních a další rozvoj sociální dimenze Unie na základě sdíleného závazku a stanovených pravomocí. Mezi nejbližší příští kroky patří následující:

V prosinci se Evropská rada k göteborskému summitu vrátí a v diskusi o budoucnosti Evropy se bude věnovat jejímu sociálnímu rozměru. Evropská komise bude jako jeden z hostitelů sociálního summitu v těchto diskusích nadále hrát svou roli. Hlavním rámcem pro budoucí diskuse o sociální dimenzi by měl být evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik.

Souvislosti

Na sociálním summitu na téma spravedlivých pracovních míst a růstu, který uspořádala švédská vláda a Evropská komise, se v Göteborgu 17. listopadu 2017 sešly hlavy států a předsedové vlád zemí EU s institucemi EU, sociálními partnery, občanskou společností, studenty a předními odborníky.

Summit, konaný osm měsíců po oslavách 60. výročí Římských smluv, představoval pro politiky a zainteresované subjekty mimořádnou příležitost k diskusi o tématech, která se týkají každodenního života občanů. Přispěl tak k debatě o budoucnosti EU, jež byla zahájena na bratislavském summitu a kterou utváří bílá kniha Evropské komise a pět navazujících diskusních dokumentů, zejména pak dokument o sociálním rozměru Evropy, jenž byl představen dříve v tomto roce.

Summit se zaměřil na to, jak podpořit růst podporující začlenění, vytvářet spravedlivá pracovní místa a prosazovat rovné příležitosti pro všechny muže a ženy, s ohledem na společné problémy a na bohaté zkušenosti v celé Evropě. Diskuse probíhaly v jedinečném, otevřeném a interaktivním formátu. Díky tomu mohly být představeny rozdílné perspektivy a mohla být projednána různá řešení, jež všechny zohledňovaly společné problémy a specifickou vnitrostátní situaci a priority jednotlivých zemí. Živé přenosy umožnily občanům v celé Evropě sledovat debaty v reálném čase. Na summitu byl také společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise vyhlášen Evropský pilíř sociálních práv. Byla to důrazná zpráva o jednotě a politickém odhodlání.

Další informace

Závěrečná zpráva ze sociálního summitu

Internetové stránky sociálního summitu na téma spravedlivých pracovních míst a růstu

Texty pro tři pracovní skupiny summitu na téma podpory spravedlivých pracovních míst a budoucího růstu

Informační přehledy Komise k sociálnímu summitu na téma spravedlivých pracovních míst a růstu

Internetové stránky Evropského pilíře sociálních práv

 

 

 

IP/17/4973

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar