Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Fair beskatning: Kommissionen foreslår nye redskaber til at bekæmpe momssvig

Bruxelles, den 30. november 2017

Europa-Kommissionen løftede i dag sløret for nye redskaber, som skal beskytte EU's momssystem bedre mod svig og lukke de huller, der kan lede til momssvig i stor skala.

De nye regler skal hjælpe med at opbygge tillid mellem medlemsstaterne med henblik på at øge udvekslingen af oplysninger og fremme samarbejdet mellem nationale skattemyndigheder og håndhævende myndigheder.

Selv de mest forsigtige skøn viser, at EU-medlemsstaterne mister mere end 50 mia. EUR om året på grund af momssvig — penge, der ellers kunne gå til offentlige investeringer i hospitaler, skoler og veje. Afsløringerne i de såkaldte paradise papers har atter vist, hvordan velhavende personer og selskaber ved hjælp af effektiv skatteplanlægning kan omgå EU's momsregler og dermed undgå at betale deres fair del af skatten. Ifølge nyere rapporter anvendes momssvig også til at finansiere kriminelle organisationer og herunder terrorister.

Det forslag, der fremlægges i dag, vil sætte medlemsstaterne i stand til at udveksle mere relevante oplysninger med hinanden og styrke samarbejdet i kampen mod disse aktiviteter.

Valdis Dombrovskis, Kommissionens næstformand med ansvar for euroen og den sociale dialog, udtaler: "Grænseoverskridende momssvig er en væsentlig årsag til tab af indtægter i medlemsstaterne og EU-budgettet. Det nye forslag vil hjælpe med at styrke samarbejdet mellem institutionerne på både nationalt plan og EU-plan med henblik på at få bugt med problemet og forbedre momsinddrivelsen."

Pierre Moscovici, EU-kommissær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, udtaler: "Sagen om paradise papers har atter vist, hvordan nogle personer kan udnytte den slappe anvendelse af EU's momsregler til at slippe af sted med at betale mindre moms end andre. Og vi ved, at momssvig kan udgøre en kilde til finansiering af kriminelle handlinger, herunder terrorisme. Hvis vi skal få bugt med problemet, kræver det, at udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente nationale myndigheder foregår langt mere effektivt end i dag — og det skal dagens forslag hjælpe med. EU's netværk af sagkyndige inden for skattesvig, Eurofisc, vil for eksempel have adgang til oplysninger om bilregistreringer fra andre medlemsstater, hvilket kan hjælpe til at afbryde en af de største kilder til momssvig i forbindelse med salg af nye og brugte biler."

Medlemsstaternes skattemyndigheder udveksler allerede oplysninger om salg mellem virksomheder og på tværs af grænserne, men dette samarbejde bygger overvejende på en manuel behandling af oplysninger. Samtidig udveksles momsoplysninger eller -efterretninger om organiserede bander, der begår de mest alvorlige former for momssvig, i dag ikke systematisk med EU's håndhævende organer. Endelig betyder den manglende koordinering af efterforskningen mellem skattemyndighederne og de håndhævende myndigheder på både nationalt plan og på EU-plan, at denne form for kriminel aktivitet i dag er i hastig udvikling og ikke opspores og optrevles tilstrækkelig hurtigt.

Med de forslag, der fremlægges i dag, vil medlemsstaterne styrke deres samarbejde, så de hurtigere og mere effektivt kan sætte ind mod momssvig, også de former for svig, der foregår på internettet. Samlet set vil forslaget væsentligt forøge vores evne til at opspore og slå ned på svindlere og kriminelle, som stjæler skatteindtægter for egen vindings skyld.

De vigtigste foranstaltninger er:

  • Et øget samarbejde mellem medlemsstaterne: Momssvig kan foregå meget hurtigt og være et spørgsmål om minutter, så medlemsstaterne har brug for passende redskaber til at kunne reagere så hurtigt som muligt. Med forslaget vil der blive oprettet et onlinesystem til udveksling af oplysninger inden for rammerne af Eurofisc, som er EU's eksisterende netværk af sagkyndige inden for skattesvig. Systemet vil sætte medlemsstaterne i stand til at behandle, analysere og kontrollere data om den grænseoverskridende aktivitet og således give mulighed for hurtigt at vurdere den dertil knyttede risiko så præcist som muligt. For at gøre det lettere for medlemsstaterne at kontrollere grænseoverskridende leveringer vil embedsmænd fra to eller flere nationale skattemyndigheder kunne indgå i et samlet revisionshold og foretage en fælles revision med henblik på bekæmpelse af svig, hvilket kan være særlig relevant i sager om svig inden for e-handelen. Eurofisc vil desuden få bedre mulighed for at koordinere efterforskning på tværs af grænserne.
  • Samarbejde med retshåndhævende organer: Foranstaltningerne åbner op for nye kommunikationskanaler og kanaler til udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne og EU's håndhævende organer vedrørende grænseoverskridende aktiviteter, der mistænkes for at kunne føre til momssvig (OLAF, Europol og den nyoprettede europæiske anklagemyndighed (EPPO)). Samarbejdet med EU-organerne vil give mulighed for at krydstjekke de relevante oplysninger med strafferegistre, databaser og andre oplysninger, som Europol og OLAF ligger inde med, for at finde frem til de reelle svindlere og deres netværk.
  • Udveksling af oplysninger om import fra lande uden for EU: Udvekslingen af oplysninger mellem skatte- og toldmyndighederne vil blive forbedret yderligere i forbindelse med visse toldprocedurer, der i dag giver fuld adgang til at begå momssvig. Varer med oprindelse uden for EU, som har deres endelige bestemmelsessted i en medlemsstat, kan ved hjælp af en særlig procedure ankomme til EU via en anden medlemsstat og således passere momsfrit gennem flere medlemsstater. Momsen opkræves først, når varerne har nået deres endelige bestemmelsessted. Ideen med denne mulighed i EU's momssystem var at gøre det lettere for ærlige virksomheder at handle med hinanden, men proceduren kan misbruges til at omdirigere varer til det sorte marked og helt undgå at betale moms. Med de nye regler vil oplysninger om indkommende varer blive udvekslet, og samarbejdet mellem skatte- og toldmyndighederne i alle medlemsstaterne vil blive styrket.

Udveksling af oplysninger om biler: Handel med biler kan også være genstand for momssvig på grund af forskellene på, hvordan momsen pålægges nye og brugte biler. Nyere eller nye biler, hvor der skal betales moms af hele beløbet, sælges nogle gange som brugte biler, hvor kun fortjenesten er momspligtig. For at få bugt med denne form for svig vil medarbejdere i Eurofisc også kunne få adgang til oplysninger om bilregistreringer i andre medlemsstater.

Disse lovgivningsforslag vil nu blive forelagt for Europa-Parlamentet til høring og for Rådet med henblik på vedtagelse.

Baggrund

De foreslåede foranstaltninger følger op på de fire hjørnestene i det nye endelige fælles EU-momsområde, der blev fremlagt i oktober 2017, samt på momshandlingsplanen mod et fælles europæisk momsområde, som blev fremlagt i april 2016.

Det fælles merværdiafgiftssystem (momssystem) spiller en vigtig rolle i EU's indre marked. Moms er en stor og stigende indtægtskilde i EU, som i 2015 beløb sig til over 1 bio. EUR svarende til 7 % af EU's BNP. En af EU's egne indtægter bygger også på moms.

På trods af mange omlægninger har momssystemet dog ikke kunnet holde trit med udfordringerne i dagens globale, digitale og mobile økonomi. Det nuværende momssystem er fra 1993 og var tænkt som et overgangssystem. Det er opsplittet og alt for indviklet til det stigende antal virksomheder, der driver virksomhed på tværs af grænserne, og det giver mulighed for svig: nationale og grænseoverskridende transaktioner behandles forskelligt, og varer og tjenester kan købes momsfrit inden for det indre marked. Kommissionen har konstant skubbet på for at få ændret momssystemet. For virksomheder, der er aktive flere steder i EU, er grænser stadig en del af hverdagen, når man taler moms. De gældende momsregler er et af de sidste områder, hvor EU-retten ikke er i overensstemmelse med principperne for det indre marked.

Yderligere oplysninger

Q&A om de foreslåede redskaber til bekæmpelse af momssvig

Momshandlingsplanen – Mod et fælles europæisk momsområde

Pressemeddelelse om reformen af momsreglerne

Q&A om reformen af momsreglerne

Faktaark om reformen af momsreglerne

Q&A om moms på e-handel

IP/17/4946

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar