Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Taisnīga nodokļu politika — Komisija ierosina jaunus instrumentus cīņai pret krāpšanu PVN jomā

Briselē, 2017. gada 30. novembrī

Eiropas Komisija šodien iepazīstināja ar jauniem instrumentiem, kuri palīdzēs aizsargāt ES pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēmu pret krāpšanu un novērst nepilnības, kuras dara iespējamu liela mēroga krāpšanu PVN jomā.

Jauno noteikumu mērķis ir veicināt uzticēšanos dalībvalstu vidū, lai tās varētu vairāk apmainīties ar informāciju un palielināt sadarbību starp valstu nodokļu iestādēm un tiesībaizsardzības iestādēm.

Vispiesardzīgākās aplēses liecina, ka krāpšana PVN jomā var radīt vairāk nekā 50 miljardu eiro ieņēmumu zaudējumus gadā. Tā ir nauda, kas būtu jāizmanto publiskajiem ieguldījumiem slimnīcās, skolās un autoceļu infrastruktūrā. “Paradīzes dokumenti” ir kārtējo reizi atklājuši, kā var izmantot nodokļu apiešanas shēmas, lai palīdzētu turīgām privātpersonām un uzņēmumiem apiet ES noteikumus PVN jomā un izvairīties no savas nodokļu daļas godīgas maksāšanas. Arī jaunākie ziņojumi liecina, ka ar PVN saistītas krāpšanas shēmas var izmantot noziedzīgu organizāciju, tai skaitā teroristu, finansēšanai.

Pateicoties šodien iesniegtajiem priekšlikumiem, dalībvalstis varēs apmainīties ar būtiskāku informāciju un ciešāk sadarboties šādu darbību apkarošanā.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis teica: “Pārrobežu krāpšana PVN jomā ir svarīgs iemesls, kā dēļ rodas nodokļu ieņēmumu zaudējumi ES un dalībvalstu budžetā. Pateicoties šodien iesniegtajam priekšlikumam, tiks stiprināta dalībvalstu un ES līmenī strādājošo iestāžu sadarbība ar mērķi efektīvi risināt šo problēmu un uzlabot nodokļu iekasēšanu.

Ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas komisārs Pjērs Moskovisī sacīja: ““Paradīzes dokumenti” ir vēlreiz parādījuši, kā daži savā labā izmanto ES PVN noteikumu paviršu piemērošanu un nesodīti maksā mazāku PVN nekā citi. Un mēs zinām, ka krāpšana PVN jomā var būt finansējuma avots noziedzīgām darbībām, tai skaitā terorismam. Šādas krāpšanas apkarošanai ir nepieciešama daudz efektīvāka informācijas apmaiņa valstu kompetento iestāžu starpā nekā pašlaik notiekošā, un, pateicoties šodien iesniegtajiem priekšlikumiem, tā būs iespējama. Piemēram, ES krāpšanas apkarošanas ekspertu tīklam Eurofisc būs pieejami citu dalībvalstu transportlīdzekļu reģistrācijas dati, un tas palīdzēs likvidēt vienu no būtiskiem krāpšanas avotiem PVN jomā saistībā ar jaunu automobiļu pārdošanu pretstatā lietotiem auto.”

Lai gan dalībvalstu nodokļu iestādes jau apmainās ar noteiktu informāciju par saimniecisko darbību un pārrobežu tirdzniecību, šī sadarbība lielā mērā ir atkarīga no informācijas manuālas apstrādes. Tajā pašā laikā ES tiesībaizsardzības iestādēm netiek sistemātiski nodota PVN informācija un izlūkdati par organizētās noziedzības bandām, kuras ir iesaistītas visnopietnākajos krāpšanas gadījumos PVN jomā. Nodokļu iestādes un tiesībaizsardzības iestādes valstu un ES līmenī arī savstarpēji nekoordinē izmeklēšanas, un tādēļ šīs strauji mainīgās noziedzīgās darbības pašlaik netiek pietiekami ātri izsekotas un novērstas.

Pateicoties šodien iesniegtajiem priekšlikumiem, tiks stiprināta dalībvalstu sadarbība, un tās varēs ātrāk un efektīvāk novērst krāpšanu PVN jomā, tai skaitā krāpšanu, kas notiek tiešsaistē. Kopā šie priekšlikumi ievērojami stiprinās mūsu spēju izsekot krāpniekus un noziedzniekus, kuri iedzīvojas, zogot nodokļu ieņēmumus, un pret viņiem cīnīties.

Šajos tiesību aktos noteiktie svarīgākie pasākumi ir šādi:

  • dalībvalstu sadarbības stiprināšana. Ar PVN saistīta krāpšana var notikt dažu minūšu laikā, tādēļ dalībvalstīm ir vajadzīgi instrumenti, lai rīkotos pēc iespējas ātrāk. Šodien iesniegtais priekšlikums paredz tiešsaistes sistēmas ieviešanu informācijas apmaiņai Eurofisc — ES krāpšanas apkarošanas ekspertu tīklā, kas jau darbojas. Šajā sistēmā dalībvalstis varēs apstrādāt, analizēt un revidēt datus par pārrobežu darbībām, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku un precīzāku riska novērtējumu. Lai palielinātu dalībvalstu spēju pārbaudīt pārrobežu piegādes, divu vai vairāku valstu nodokļu iestāžu ierēdņi varēs veikt kopīgas revīzijas un izveidot vienotu revīzijas komandu krāpšanas apkarošanai, kas ir īpaši svarīgi krāpšanas gadījumos e-komercijas nozarē. Arī Eurofisc tiks piešķirtas jaunas pilnvaras pārrobežu izmeklēšanas koordinēšanai;
  • sadarbība ar tiesībaizsardzības struktūrām. Pateicoties jaunajiem pasākumiem, tiks atvērti jauni saziņas un datu apmaiņas kanāli nodokļu iestāžu un Eiropas tiesībaizsardzības iestāžu starpā par pārrobežu darbībām, kuras rada aizdomas par krāpšanu PVN jomā. OLAF, Eiropolu un jaunizveidoto Eiropas Prokuratūru (EPPO). Sadarbībā ar Eiropas iestādēm valstu iestāžu sniegto informāciju varēs salīdzināt ar informāciju no sodāmības reģistriem, datubāzēm un citu Eiropola un OLAF rīcībā esošu informāciju, lai identificētu patiesos krāpšanā vainīgos un viņu tīklus;
  • svarīgas informācijas apmaiņa par importu no valstīm ārpus ES. Tiks vēl vairāk uzlabota informācijas apmaiņa starp nodokļu un muitas iestādēm par konkrētām muitas procedūrām, kuras pašlaik dara iespējamu krāpšanu PVN jomā. Ievērojot īpašu procedūru, preces, kuras ieved no ārpus ES esošām valstīm un kuru galamērķis ir kāda dalībvalsts, var ievest ES caur citu dalībvalsti un tālāk sūtīt tranzītā, nemaksājot PVN. Tādos gadījumos PVN iekasē tikai tad, kad preces nonāk galamērķī. Šā ES PVN sistēmas elementa mērķis ir atvieglot tirdzniecību godīgiem uzņēmumiem, taču to var ļaunprātīgi izmantot, lai novirzītu preces melnajā tirgū un pilnībā izvairītos no PVN maksāšanas. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem informācija par ienākošajām precēm tiks izplatīta nodokļu un muitas iestādēm visās dalībvalstīs un tiks stiprināta šo iestāžu sadarbība;

informācijas apmaiņa par automobiļiem. Arī auto tirdzniecība dažreiz ir saistīta ar krāpšanu, jo PVN jauniem un lietotiem automobiļiem piemēro atšķirīgi. Mazlietotus vai jaunus automobiļus, kuru pilna cena ir apliekama ar nodokli, var pārdot kā lietotus auto, kuriem tikai peļņas daļa ir apliekama ar PVN. Lai novērstu šādu krāpšanu, Eurofisc ierēdņiem tiks nodrošināta piekļuve citu dalībvalstu transportlīdzekļu reģistrācijas datiem.

Šie tiesību aktu priekšlikumi tagad tiks iesniegti Eiropas Parlamentam apspriešanai un Padomei pieņemšanai.

Konteksts

Ar ierosinātajiem pasākumiem tiek pildīti jaunas, galīgas un vienotas ES PVN zonas pamatprincipi, kurus ierosināja 2017. gada oktobrī, un rīcības plāns PVN jomā “Ceļā uz vienotu ES PVN zonu”, ko iesniedza 2016. gada aprīlī.

Kopējai pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēmai Eiropas vienotajā tirgū ir svarīga nozīme. PVN ir viens no lielākajiem un arvien pieaugošiem ES ieņēmumu avotiem, kas 2015. gadā radīja ieņēmumus vairāk nekā 1 triljona eiro apmērā (kas atbilst 7 % no ES IKP). Arī viens no ES pašu resursu veidiem ir balstīts uz PVN.

Neskatoties uz daudzām reformām, PVN sistēma nav attīstījusies kopsolī ar mūsdienu globalizētās, digitālās un mobilās ekonomikas aktualitātēm. Pašreizējā PVN sistēma ir pieņemta 1993. gadā, un tā bija paredzēta kā pārejas posma sistēma. Tā ir sadrumstalota un pārāk sarežģīta arvien pieaugošajam to uzņēmumu skaitam, kuri veic pārrobežu darbību, un paver iespējas krāpšanai, jo iekšzemes un pārrobežu darījumiem tiek piemērots atšķirīgs režīms, un vienotajā tirgū preces un pakalpojumus var pirkt bez PVN. Komisija ir konsekventi iestājusies par PVN sistēmas reformu. Uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar tirdzniecību ES, robežas joprojām ir ikdienas realitāte attiecībā uz PVN. Pašreizējie PVN noteikumi ir viena no pēdējām ES tiesību aktu jomām, kura neatbilst vienotā tirgus pamatā esošajiem principiem.

Papildinformācija

Jautājumi un atbildes par ierosinātajiem instrumentiem cīņai pret krāpšanu PVN jomā

Rīcības plāns PVN jomā – Ceļā uz vienotu ES PVN zonu

Paziņojums presei par ES PVN noteikumu reformu

Jautājumi un atbildes par ES PVN noteikumu reformu

Faktu lapa par ES PVN noteikumu reformu

Jautājumi un atbildes par PVN e-komercijas jomā

IP/17/4946

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar