Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Oikeudenmukainen verotus: Komissio ehdottaa uusia välineitä alv-petosten torjumiseksi

Bryssel 30. marraskuuta 2017

Euroopan komissio on tänään ehdottanut uusia välineitä, joilla tehostetaan arvonlisäveroon (alv) liittyvien petosten estämistä EU:ssa ja puututaan porsaanreikiin, jotka voivat johtaa mittaviin alv-petoksiin.

Uusien sääntöjen tarkoituksena on lisätä luottamusta EU-maiden välillä, jotta ne vaihtaisivat tietoja nykyistä enemmän ja tiivistäisivät kansallisten veroviranomaisten ja lainvalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä.

Varovaisestikin arvioiden alv-petokset voivat aiheuttaa EU-maissa yli 50 miljardin euron tulonmenetykset joka vuosi. Kaikki nämä varat ovat poissa investoinneista sairaaloihin, kouluihin ja tieverkostoon. Paratiisin papereiden sisältämät paljastukset ovat jälleen osoittaneet, miten varakkaat henkilöt ja yritykset pystyvät veronkiertojärjestelyjä hyväksi käyttäen ohittamaan EU:n alv-säännöt välttyäkseen maksamasta niille kuuluvaa osuutta veroista. Viimeaikaiset tiedot antavat myös aihetta epäillä, että alv-petoksia käytetään terroristirinkien kaltaisten rikollisjärjestöjen rahoittamiseen.

Tänään esitettyjen ehdotusten ansiosta EU-maat voisivat vaihtaa merkityksellisimpiä tietoja keskenään ja tehdä tiiviimpää yhteistyötä petosten torjumiseksi.

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaavan komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskisin mukaan ”rajat ylittävät alv-petokset ovat merkittävä syy EU:n ja jäsenvaltioiden talousarvioihin kohdistuvissa verotulojen menetyksissä. Tämänpäiväinen ehdotus auttaa vahvistamaan kansallisella ja EU:n tasolla toimivien eri tahojen välistä yhteistyötä, jotta tähän ongelmaan voidaan puuttua tehokkaasti ja parantaa veronkantoa.

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari Pierre Moscovici puolestaan toteaa, että ”paratiisin paperit ovat jälleen osoittaneet, miten jotkut käyttävät hyväkseen EU:n alv-sääntöjen leväperäistä soveltamista välttyäkseen maksamasta osuuttaan alv:sta. Tiedämme, että alv-petokset voivat toimia rahoituslähteenä rikoksille, terrorismi mukaan lukien. Petosten torjuminen edellyttää nykyistä tehokkaampaa tietojenvaihtoa toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä. Tänään annetuissa ehdotuksissa tämä tavoite toteutuu. Esimerkkinä mainittakoon, että EU:n petostentorjunnan asiantuntijoiden Eurofisc-verkostolle annetaan pääsy muiden jäsenvaltioiden autojen rekisteröintitietoihin, mikä auttaa tukkimaan alv-petosten yhden merkittävän lähteen, joka liittyy uusien autojen myyntiin käytettyinä.

Vaikka EU-maiden veroviranomaiset vaihtavat jo nykyään joitakin yrityksiä ja rajat ylittävää myyntiä koskevia tietoja, tällainen yhteistyö pohjautuu pitkälti tietojen manuaaliseen käsittelyyn. Kaikkein vakavimpiin alv-petostapauksiin syyllistyviä rikollisjärjestöjä koskevia alv-tietoja ja tiedustelutietoja ei kuitenkaan jaeta systemaattisesti EU:n lainvalvontaviranomaisten kanssa. Vero- ja lainvalvontaviranomaisten välinen tutkintatoimien koordinointi puuttuu sekä kansallisella että EU:n tasolla, minkä vuoksi tällaista nopeasti kehittyvää rikollista toimintaa ei tällä hetkellä seurata eikä siihen puututa riittävän nopeasti.

Tänään annetut ehdotukset lujittaisivat EU-maiden välistä yhteistyötä, minkä ansiosta ne voisivat torjua alv-petoksia entistä nopeammin ja tehokkaammin. Tämä koskee myös verkossa tehtäviä alv-petoksia. Kaiken kaikkiaan näillä ehdotuksilla lisättäisiin merkittävällä tavalla EU:n mahdollisuuksia seurata petosten tekijöitä ja rikollisia, jotka varastavat verotuloja itselleen, ja tukahduttaa heidän toimintansa.

Ehdotetun lainsäädännön keskeiset toimenpiteet ovat seuraavat:

  • EU-maiden välisen yhteistyön tiivistäminen Alv-petokset voivat tapahtua muutamassa minuutissa, joten EU-mailla on oltava käytössään välineet, jotka mahdollistavat mahdollisimman nopean reagoinnin. Tämänpäiväisellä ehdotuksella otettaisiin käyttöön Eurofiscin puitteissa tapahtuva sähköinen tietojenvaihto. Eurofisc on EU:ssa jo nyt käytössä oleva petostentorjunnan asiantuntijoiden verkosto. Järjestelmän avulla EU-maat voivat käsitellä, analysoida ja tarkastaa rajat ylittävää toimintaa koskevia tietoja varmistaakseen, että riski voidaan arvioida mahdollisimman nopeasti ja tarkasti. EU-maat voisivat tehdä yhteisiä tarkastuksia saadakseen lisäkapasiteettia maiden välisen tavara- ja palvelukaupan tarkastamiseen. Kahden tai useamman EU-maan veroviranomaiset voisivat muodostaa yhden tarkastusryhmän, mikä olisi erityisen hyödyllistä verkkokaupassa tapahtuvien petosten tutkimisessa. Eurofiscille annettaisiin myös uusia toimivaltuuksia rajat ylittävien tutkimusten koordinoimiseksi.
  • Yhteistyö lainvalvontaviranomaisten kanssa: Uudet toimenpiteet avaisivat uusia viestintä- ja tietojenvaihtokanavia veroviranomaisten ja EU:n lainvalvontaviranomaisten välille sellaisen rajat ylittävän toiminnan osalta, jonka epäillään johtavan alv-petoksiin. Nämä lainvalvontaviranomaiset ovat OLAF, Europol ja äskettäin perustettu Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO). Näiden virastojen kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta kansallisia tietoja voitaisiin verrata Europolin ja OLAFin hallussa oleviin rikosrekistereihin, tietokantoihin ja muihin tietoihin, jotta todelliset petosten tekijät ja heidän verkostonsa voitaisiin tunnistaa.
  • Tärkeimpien tietojen jakaminen EU:n ulkopuolelta tapahtuvasta tuonnista: Tietojen jakamista vero- ja tulliviranomaisten välillä sujuvoitettaisiin sellaisten tiettyjen tullimenettelyjen osalta, joihin tällä hetkellä kohdistuu alv-petoksia. Eräässä EU:ssa käytettävässä erityismenettelyssä EU:n ulkopuolelta saapuvat tavarat, joiden lopullinen määräpaikka on jokin EU-maa, voidaan tuoda toisen EU-maan kautta maksamatta niistä alv:a. Alv veloitetaan vasta sitten, kun tavarat saapuvat lopulliseen määräpaikkaansa. Tämän menettelyn tarkoituksena on helpottaa rehellisten yritysten käymää kauppaa, mutta sitä voidaan kuitenkin käyttää väärin ohjaamalla tavaroita mustaan pörssiin kokonaan ilman alv:a. Uusissa säännöissä edellytetään, että saapuvia tavaroita koskevat tiedot jaetaan ja vero- ja tulliviranomaisten välistä yhteistyötä vahvistetaan kaikissa EU-maissa.

Autoja koskevien tietojen jakaminen: Alv-petoksia esiintyy myös autojen kaupassa, koska alv-järjestelmä on erilainen riippuen siitä, onko kyseessä uusi vai käytetty auto. Tällaisissa petostapauksissa uusia autoja, joista alv kannetaan koko myyntihinnasta, myydään käytettyinä, jolloin alv kannetaan ainoastaan voittomarginaalista. Tämäntyyppisten petosten estämiseksi Eurofiscille annettaisiin pääsy myös EU-maiden ajoneuvorekisteritietoihin.

Nämä lainsäädäntöehdotukset toimitetaan nyt Euroopan parlamentille kuulemista varten ja neuvostoon hyväksyntää varten.

Tausta

Ehdotetut toimenpiteet pohjautuvat lokakuussa 2017 esitettyihin EU:n uutta lopullista yhtenäistä alv-aluetta koskeviin ”kulmakiviin” ja huhtikuussa 2016 annettuun alv-toimintasuunnitelmaan ”Kohti EU:n yhtenäistä arvonlisäveroaluetta”.

Yhteinen alv-järjestelmä on tärkeä osa Euroopan sisämarkkinoita. Alv on tärkeä ja kasvava tulonlähde EU:ssa, sillä vuonna 2015 se tuotti yli biljoona euroa eli 7 prosenttia EU:n BKT:sta. Alv on myös yksi EU:n omien varojen lähteistä.

Monista uudistuksista huolimatta alv-järjestelmä ei ole pysynyt maailmanlaajuisen, digitaalisen ja liikkuvan talouden kehityksen vauhdissa. Nykyinen alv-järjestelmä on vuodelta 1993, ja sen oli tarkoitus olla vain siirtymävaiheen järjestelmä. Se on liian hajanainen ja monimutkainen pystyäkseen vastaamaan rajat ylittävän kaupankäynnin asettamiin haasteisiin. Lisäksi se on altis petoksille, koska maan sisäisiä ja rajat ylittäviä liiketoimia kohdellaan eri tavalla ja koska tavaroita ja palveluja voi ostaa sisämarkkinoilla alv:a maksamatta. Komissio on johdonmukaisesti vaatinut alv-järjestelmän uudistamista. EU:n rajat ylittävää kauppaa harjoittaville yrityksille rajat ovat edelleen totunnainen osa alv-järjestelmää. Nykyiset alv-säännöt ovat yksi viimeisistä EU:n lainsäädännön osa-alueista, jotka eivät ole linjassa sisämarkkinoiden perusperiaatteiden kanssa.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia alv-petosten torjumiseksi ehdotetuista välineistä

Alv-toimintasuunnitelma ”Kohti EU:n yhtenäistä arvonlisäveroaluetta”

Lehdistötiedote EU:n alv-sääntöjen uudistamisesta

Kysymyksiä ja vastauksia EU:n alv-sääntöjen uudistamisesta

Tietosivu EU:n alv-sääntöjen uudistamisesta

Kysymyksiä ja vastauksia verkkokaupan arvonlisäverotuksesta

IP/17/4946

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar