Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

An Coimisiún Eorpach - Press release

Státchabhair: tá sásra acmhainneachta comhpháirteach d'Éirinn agus do Thuaisceart Éireann formheasta ag an gCoimisiún

An Bhruiséil, an 24 Samhain 2017

I gcomhréir le rialacha státchabhrach an Aontais Eorpaigh, d'fhormheas an Coimisiún Eorpach an sásra acmhainneachta nua do mhargadh comhpháirteach leictreachais na hÉireann agus Thuaisceart Éireann. Beidh an sásra ina chuidiú le cinnteacht sholáthar an leictreachais a áirithiú agus caomhnófar an iomaíocht sa Mhargadh Aonair ag an am céanna.

Seo mar a labhair an Coimisinéir Margrethe Vestager a bhfuil an beartas iomaíochta de chúram uirthi: "Beidh sásra acmhainneachta comhpháirteach na hÉireann agus Thuaisceart Éireann ina chuidiú le cinnteacht sholáthar an leictreachais a áirithiú sna blianta atá le teacht. Is maith an rud é, dar liom, go bhfeidhmeoidh an sásra seo thar theorainneacha náisiúnta agus go gcothóidh sé iomaíocht idir na comhlachtaí uile a d'fhéadfadh acmhainneacht a sholáthar.”

Faoin sásra acmhainneachta, íocfar stáisiúin chumhachta agus comhlachtaí eile a sholáthraíonn acmhainneacht 'sa mhargadh uile-oileáin' as a bheith ar fáil chun leictreachas a ghiniúint nó, i gcás oibreoirí freagartha don éileamh, as a bheith réidh lena dtomhaltas leictreachais a laghdú chun cuidiú leis an éileamh agus an soláthar a chothromú. Beidh an sásra ina chuidiú lena áirithiú go bhfuil go leor acmhainneachta ann chun riar ar éileamh an leictreachais i rith an ama in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann.

Is le ceantanna iomaíocha rialta a roghnófar na comhlachtaí a sholáthróidh an acmhainneacht. Tá an chéad cheant le reáchtáil i mí na Nollag 2017.

Rinne an Coimisiún measúnú ar an scéim seo de réir na dtreoirlínte 2014 Guidelines on State aid for environmental protection and energy [Treoirlínte 2014 maidir le Státchabhair do Chosaint an Chomhshaoil agus don Fhuinneamh]. Mar a cheanglaítear leis na Treoirlínte, léirigh Éire agus Tuaisceart Éireann, ar bhonn anailís mhargaidh chuimsitheach, gur gá an scéim chun an cuspóir arb é cinnteacht an tsoláthair é a áirithiú. Ba é conclúid an Choimisiúin go bhfuil an sásra acmhainneachta i gcomhréir le rialacha státchabhrach an Aontais, go háirithe mar go bhfuil sé oscailte do gach cineál comhlachta a d'fhéadfadh acmhainneacht a sholáthar, an fhreagairt don éileamh san áireamh. Lena chois sin, cuirfidh an scéim srian le costais do thomhaltóirí de thoradh na gceantanna iomaíocha rialta lena ndéanfar na conarthaí acmhainneachta a bhronnadh.

Thairis sin, baineann gné ar leith le sásra acmhainneachta comhpháirteach Éireann agus Thuaisceart Éireann a chinnteoidh a éifeachtacht: nuair a bhainfidh praghsanna leictreachais leibhéil an-ard amach (i.e. níos mó ná €500 in aghaidh an MWh), beidh oibleagáid ar na stáisiúin chumhachta a roghnaíodh sna ceantanna cuid dá státchabhair a aisíoc. Is féidir leo an oibleagáid aisíocaíochta sin a mhaoiniú le hioncaim ó dhíolachán leictreachais. Dá réir sin, ní amháin go gcinnteoidh an sásra acmhainneachta go mbeidh acmhainneacht le fáil, spreagfaidh sé stáisiúin chumhachta freisin leis an acmhainneacht sin a úsáid chun a leictreachas a chur ar fáil ar an margadh nuair a bhíonn ganntanas ann.

Cúlra

Baineann sásra acmhainneachta comhpháirteach na hÉireann agus Thuaisceart Éireann le sraith d'athchóirithe ar an margadh ar a dtugtar an Margadh Leictreachais Aonair Comhtháite ('I-SEM'). Táthar le tús a chur leis i mBealtaine 2018.

Tá measúnú déanta ag an gCoimisiún le déanaí ar bhearta eile arb iad is aidhm dóibh cinnteacht sholáthar an leictreachais a áirithiú i roinnt Ballstát. D'fhormheas sé sásraí acmhainneachta uile-mhargaidh sa Bhreatain Mhór in Iúil 2014 agus sa Fhrainc i Samhain 2016. Lena chois sin, rinne an Coimisiún fiosrúchán earnála ar shásraí acmhainneachta i ndáil le státchabhair in 11 Bhallstát. Ba é conclúid an Choimisiúin go bhféadfadh sé gurbh iomchuí an uirlis iad sásraí acmhainneachta chun cinnteacht sholáthar an leictreachais a áirithiú ach iad a bheith ceaptha i gceart agus dírithe ar na heasnaimh bhunaidh sa mhargadh.

Foilseofar an leagan neamhrúnda den chinneadh sa chlár státchabhrach ar shuíomh gréasáin an chomórtais faoi na cás-uimhreacha SA.44464 agus SA.44465 chomh luath agus a réiteofar aon saincheisteanna rúndachta. Tá taifead sa State Aid Weekly e-News de na cinntí nua maidir le státchabhair a fhoilsítear ar an idirlíon agus in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

IP/17/4944

Press contacts

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email


Side Bar