Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Rättvis beskattning: EU-kommissionen föreslår nya verktyg för att bekämpa momsfusk

Bryssel den 30 november 2017

EU-kommissionen presenterar idag nya verktyg för att göra EU:s momssystem mer bedrägerisäkert och täppa till kryphål som kan leda till storskaliga momsbedrägerier.

De nya reglerna syftar till att bygga upp förtroendet mellan EU-länderna så att de kan utbyta mer information och främja samarbete mellan nationella skattemyndigheter och brottsbekämpande myndigheter.

Försiktiga uppskattningar visar att momsbedrägerier kan leda till förlorade intäkter på över 50 miljarder euro per år för EU:s medlemsstater – pengar som ska gå till offentliga investeringar i sjukhus, skolor och vägar. Avslöjandena i de s.k. Paradise Papers har visat hur skatteflyktsupplägg kan användas för att hjälpa förmögna privatpersoner och företag att kringgå EU:s momsregler och slippa betala skatt. De senaste rapporterna visar också att momsbedrägerier kan finansiera kriminella organisationer, bl.a. terrorister.

Med dagens förslag kommer EU-länderna att kunna utbyta relevant information och samarbeta mer i kampen mot dessa bedrägerier.

– Momsbedrägerier över nationsgränserna orsakar stora intäktsförluster för EU-länderna och EU:s budget, säger Valdis Dombrovskis, EU-kommissionens vice ordförande. Vårt förslag ska förstärka samarbetet mellan de institutioner som arbetar nationellt och på EU-plan så att bedrägerierna kan åtgärdas effektivt och skatteuppbörden förbättras.

– Paradise Papers har återigen visat oss hur vissa utnyttjar momsreglerna i EU för att slippa betala moms, säger Pierre Moscovici, EU:s skattekommissionär. Vi vet att momsbedrägerier kan finansiera brottslighet, inte minst terrorism. Om vi ska kunna åtgärda detta måste nationella behöriga myndigheter kunna utbyta information mycket mer effektivt än vad som nu är fallet. Med vårt förslag kommer detta att ske. Eurofisc, som är EU:s nätverk av sakkunniga på bedrägeribekämpningsområdet, kommer t.ex. att få tillgång till uppgifter i bilregistren i andra EU-länder, så att vi kan stoppa momsfusk i samband med försäljning av nya och begagnade bilar.

EU-ländernas skattemyndigheter utbyter redan vissa uppgifter om försäljning mellan företag och länder, men det samarbetet bygger till stor del på att uppgifterna hanteras manuellt. Momsuppgifter och information om organiserade grupper som begår de allvarligaste momsbedrägerierna delas dock inte systematiskt med EU:s brottsbekämpande organ. Avsaknaden av samordning mellan skattemyndigheter och brottsbekämpande myndigheter nationellt och på EU-nivå leder i slutänden till att denna snabbt föränderliga kriminella verksamhet inte kan åtgärdas tillräckligt snabbt.

Dagens förslag ska stärka samarbetet mellan EU-länderna så att de snabbare och effektivare kan ta itu med momsbedrägerier, inte minst de bedrägerier som begås på nätet. Förslagen innebär sammantaget att vi får mycket större möjligheter att spåra upp och bestraffa bedragare och brottslingar som skor sig på skattebetalarnas bekostnad.

Den nya lagen innehåller bl.a. följande nyckelåtgärder:

  • Stärkt samarbete mellan EU-länderna: Eftersom momsbedrägerier kan ske inom loppet av några minuter måste länderna kunna agera så snabbt som möjligt. Med dagens förslag införs ett elektroniskt system för informationsutbyte inom Eurofisc. Systemet innebär att medlemsländerna kan behandla, analysera och kontrollera uppgifter om gränsöverskridande verksamhet för att göra en snabb och korrekt riskbedömning. För att göra det enklare för EU-länderna att kontrollera leveranser över gränserna kommer tjänstemän från två eller fler nationella skattemyndigheter att kunna bilda ett gemensamt revisionsteam och göra gemensamma revisioner för att bekämpa bedrägerier, vilket är särskilt viktigt när det rör sig om bedrägerier inom e-handel. Eurofisc får också större möjligheter att samordna utredningar över nationsgränser.
  • Samarbete med brottsbekämpande organ: De nya åtgärderna öppnar nya kanaler för kommunikation och uppgiftsutbyte mellan skattemyndigheter och EU:s brottsbekämpande myndigheter på detta område: Olaf, Europol och den nyinrättade europeiska åklagarmyndigheten. Samarbetet med EU:s organ innebär att nationella uppgifter kan kontrolleras korsvis mot brottsregister, databaser och annan information som finns hos Europol och Olaf, så att de som bär det verkliga ansvaret för bedrägerierna och deras nätverk kan identifieras.
  • Utbyte av viktig information om import från länder utanför EU: Informationsutbytet mellan skatte- och tullmyndigheter kan förbättras ytterligare för vissa tullförfaranden som i dagsläget kan utnyttjas för att begå momsbedrägerier. Varor som anländer från länder utanför EU med slutdestination i ett EU-land kan med hjälp av ett visst förfarande komma in i EU via ett annat EU-land och sedan passera vidare momsfritt. Momsen tas ut först när varorna kommer fram till sin slutdestination. Tanken med denna del av EU:s momssystem är att underlätta handeln för hederliga företag, men kan missbrukas för att leda bort varorna till den svarta marknaden och kringgå momsen helt och hållet. Enligt de nya reglerna ska uppgifter om inkommande varor utbytas och samarbetet mellan skatte- och tullmyndigheterna i alla EU-länder förstärkas.

Informationsutbyte om bilar: Handeln med bilar är ibland föremål för bedrägerier på grund av skillnaderna i hur momsen tillämpas på nya och begagnade bilar. Nyare eller helt nya bilar, för vilka man ska betala moms på hela beloppet, kan säljas som begagnade varor där bara vinstmarginalen är momspliktig. För att bekämpa denna typ av bedrägerier kommer Eurofisc att få tillgång till uppgifterna i fordonsregistren i andra EU-länder.

Dessa lagförslag kommer nu att läggas fram för Europaparlamentet för samråd och rådet för antagande.

Bakgrund

De föreslagna åtgärderna är en uppföljning till ”hörnstenarna” i det nya slutgiltiga systemet för EU som gemensamt momsområde som lades fram som förslag i oktober 2017 samt till handlingsplanen för moms ”Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU” som lades fram i april 2016.

Det gemensamma systemet för moms är en väsentlig del av Europas inre marknad. Moms är en viktig och växande inkomstkälla för den offentliga sektorn inom EU, och uppgick till mer än 1 biljon euro 2015 (motsvarande 7 % av EU:s samlade BNP). Den utgör också en av de kategorier av egna medel som finansierar EU:s budget.

Men trots ett stort antal reformer har momssystemet inte kunnat hålla jämna steg med de utmaningar som följer av dagens globala, digitala och mobila ekonomi. Det nuvarande systemet infördes ursprungligen 1993 och var avsett som ett övergångssystem. Regelverket är splittrat och onödigt krångligt för de allt fler företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet, och många av de nu gällande bestämmelserna underlättar momsbedrägeri. Bland annat behandlas inhemska och gränsöverskridande transaktioner olika, och det går att köpa varor och tjänster momsfritt inom den inre marknaden. Kommissionen har konsekvent efterlyst en reform av momssystemet. För företag med verksamhet över hela unionen utgör EU:s inre gränser just i momshänseende fortfarande en komplikation som gör sig påmind närmast dagligen. Det nuvarande momssystemet är alltså ett av de sista lagstiftningsområdena som inte är förenligt med principerna för den inre marknaden.

Läs mer:

Frågor och svar om förslaget till verktyg för att bekämpa momsbedrägerier

Handlingsplanen för mervärdesskatt – Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU

Pressmeddelande om reformen av EU:s momsregler

Frågor och svar om reformen av EU:s momsregler

Faktablad om reformen av EU:s momsregler

Frågor och svar om moms för e-handel

IP/17/4946

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar