Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Sąžiningas apmokestinimas. Komisija siūlo naujų kovos su sukčiavimu PVM priemonių

Briuselis, 2017 m. lapkričio 30 d.

Europos Komisija šiandien pristatė naujas priemones, kuriomis siekiama geriau apsaugoti ES pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistemą nuo sukčiavimo ir užlopyti spragas, dėl kurių atsiranda galimybė sukčiauti PVM dideliu mastu.

Naujųjų taisyklių tikslas – didinti valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą, kad jos daugiau keistųsi informacija, ir skatinti nacionalinių mokesčių administratorių ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą.

Nuosaikiausiais vertinimais, dėl sukčiavimo PVM ES valstybės narės per metus gali prarasti daugiau kaip 50 mlrd. EUR pajamų, t. y. lėšų, kurios turėtų būti skiriamos viešosioms investicijoms į ligonines, mokyklas ir kelių priežiūrą. „Paradise Papers“ dokumentai dar kartą parodė, kaip mokesčių vengimo schemos gali padėti turtingiems asmenims ir įmonėms apeiti ES PVM taisykles ir nesumokėti jiems priklausančių mokesčių. Iš naujausių ataskaitų taip pat matyti, kad sukčiavimo PVM schemos gali būti naudojamos nusikalstamoms organizacijoms, taip pat teroristams, finansuoti.

Šiandien teikiami pasiūlymai suteiktų valstybėms narėms galimybę keistis aktualesne informacija ir glaudžiau bendradarbiauti kovojant su šia veikla.

Už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Tarpvalstybinis sukčiavimas PVM yra viena iš svarbiausių priežasčių, dėl kurių valstybės narės ir ES praranda biudžeto pajamų. Šiandien teikiamas pasiūlymas padės nacionalinėms ir ES institucijoms glaudžiau bendradarbiaujant veiksmingai spręsti šią problemą ir geriau surinkti mokesčius.

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre'as Moscovici kalbėjo: „Paradise Papers“ dokumentai dar kartą parodė, kaip kai kurie asmenys, naudodamiesi tuo, kad Europos Sąjungos PVM taisyklės taikomos negriežtai, sumoka mažiau PVM nei kiti asmenys. Taip pat žinome, kad sukčiavimas PVM gali būti nusikalstamos veiklos, taip pat ir terorizmo, finansavimo šaltinis. Siekiant su tuo kovoti, būtina, kad kompetentingos nacionalinės institucijos keistųsi informacija daug veiksmingiau nei dabar, ir šiandien teikiami pasiūlymai padės tai padaryti. Pavyzdžiui, ES kovos su sukčiavimu ekspertų tinklo „Eurofisc“ nariai turės galimybę susipažinti su kitų valstybių narių saugomais automobilių registracijos duomenimis – tai padės panaikinti vieną iš pagrindinių sukčiavimo PVM galimybių, susijusią su prekyba naujais ir naudotais automobiliais.

Nors valstybių narių mokesčių administratoriai jau keičiasi tam tikra informacija apie įmones ir tarpvalstybinę prekybą, didžioji dalis bendradarbiaujant gaunamos informacijos tvarkoma rankiniu būdu. Be to, su PVM susijusia informacija ir žvalgybine informacija apie organizuotas grupuotes, dalyvaujančias didžiausiuose sukčiavimo PVM nusikaltimuose, nėra sistemingai keičiamasi su ES teisėsaugos institucijomis. Galiausiai mokesčių administratorių ir teisėsaugos institucijų atliekami tyrimai nėra koordinuojami nacionaliniu ir ES lygmenimis, todėl ši dinamiška nusikalstama veikla šiuo metu nustatoma ir pažabojama nepakankamai greitai.

Šiandien teikiami pasiūlymai padėtų stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą, kad jos galėtų greičiau ir veiksmingiau kovoti su sukčiavimu PVM, įskaitant sukčiavimą internetu. Įgyvendinti kartu šie pasiūlymai labai padidintų mūsų galimybes susekti ir sutramdyti sukčius ir nusikaltėlius, vagiančius mokestines pajamas.

Šiuose teisės aktuose numatytos šios pagrindinės priemonės:

  • valstybių narių bendradarbiavimo stiprinimas. Sukčiavimo PVM nusikaltimą galima įvykdyti per kelias minutes, todėl valstybėms narėms reikia kuo skubesnio reagavimo priemonių. Šiandien teikiamame pasiūlyme numatoma sukurti internetinę keitimosi informacija sistemą, kuria naudosis esamo ES kovos su sukčiavimu ekspertų tinklo „Eurofisc“ nariai. Ši sistema suteiks valstybėms narėms galimybę tvarkyti, analizuoti ir tikrinti duomenis apie tarpvalstybinę veiklą, kad būtų galima kuo skubiau ir tiksliau įvertinti galimą riziką. Siekiant padidinti valstybių narių pajėgumą tikrinti tarpvalstybinę prekių tiekimo ir paslaugų teikimo veiklą, būtų vykdomi jungtiniai audito veiksmai – dviejų ar daugiau šalių mokesčių administravimo įstaigų darbuotojai būtų suburiami į vieną bendrą kovos su sukčiavimu audito grupę. Tai ypač aktualu sukčiavimo e. prekybos sektoriuje atvejais. Be to, tinklui „Eurofisc“ būtų suteikti nauji įgaliojimai koordinuoti tarpvalstybinius tyrimus;
  • bendradarbiavimas su teisėsaugos institucijomis. Taikant naująsias priemones būtų sukurti nauji kanalai, kuriais mokesčių administratoriai ir Europos teisėsaugos institucijos (OLAF, Europolas ir neseniai įsteigta Europos prokuratūra) bendrautų ir keistųsi duomenimis apie tarpvalstybinę veiklą, dėl kurios kyla įtarimų, kad gali būti sukčiaujama PVM. Bendradarbiavimas su Europos įstaigomis suteiktų galimybę sutikrinti šalių turimą informaciją su Europolo ir OLAF turima teistumo bei kita informacija ir su jų duomenų bazėse saugomais duomenimis. Tai padėtų nustatyti tikruosius sukčiavimo nusikaltimų vykdytojus ir išaiškinti jų tinklus;
  • keitimasis pagrindine informacija apie importą iš ne ES šalių. Būtų toliau gerinamas mokesčių administratorių ir muitinių keitimasis informacija, susijusia su tam tikromis muitinės procedūromis, dėl kurių šiuo metu atsiranda galimybė sukčiauti PVM. Taikant vieną iš specialiųjų procedūrų, prekės, kurios įvežamos iš ne ES šalių ir kurių galutinė paskirties vieta yra vienoje valstybėje narėje, gali būti įvežamos į ES per kitą valstybę narę ir toliau vežamos tranzitu, neapmokestintos PVM. Tokios prekės PVM apmokestinamos tik jų galutinėje paskirties vietoje. Šios ES PVM sistemos procedūros paskirtis – palengvinti sąžiningų įmonių prekybos sąlygas, tačiau ja gali būti piktnaudžiaujama siekiant nukreipti prekes į juodąją rinką ir iš viso nesumokėti PVM. Pagal naująsias taisykles visų valstybių narių mokesčių administratoriai ir muitinės keistųsi informacija apie įvežamas prekes ir glaudžiau bendradarbiautų;

keitimasis informacija apie automobilius. Kartais sukčiaujama ir prekybos automobiliais srityje. Tokia galimybė atsiranda dėl to, kad skiriasi naujų ir naudotų automobilių apmokestinimas PVM. Jei automobilis nesenas arba naujas, PVM taikomas visai sumai, tačiau jį pardavus kaip naudotą prekę PVM būtų apmokestintas tik gautas pelnas. Siekiant kovoti su šios rūšies sukčiavimu, tinklui „Eurofisc“ priklausantiems pareigūnams taip pat būtų suteikta galimybė susipažinti su kitų valstybių narių saugomais automobilių registracijos duomenimis.

Dabar šie teisėkūros procedūra priimamų aktų pasiūlymai bus pateikti konsultuotis Europos Parlamentui ir priimti Tarybai.

Pagrindiniai faktai

Siūlomos priemonės yra parengtos atsižvelgiant į 2017 m. spalio mėn. nustatytus pagrindinius naujos galutinės bendros ES PVM erdvės principus ir į 2016 m. balandžio mėn. pateiktą PVM veiksmų planą „Bendros ES PVM erdvės kūrimas“.

Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema atlieka svarbų vaidmenį Europos bendrojoje rinkoje. PVM yra svarbus ir didėjantis pajamų šaltinis Europos Sąjungoje: 2015 m. pajamų iš PVM suma viršijo 1 trln. eurų – tai sudaro 7 proc. ES BVP. PVM pagrįstas ir vienas iš ES nuosavų išteklių.

Nors ir daryta daug reformų, PVM sistema atsilieka nuo šiandienės pasaulinės, skaitmeninės ir judriojo ryšio ekonomikos uždavinių. Dabartinė PVM sistema buvo sukurta 1993 m. ir turėjo būti laikina. Ji nenuosekli, pernelyg sudėtinga tarpvalstybinę veiklą vykdančioms įmonėms, kurių vis daugėja, ir palieka galimybių sukčiauti: vidaus ir tarpvalstybiniams sandoriams taikoma skirtinga tvarka, ir prekės ar paslaugos bendrojoje rinkoje gali būti įsigyjamos be PVM. Komisija nuolat ragina reformuoti PVM sistemą. Dėl PVM Europos Sąjungoje prekiaujančioms įmonėms sienos tebėra kasdienė realybė. Dabartinės PVM taisyklės yra viena iš paskutinių ES teisės sričių, neatitinkančių principų, kuriais grindžiama bendroji rinka.

Daugiau informacijos

Siūlomos kovos su sukčiavimu PVM priemonės. Klausimai ir atsakymai

PVM veiksmų planas „Bendros ES PVM erdvės kūrimas“

Pranešimas spaudai apie ES PVM taisyklių reformą

ES PVM taisyklių reforma. Klausimai ir atsakymai

ES PVM taisyklių reforma. Informacijos suvestinė

E. prekybai taikomas PVM. Klausimai ir atsakymai

IP/17/4946

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar