Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Spravedlivé zdanění: Komise předložila návrh nových opatření proti podvodům v oblasti DPH

Brusel 30. listopadu 2017

Evropská komise dnes představila nové nástroje, jimiž by se měla zvýšit odolnost evropského systému DPH proti podvodům a jež by odstranily právní mezery, které umožňují rozsáhlé podvody v této oblasti.

Tato nová pravidla mají zvýšit vzájemnou důvěru mezi členskými státy ke sdílení většího objemu informací a prohloubit spolupráci mezi vnitrostátními daňovými orgány a donucovacími orgány.

Podle těch nejmírnějších odhadů může podvodná činnost v oblasti DPH členským státům EU každoročně způsobit ztráty příjmů přesahující 50 miliard EUR. Jde o peníze, které by se jinak mohly investovat do veřejných služeb, jako jsou nemocnice, školy či dopravní infrastruktura. V kauze tzv. Paradise Papers opět vyšlo najevo, jak mohou podniky a zámožní lidé zneužít určité způsoby vyhýbání se daňové povinnosti a obejít pravidla EU pro platbu DPH, a příslušnou daň tak vůbec neodvádět. Z nedávno vydaných zpráv vyplynulo, že lze tyto typy podvodné činnosti dokonce využít k financování zločineckých organizací, včetně teroristických.

Na základě dnes představených opatření by si členské státy mohly snáze vyměňovat příslušné informace a lépe spolupracovat při potírání těchto aktivit.

Valdis Dombrovskis, místopředseda pro euro a sociální dialog, uvedl: „Přeshraniční podvodná činnost v oblasti DPH je hlavní příčinou ztráty příjmů do rozpočtu EU i jednotlivých členských zemí. Dnešní návrh má za cíl posílit spolupráci mezi evropskými orgány a úřady působícími na vnitrostátní úrovni, aby mohly tuto problematiku řešit společně, a tudíž i účinněji, a zajistily efektivnější výběr daní.

Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, k tomu dodal: „Kauza Paradise Papers opět jasně ukázala, že jsou někteří lidé schopni zneužít poněkud nedůsledného uplatňování pravidel DPH v EU k tomu, aby odváděli méně DPH než ostatní. Navíc dobře víme, že podvody v oblasti DPH mohou být zdrojem financování trestné činnosti, dokonce i terorismu. Chceme-li tyto praktiky potírat, potřebujeme k tomu efektivnější výměnu informací mezi příslušnými vnitrostátními orgány - a právě to by umožnila dnes navrhovaná opatření. Tak například odborníci z celoevropské sítě pro boj proti podvodům Eurofisc by získali přístup k údajům o registraci vozidel z jiných členských zemí, čímž by se zamezilo častému zneužívání rozdílů v sazbě DPH, jež se odvádí u nových a ojetých automobilů.

Výměna informací mezi úřady daňové správy jednotlivých členských zemí Unie již funguje. Sdílejí se například informace o podnicích a přeshraničních tržbách. Tato spolupráce však do velké míry spoléhá na manuální zpracování informací. Informace o DPH a skupinách podílejících se na těch nejzávažnějších případech organizovaném zločinu v této oblasti ale nejsou systematicky sdíleny s donucovacími orgány EU. V neposlední řadě je třeba zmínit, že nedostatečná koordinace vyšetřování těchto případů, které provádějí daňové a donucovací orgány na vnitrostátní i celoevropské úrovni, má za následek, že tato rychle se rozvíjející činnost není v současné době adekvátně sledována a dostatečně rychle se neřeší.

Na základě dnes předložených návrhů by se posílila spolupráce mezi členskými státy a umožnilo by se jim, aby podvodnou činnost v oblasti DPH řešily rychleji a účinněji, a to včetně podvodů probíhajících online. Všechna navrhovaná opatření by zásadně zlepšila naši schopnost vysledovat osoby dopouštějící se daňového úniku a subjekty, které si daňové příjmy přisvojují k vlastnímu užitku.

Navrhovaná legislativa se zaměřuje na tyto základní otázky:

  • Posílení spolupráce mezi členskými státy: K podvodu v oblasti DPH může dojít velice snadno a rychle, a proto musí mít členské státy k dispozici odpovídající nástroje, aby byly schopné zareagovat co nejrychleji. Dnešní návrh předpokládá zřízení online systému pro sdílení informací v rámci stávající sítě „Eurofisc“, která sdružuje odborníky EU na boj proti podvodům. Tento systém by členským státům umožnil zpracovávat, analyzovat a kontrolovat údaje o přeshraničních činnostech a vyhodnocovat tak riziko podvodu co nejrychleji a nejpřesněji. Schopnost členských států kontrolovat přeshraniční dodávky by se posílila společnými audity, které by úředníkům ze dvou či více daňových orgánů umožnily vytvořit v zájmu potírání podvodné činnosti jediný tým auditorů, což je zvláště důležité u podvodů v odvětví elektronického obchodu. Nové pravomoci by připadly celoevropské síti Eurofisc, která by přeshraniční vyšetřování koordinovala.
  • Spolupráce s donucovacími orgány: Na základě nově přijatých opatření by se mezi daňovými orgány a orgány pro prosazování práva EU vytvořily nové možnosti komunikace a výměny informací o podezřelých přeshraničních aktivitách, které by potenciálně mohly vést k podvodu v oblasti DPH. K uvedeným evropským orgánům patří úřad OLAF, Europol a nově vzniklý Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Spolupráce s evropskými orgány by umožnila kontrolu a porovnání vnitrostátních informací s trestními záznamy, databázemi a jinými informacemi, jimiž Europol a OLAF disponují, a tím by bylo snadnější identifikovat skutečné pachatele podvodné činnosti a jejich sítě.
  • Výměna zásadních informací o dovozech ze zemí mimo EU: Díky sdílení informací mezi daňovými a celními orgány by se zvýšila účinnost určitých celních režimů, které v současné době usnadňují podvodnou činnost v oblasti DPH. V rámci zvláštního režimu se zboží, které pochází ze země mimo EU a jeho konečnou destinací je některý z členských států, může na území EU dostat přes jiný členský stát a dále pokračovat v tranzitu bez DPH. DPH je pak placena až v okamžiku, kdy zboží dorazí do konečné destinace. Tento prvek systému DPH v EU má za cíl usnadnit obchodování pro poctivé podniky, nicméně může být zneužit tak, že se zboží přesměruje na černý trh a platba DPH vůbec neproběhne. Podle nových pravidel by se informace o dováženém zboží sdílely mezi daňovými a celními orgány všech členských zemí a prohloubila by se jejich spolupráce.

Sdílení informací o automobilech: Obchodování s automobily bývá rovněž předmětem podvodné činnosti, a to v důsledku rozdílů v sazbách DPH u nových a ojetých aut. Nová nebo téměř nová auta, u nichž se DPH uplatňuje na plnou cenu, mohou být prodávána jako použité zboží, u kterého se odvádí DPH pouze ze ziskového rozpětí. V zájmu potírání tohoto typu podvodů by byl pracovníkům sítě Eurofisc umožněn přístup k údajům o registraci vozidel, které mají k dispozici jiné členské země.

Tyto legislativní návrhy budou nyní předloženy Evropskému parlamentu ke konzultaci a Radě k přijetí.

Souvislosti

Navrhovaná opatření navazují na tzv. základní zásady pro dokončení jednotného prostoru DPH v EU, které byly navrženy v říjnu 2017, a na Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU, jenž byl představen v dubnu 2016.

Společný systém DPH hraje na evropském jednotném trhu důležitou roli. Je významným zdrojem rostoucích příjmů v EU a jeho prostřednictvím se v roce 2015 vybral téměř 1 bilion eur, tedy 7 % unijního HDP. Na DPH je založen i jeden z vlastních zdrojů rozpočtu EU.

Navzdory veškerým minulým reformám není však současný systém DPH s to udržet krok s výzvami dnešní globalizované, digitální a mobilní ekonomiky. Stávající systém pochází z roku 1993 a byl koncipován jako přechodný. Není jednotný a pro rostoucí počet podniků zapojených do přeshraniční činnosti je příliš složitý. Kromě toho otevírá prostor podvodům. Domácí a přeshraniční plnění jsou zdaňována odlišně a zboží i služby lze na jednotném trhu pořídit i bez DPH. Komise se vždy důsledně zasazovala o reformu tohoto systému. Podniky, které obchodují v rámci celé EU, musí kvůli zastaralému systému DPH dodnes brát v úvahu vnitrostátní hranice. Pravidla pro DPH jsou jednou z posledních oblastí práva EU, která není v souladu s principy jednotného trhu.

Další informace

Časté dotazy týkající se navrhovaných nástrojů pro boj proti podvodům v oblasti DPH

Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU

Tisková zpráva o reformě pravidel platby DPH v EU

Časté dotazy týkající se reformy pravidel platby DPH v EU

Informační přehled k reformě pravidel platby DPH v EU

Časté dotazy týkající se DPH v elektronickém obchodu

IP/17/4946

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar