Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Uusi ennätysvuosi Erasmus+ -ohjelmassa

Bryssel 30. marraskuuta 2017

Erasmus-ohjelman 30-vuotisjuhlavuoden päättymisen kynnyksellä Euroopan komissio raportoi Erasmus+ -ohjelmassa vuonna 2016 saavutetuista tuloksista.

Erasmus+ -vuosikertomus 2016 vahvistaa, että ohjelmalla on ollut ratkaisevan tärkeä osa entistä sopeutumiskykyisemmän ja yhtenäisen, yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin pohjaavan EU:n rakentamisessa.

Erasmus+ -ohjelman budjetti kasvoi edellisvuoteen verrattuna 7,5 prosenttia. EU:n ennätyksellisen, 2,27 miljardin euron investoinnin turvin 725 000 eurooppalaista sai liikkuvuustukea ulkomailla tapahtuvaa opiskelua, harjoittelua, opettamista, työntekoa tai vapaaehtoistyötä varten. Tuensaajia on ollut yhteensä jo yli 2 miljoonaa sen jälkeen, kun nykyinen ohjelma alkoi vuonna 2014. Lisäksi ohjelmasta sai vuonna 2016 tukea 21 000 hanketta, joihin osallistui 79 000 koulutus- ja nuorisoalan järjestöä – se on 15 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015.

Koulutuksesta, kulttuurista, nuorisoasioista ja urheilusta vastaava komissaari Tibor Navracsics sanoi olevansa ylpeä nyt, kun Erasmus+ -ohjelma on seitsenvuotisen taipaleensa puolivälissä, ettäohjelma on edistänyt yhteenkuuluvuutta Euroopassa ja parantanut osaltaan yksilöiden ja yhteiskunnan sopeutumiskykyä.”Erasmus+-liikkuvuus kehittää osallistujien taitoja ja osaamista ja vahvistaa heidän eurooppalaista identiteettiään, joka täydentää ja rikastuttaa kansallisia ja alueellisia identiteettejä. Sen vuoksi kehotimme Göteborgissa 17. marraskuuta kokoontuneita EU:n johtajia edistämään eurooppalaisen koulutusalueen luomista ja tekemään liikkuvuudesta mahdollista kaikille vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on kaksinkertaistaa Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvien määrä ja parantaa heikoista lähtökohdista tulevien ihmisten osallistumismahdollisuuksia”, Navracsics jatkoi.

Tulokset osoittavat, että Erasmus+ -ohjelma on hyvää vauhtia saavuttamassa tavoitteensa, jonka mukaan 3,7 prosenttia EU:n nuorista saa ohjelmasta tukea vuosina 2014–2020. Tulosten mukaan ohjelmalla voidaan myös edistää avointa Eurooppaa, jossa oppimiseen liittyvä liikkuvuus on itsestäänselvyys. Tämä päämäärä esitellään komission tiedonannossa Koulutus ja kulttuuri eurooppalaisen identiteetin vahvistajina, josta EU:n johtajat keskustelivat työlounaalla Göteborgissa, Ruotsissa, 17. marraskuuta.

Lukuvuoden 2015–2016 kuluessa korkea-asteen oppilaitokset pystyivät Erasmus+ -ohjelman tuella lähettämään ja vastaanottamaan 330 000 opiskelijaa ja henkilöstön jäsentä, joista 26 000 kumppanimaista tai -maihin. Ranska, Saksa ja Espanja olivat kolme suurinta lähettäjämaata, ja kolme suosituinta vastaanottavaa maata olivat puolestaan Espanja, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Tänään julkaistu kertomus osoittaa myös, miten Erasmus+ -ohjelma on vaikuttanut laajempiin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseen vuonna 2016. Siihen sisältyvät toimet, joilla edistetään sosiaalista osallisuutta ja varmistetaan, että nuoret omaksuvat sosiaalisia taitoja, kansalaistaitoja ja monikulttuurisia taitoja ja oppivat ajattelemaan kriittisesti.

  • Vuonna 2016 Erasmus+ -ohjelmasta myönnettiin 200 miljoonaa euroa tukea 1 200 sellaiselle yhteistyöhankkeelle, jotka keskittyivät suvaitsevaisuuteen, syrjimättömyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen.
  • Erityisesti nuorisoala oli aktiivinen tällä alalla toteuttaen hankkeita, joissa pääpaino oli pakolaisissa, turvapaikanhakijoissa ja maahanmuuttajissa.
  • Väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisemistä ja heikommassa asemassa olevien oppijoiden osallisuuden edistämistä koskevien toimintamallien ja strategioiden kehittämistä varten käynnistettiin ehdotuspyyntö (13 miljoonaa euroa). Sen puitteissa rahoitettiin 35:tä hanketta, joihin osallistui 245 organisaatiota. 

Erasmus-ohjelman onnistunut 30-vuotisjuhlakampanja

Kertomuksen julkaisemisen kanssa samaan aikaan päätetään Erasmus-ohjelman 30-vuotisjuhlakampanja ja esitellään Erasmus+ -ohjelman tulevaisuutta koskeva Erasmus+ -sukupolven julistus. Vuoden 2017 aikana yli 750 000 ihmistä 44 maassa osallistui yli 1 900 tapahtumaan, joissa juhlistettiin Erasmus+ -ohjelmaa ja keskusteltiin sen vaikutuksista ja tulevaisuudesta. Sosiaalisessa mediassa julkaistiin 65 000 ohjelmaa käsittelevää artikkelia, joita jaettiin yli 2 miljoonaa kertaa ja jotka saavuttivat yli 90 miljoonaa ihmistä. Kesäkuussa 2017 käynnistetty uusi Erasmus+ -mobiilisovellus on ladattu jo yli 22 000 kertaa.

Göteborgissa puheenjohtaja Juncker kehotti EU:n johtajia kaksinkertaistamaan Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvien EU:n nuorten lukumäärän (3,7 prosentista 7,5 prosenttiin) vuoteen 2025 mennessä. Se edellyttää 29,4 miljardin euron määrärahoja vuosiksi 2021–2027. EU:n johtajat sopivat kokouksessaan, että kaikenlaisten oppijoiden liikkuvuutta ja vaihtoja lisätään muun muassa tekemällä Erasmus+ -ohjelmasta merkittävästi entistä tehokkaampi, osallistavampi ja laajempi.

Lisäksi komissio kehotti Erasmus+ -sukupolvea ottamaan osaa keskusteluun ja perusti sitä varten Erasmus+ -sukupolven verkkofoorumin. Keskustelujen pohjalta laadittiin 30 suositusta, joiden avulla Erasmus+ -ohjelmasta voidaan tehdä ”suurempi ohjelma”, jolla on ”suurempi vaikutus Euroopan tulevaisuuteen”. Erasmus+ -sukupolven laatima julistus esitellään virallisesti ja siitä keskustellaan tänään juhlavuosikampanjan päätöstapahtuman yhteydessä. 

Tausta

Erasmus+ ja sitä edeltäneet ohjelmat kuuluvat Euroopan unionin kaikkein menestyksekkäimpiin ohjelmiin. Ne ovat tarjonneet kolmen vuosikymmenen ajan etenkin nuorille mahdollisuuksia hankkia uusia kokemuksia ja laajentaa näköalojaan lähtemällä ulkomaille. Vuonna 1987 käynnistyneestä korkea-asteen opiskelijoille tarkoitetusta vaatimattomasta liikkuvuushankkeesta, johon osallistui ensimmäisenä vuonna vain 3 200 opiskelijaa, on kehittynyt lippulaivaohjelma, josta hyötyy noin 300 000 korkea-asteen opiskelijaa joka vuosi.

Nykyisen, vuosina 2014–2020 toteutettavan Erasmus+ -ohjelman talousarvio on 14,7 miljardia euroa. Se antaa 3,7 prosentille EU:n nuorista (eli noin 3,3 miljoonalle nuorelle koko jakson aikana) mahdollisuuden opiskella, harjoitella, hankkia työkokemusta ja tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla. Ohjelman maantieteellinen kattavuus on kasvanut vuodesta 1987: tuolloin osallistuvia maita oli 11 ja nyt 33 (EU:n kaikki 28 jäsenmaata sekä Turkki, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Norja, Islanti ja Liechtenstein). Lisäksi ohjelmaan voivat osallistua kumppanimaat eri puolilta maailmaa. 

Lisätietoja

Taustatiedote

Erasmus+ -vuosikertomus 2016

Erasmus+ -tietosivu

Maakohtaiset tietosivut

Erasmus-ohjelman 30-vuotisjuhlavuotta käsittelevä tietosivu

Eurooppalaista koulutusaluetta käsittelevät tietosivut

 

IP/17/4964

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar