Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Õiglane maksustamine: Euroopa Komisjon tutvustab uusi käibemaksupettuse vastu võitlemise vahendeid

Brüssel, 30. november 2017

Euroopa Komisjon tutvustas täna uusi vahendeid, mille abil muuta ELi käibemaksusüsteem pettusekindlamaks ja kaotada õigusnormides lüngad, mis võivad põhjustada laiaulatuslikku käibemaksupettust.

Uued eeskirjad aitavad suurendada liikmesriikide vahel usaldust, nii et nad saavad omavahel rohkem teavet vahetada. Samuti võimaldavad need liikmesriikide maksuhalduritel ja õiguskaitseasutustel tihedamat koostööd teha.

Ka kõige tagasihoidlikumate hinnangute kohaselt võib ELi liikmesriikidel jääda igal aastal käibemaksupettuse tõttu saamata üle 50 miljardi euro – raha, mis peaks minema haiglatesse, koolidesse ja tee-ehitusse tehtavate avaliku sektori investeeringute rahastamiseks. Nn paradiisi paberitest on tulnud ilmsiks, kuidas jõukad inimesed ja ettevõtjad kasutavad maksudest kõrvalehoidumise skeeme ELi käibemaksueeskirjade eiramiseks ja oma õiglase maksukoormuse kandmise vältimiseks. Samuti selgub hiljutistest aruannetest, et maksudest kõrvalehoidumise skeeme kasutatakse kuritegelike organisatsioonide, sealhulgas terroristide tegevuse rahastamiseks.

Täna tutvustatavad ettepanekud võimaldavad liikmesriikidel rohkem asjakohast teavet vahetada ja teha sellise tegevuse vastu võitlemisel tihedamat koostööd.

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis ütles: „Piiriülese käibemaksupettuse tõttu jäävad liikmesriigid ja ELi eelarve ilma märkimisväärsel hulgal tulust. Täna tutvustatav ettepanek aitab tugevdada liikmesriikide ja ELi tasandil tegutsevate institutsioonide koostööd, mille eesmärk on see probleem tulemuslikult lahendada ja tõhustada maksude kogumist.

Majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici lisas: „Paradiisi paberite juhtum on jälle näidanud, kuidas mõned isikud kasutavad ära ELi käibemaksueeskirjade leebust, et maksta teistest vähem käibemaksu. Teame ka, et käibemaksupettus võib olla kuritegude, sealhulgas terrorismi rahastamise allikas. Sellega võitlemiseks tuleb teavet jagada tunduvalt tõhusamalt, kui liikmesriikide pädevad asutused seda praegu teevad. Täna esitletud ettepanekud aitavad seda saavutada. Näiteks saab ELi pettusevastase võitluse ekspertide võrgustik Eurofisc juurdepääsu teiste liikmesriikide autoregistri andmetele. See võimaldab kõrvaldada ühe olulisema, nimelt uute ja kasutatud autode müügiga seotud käibemaksupettuste allika.

Kuigi liikmesriikide maksuhaldurid vahetavad juba praegu äritegevuse ja piiriülese müügi kohta teatavat teavet, tugineb selline koostöö peamiselt teabe käsitsi töötlemisele. Samas ei jagata ELi õiguskaitseasutustega süstemaatiliselt käibemaksualast teavet ega luureandmeid kõige raskemate käibemaksupettuse juhtumitega seotud organiseeritud rühmituste kohta. Maksuhaldurite ja õiguskaitseasutuste uurimistegevuse koordineerimine on puudulik nii liikmesriikide kui ka ELi tasandil, mis tähendab, et kiiresti arenevat kuritegelikku tegevust ei ole praegu võimalik piisavalt kiiresti jälitada ega takistada.

Täna esitletud ettepanekute kohaselt tugevdatakse liikmesriikide koostööd ja võimaldatakse neil käibemaksupettusega, sealhulgas internetipettusega, operatiivsemalt ja tõhusamalt võidelda. Uute ettepanekutega suurendatakse märkimisväärselt meie võimet jälitada ja takistada pettureid ja kurjategijaid, kes varastavad maksutulu isikliku kasu saamiseks.

Uued õigusnormid sisaldavad muu hulgas järgmisi olulisi meetmeid:

  • Liikmesriikidevahelise koostöö tugevdamine. Käibemaksupettuse saab toime panna vaid mõne minutiga, mistõttu liikmesriikidel on vaja vahendeid, et sellele võimalikult kiiresti reageerida. Täna tutvustatava ettepaneku kohaselt luuakse Eurofisci (ELi pettusevastase võitluse ekspertide võrgustik) raames veebipõhine teabejagamissüsteem. Loodav süsteem võimaldab liikmesriikidel piiriülest tegevust käsitlevaid andmeid töödelda, analüüsida ja auditeerida ning tagada seeläbi, et riske hinnatakse võimalikult kiiresti ja täpselt. Selleks et suurendada liikmesriikide võimekust piiriülest kaubavahetust kontrollida, võimaldavad ühisauditid mitme liikmesriigi maksuhalduritel moodustada pettusega võitlemiseks ühtse auditimeeskonna. See on eriti oluline e-kaubanduse sektori pettusejuhtumite korral. Suurendatakse ka Eurofisci volitusi piiriüleste uurimiste koordineerimisel.
  • Koostöö õiguskaitseasutustega. Uued meetmed avavad maksuhalduritele ja Euroopa õiguskaitseasutustele uued kanalid, mille kaudu nad saavad piiriülese tegevuse kohta, mille puhul kahtlustatakse käibemaksupettust, edastada ja vahetada teavet selliste ELi tasandi asutustega nagu OLAF, Europol ja äsja loodud Euroopa Prokuratuur. Koostöö ELi tasandi asutustega võimaldab liikmesriike puudutavat teavet kontrollida Europoli ja OLAFi karistusregistritest ja andmebaasidest ning muu nende hallatava teabe põhjal, et tuvastada pettuse toimepanijad ja nende võrgustikud.
  • Väljastpoolt ELi imporditava kauba kohta olulise teabe jagamine. Maksu- ja tolliasutuste vahel teabe vahetamist täiustatakse veelgi teatavate tollimenetluste käibemaksupettuse eesmärgil ärakasutamise takistamiseks. Teatava menetluse korral saab kaupa, mis saabub väljastpoolt ELi ja mille lõppsihtkoht on mõni liikmesriik, tuua ELi mõne teise liikmesriigi kaudu ning seejärel käibemaksuvabalt edasi transportida. Sellisel juhul tuleb käibemaksu maksta üksnes siis, kui kaup lõppsihtkohta jõuab. ELi käibemaksusüsteemi selle põhimõtte eesmärk on hõlbustada ausate ettevõtjate jaoks kaubavahetust, kuid kahjuks on seda võimalik kuritarvitada, et suunata kaup mustale turule ja vältida käibemaksu tasumist. Uute normide kohaselt hakkavad kõikide liikmesriikide maksu- ja tolliasutused saabuva kauba kohta teavet jagama, samuti tugevdatakse asutustevahelist koostööd.

Autosid käsitleva teabe jagamine. Ka autodega kauplemisel esineb pettusejuhtumeid, sest uute ja kasutatud autode suhtes kohaldatakse käibemaksusüsteemi erinevalt. Uusi või peaaegu uusi autosid, mille kogu ostusumma on maksustatav, on võimalik müüa kasutatud kaubana, mille puhul kohaldatakse käibemaksu ainult kasumimarginaali suhtes. Sellist liiki pettusega võitlemiseks saavad Eurofisci ametnikud juurdepääsu teiste liikmesriikide autoregistri andmetele.

Need õigusakti ettepanekud esitatakse nüüd Euroopa Parlamendile konsulteerimiseks ja nõukogule vastuvõtmiseks.

Taust

Kavandatavad meetmed tuginevad 2017. aasta oktoobris esildatud Euroopa ühtse käibemaksuala põhialustele ja 2016. aasta aprillis esitletud käibemaksu tegevuskavale „Ühtse ELi käibemaksuala suunas“.

Ühine käibemaksusüsteem etendab Euroopa ühtsel turul olulist rolli. Käibemaks on suur ja üha kasvav tuluallikas, mille osakaal ELis oli 2015. aastal üle 1 triljoni euro, mis vastab 7%-le ELi SKPst. Käibemaksul põhineb ka üks ELi omavahenditest.

Mitmest reformist hoolimata ei ole käibemaksusüsteem suutnud sammu pidada tänapäeva üleilmastunud, digitaalse ja mobiilse majanduse probleemidega. Kehtiv käibemaksusüsteem pärineb 1993. aastast ja pidi olema üleminekuvariant. Üha rohkem ettevõtjaid tegutseb piiriüleselt ning nende jaoks on süsteem puudulik ja ülemäära keerukas, samas jätab see võimaluse pettuseks: riigisiseseid ja piiriüleseid tehinguid käsitletakse erinevalt ning kaupu või teenuseid saab ühtsel turul osta käibemaksuvabalt. Komisjon on pidevalt juhtinud tähelepanu vajadusele käibemaksusüsteemi reformida. Käibemaksu seisukohast on kogu ELis kauplevate ettevõtete jaoks riigipiirid ikka veel igapäevane tõsiasi. Praegused käibemaksueeskirjad on üks viimastest ELi õiguse valdkondadest, mis ei ole kooskõlas ühtse turu aluspõhimõtetega.

Lisateave

Küsimused ja vastused käibemaksupettuse vastu võitlemiseks kavandatud vahendite kohta

Tegevuskava „Ühtse ELi käibemaksuala suunas“

Pressiteade ELi käibemaksueeskirjade reformi kohta

Küsimused ja vastused ELi käibemaksueeskirjade reformi kohta

Pressiteade ELi käibemaksueeskirjade reformi kohta

Küsimused ja vastused e-kaubanduse käibemaksu kohta

IP/17/4946

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar