Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Социалното измерение на Европа: председателят на Европейската комисия Юнкер и министър-председателят на Швеция Льовен представят бъдещите действия след Социалната среща на върха

Брюксел, 28 ноември 2017 r.

По-малко от две седмици след Социалната среща на върха, която се състоя на 17 ноември в Гьотеборг, двамата домакини на срещата, председателят на Европейската комисия Юнкер и шведският министър-председател Льовен, направиха равносметка на резултатите от нея.

Заключителният доклад, публикуван днес, ще послужи за рамка на последващите действия от срещата на върха, които ще започнат с декемврийското заседание на Европейския съвет. Обсъжданията между държавните и правителствените ръководители на срещата на върха показаха голям брой допирни точки във връзка с необходимостта Европа да придобие силно и осезаемо социално измерение. В бъдеще посрещането на предизвикателствата на пазарите на труда и съсредоточаването върху икономическото и социалното развитие ще бъдат от основно значение. Срещата на върха беше важна първа крачка в дебата за бъдещето на Европа, както беше посочено в Пътната карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз на председателя Юнкер, и представляваше първата спирка по пътя, водещ към срещата на лидерите на ЕС на 9 май 2019 г. в Сибиу.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Социалната среща на върха беше повратен момент в дебата за бъдещето на Европа. Тя изпрати ясно послание, че по-силният, по-демократичен и по-справедлив Съюз трябва да се основава на справедливи работни места, приобщаващ растеж и равни възможности. С прокламацията относно европейския стълб на социалните права всички институции на ЕС и всички лидери припознаха отстояването на правата на нашите граждани в един бързо променящ се свят като наша обща отговорност. Сега е време да действаме. Започваме още на декемврийското заседание на Европейския съвет. И можете да бъдете сигурни, че Европейската комисия ще продължи да играе важна роля в това начинание, по-специално чрез специфичните за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър.

Министър-председателят на Швеция Стефан Льовен добави: Време е за социална Европа. Трябва да подобрим условията на живот и труд на хората и в същото време да повишим конкурентоспособността си в глобалната икономика.

На нея участниците потвърдиха отново съвместната си отговорност за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени нашите пазари на труда на всички равнища. Като израз на този съвместен ангажимент на срещата на върха Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия представиха прокламация относно европейския стълб на социалните права. В духа на европейския стълб на социалните права участниците в срещата на върха изразиха съгласие, че нуждата от сближаване на нашите икономики и общества изисква усилия на всички равнища, включително от страна на социалните партньори. Необходими са допълнителни стъпки, за да се подобри достъпът до пазарите на труда, така че да се увеличи броят на заетите мъже и жени, да се гарантират справедливи условия на заетост и труд и да се подпомогне преходът между различни работни места чрез инвестиции в хората, като едновременно с това се отчита разнообразието от социални традиции в Европа.

По-конкретно, срещата на върха припомни необходимостта хората да се поставят на първо място чрез съвместни усилия на всички равнища и да бъде доразвито социалното измерение на Съюза въз основа на споделен ангажимент и на базата на установените правомощия. Като първа следваща стъпка трябва да бъдат предприети следните действия:

През декември Европейският съвет ще продължи започнатото на срещата на върха в Гьотеборг, като включи социалното измерение в дискусията за бъдещето на Европа. Като един от домакините на Социалната среща на върха Европейската комисия ще продължи да играе роля в тези дискусии. Европейският семестър за координация на икономическите политики трябва да бъде основната рамка за обсъжданията относно социалното измерение в бъдеще.

Контекст

На Социалната среща на върха за справедливост на заетостта и растежа, организирана от шведското правителство и Европейската комисия на 17 ноември 2017 г. в Гьотеборг, европейските държавни и правителствени ръководители се срещнаха с представители на институциите на ЕС, социалните партньори, гражданското общество, студенти и водещи експерти.

Осем месеца след отбелязването на 60-ата годишнина на Римските договори, срещата на върха представляваше изключителна възможност за ръководителите и заинтересованите лица да обсъдят теми, които засягат всекидневния живот на гражданите. Като такава тя даде своя принос за дебата относно бъдещето на ЕС, чието начало беше поставено на срещата на върха в Братислава и в основата на който са залегнали Бялата книга на Европейската комисия и останалите пет документа за размисъл, сред които по-специално документът за размисъл относно социалното измерение на Европа, представен по-рано тази година.

Срещата на върха беше съсредоточена върху начините да се стимулира приобщаващият растеж, да се създадат справедливи работни места и да се насърчат равните възможности за всички мъже и жени, като едновременно с това се отчитат общите предизвикателства и богатият опит в цяла Европа. Обсъжданията се проведоха в единствен по рода си открит и интерактивен формат, който позволи да бъдат чути различни гледни точки и обсъдени различни решения, всяко от които отчиташе общите предизвикателства и особеностите на националните условия и приоритети. Излъчването на живо по интернет позволи на гражданите в цяла Европа да проследят дискусиите в реално време. На срещата на върха беше представена също съвместната прокламация на европейския стълб на социалните права от Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия. Тя силно послание за единство и политически ангажимент.

За повече информация

Заключителен доклад от социалната среща на върха

Уебсайт на Социалната среща на върха за справедливост на заетостта и растежа

Принос за трите работни сесии на срещата на върха относно начините за насърчаване на справедливостта на заетостта и растежа в бъдеще

Информационни документи на Комисията относно Социалната среща на върха за справедливост на заетостта и растежа

Уебсайт за европейския стълб на социалните права

 

 

 

IP/17/4973

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar