Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Duševné vlastníctvo: ochrana know-how a vedúceho postavenia Európy v oblasti inovácií

Brusel 29. november 2017

Komisia dnes predkladá opatrenia, ktoré zabezpečia kvalitnú ochranu práv duševného vlastníctva, a tým podporia európske podniky, najmä malé, stredné a začínajúce, aby investovali do inovácií a tvorivosti.

Dnes predloženými iniciatívami sa uľahčí efektívny boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva, riešenie cezhraničných súdnych sporov a takisto sa nimi zakročí aj proti dovozu falšovaného alebo pirátskeho tovaru, ktorý v súčasnosti predstavuje 5 % tovaru dovezeného do EÚ (v hodnote 85 miliárd EUR). Komisia takisto podporuje spravodlivé a vyvážené rokovania o udeľovaní licencií, ktoré sú pre podniky ocenením za ich inovácie, a zároveň umožňujú ostatným vychádzať z týchto technológií, ako aj vytvárať nové inovatívne výrobky a služby.

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, ktorý je zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, uviedol: „Hospodársky rast a konkurencieschopnosť Európy závisí do veľkej miery od mnohých našich podnikateľov – od začínajúcich až po tých veľkých – a ich investícií do nových nápadov a znalostí. Komplexný balíček opatrení, ktorý dnes predkladáme, zlepšuje uplatňovanie a presadzovanie práv duševného vlastníctva a podporuje investície do vývoja technológií a výrobkov v Európe.“

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky Elżbieta Bieńkowska, dodala: „Dnes sme posilnili našu spoločné možnosti pochytať „veľké ryby“, ktoré stoja za falšovaným tovarom a pirátskym obsahom poškodzujúcim naše podniky a ohrozujúcim naše pracovné príležitosti, ako aj ochranu nášho zdravia a bezpečnosti v oblastiach, ako sú lieky alebo hračky. Vďaka systému udeľovania licencií na patenty, ktorý napomáha rozvoju internetu vecí od smartfónov až po prepojené autá, získava Európa aj vedúce postavenie na celosvetovej úrovni.“

Dnes prijaté opatrenia zahŕňajú:

Zintenzívnenie boja proti falšovaniu a pirátstvu: Komisia sa snaží komerčných porušovateľov práv duševného vlastníctva pripraviť o príjmy, kvôli ktorým je ich trestná činnosť lukratívna – ide o tzv. prístup „sledovania peňazí“, ktorý sa zameriava skôr na „veľké ryby“ a nie na jednotlivcov. EÚ takisto zabezpečuje, aby opatrenia na presadzovanie práva boli prispôsobené požiadavkám súčasnej digitálnej éry. Cieľom dnešných iniciatív Komisie je:

  • Zabezpečiť rovnako vysokú úroveň právnej ochrany a predvídateľnosť právneho rámca v celej EÚ. V nových usmerneniach sa objasňuje spôsob vykonávania smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (IPRED) z roku 2004. Smernica sa ukázala ako dôležitý nástroj v boji proti zneužívaniu práv duševného vlastníctva, predsa však za posledné roky dochádzalo k tomu, že si jednotlivé členské štáty jej ustanovenia vykladali rôzne. Uvedené usmernenia tieto problémy výkladu objasňujú, čo v celej EÚ okamžite zvýši právnu istotu pre všetky zúčastnené strany a uľahčí občianskoprávne vymáhanie práv duševného vlastníctva bez toho, aby bolo nutné zaviesť nové právne predpisy. Komisia okrem toho vyzýva členské štáty, aby svoje úsilie zintenzívnili posilnením odbornej justičnej prípravy, systematickým zverejňovaním rozsudkov o prípadoch týkajúcich sa duševného vlastníctva a podporovaním nástrojov na alternatívne riešenia sporov.
  • Podporovať odvetvie v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva. Na základe pozitívnych skúseností získaných v rámci memoranda o porozumení týkajúcom sa predaja falšovaného tovaru cez internet, bude Komisia aj naďalej podporovať iniciatívy priemyselného odvetvia zamerané na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva vrátane dobrovoľných dohôd o reklame na internetových stránkach, o platobných službách a doprave. Takéto dohody môžu zabezpečiť rýchlejšie prijímanie opatrení proti falšovaniu a pirátstvu než súdne konania. Tieto dohody dopĺňajú nedávno prijaté usmernenia Komisie pre online platformy na boj proti nezákonnému obsahu.
  • Znížiť objem falšovaných výrobkov na trhu EÚ. Komisia navrhla posilnenie programov spolupráce s tretími krajinami (Čínou, juhovýchodnou Áziou a Latinskou Amerikou) a vytvorenie kontrolného zoznamu trhov, na ktorých bolo zaznamenané významné porušovanie práv duševného vlastníctva alebo ktoré toto porušovanie umožňujú. Komisia uverejní aktualizovanú správu o presadzovaní práv duševného vlastníctva v tretích krajinách. Komisia zintenzívni spoluprácu medzi colnými orgánmi EÚ, a to najmä tým, že posúdi plnenie akčného plánu EÚ v colnej oblasti na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na obdobie rokov 2013 až 2017 a navrhne vnútroštátnym colným orgánom cielenejšiu pomoc.

Vytvorenie spravodlivého a vyváženého systému patentov nevyhnutných pre normu: Mnoho kľúčových technológií, ktoré sú súčasťou celosvetových odvetvových noriem (napr. Wi-Fi alebo 4G) sú patenty, ktorých využitie je nevyhnutné na dodržanie technických noriem (Standard Essential Patents) Komisia dnes ponúka usmernenia a odporúčania pre vyvážený a efektívny systém v tejto oblasti, ktorý tieto dva ciele zosúlaďuje: výrobcom bude umožnený prístup k technológiám na základe transparentných a predvídateľných pravidiel pre udeľovanie licencií na patenty; a zároveň budú za svoje investície do výskumu a vývoja a činnosti v oblasti normalizácie držitelia patentov odmeňovaní a motivovaní ponúkať svoje najlepšie technológie na zahrnutie do noriem. Väčšiu transparentnosť či predvídateľnosť by malo dať Európskej únii – a mnohým začínajúcim podnikom – náskok v celosvetovej súťaži v oblasti technologických inovácií a príležitosť plne využiť potenciál siete 5G a internetu vecí.

Komisia bude pozorne monitorovať pokrok v rámci navrhovaných opatrení a posúdi, či sú potrebné ďalšie kroky.

 

Súvislosti

Dnešné iniciatívy boli oznámené v stratégii jednotného trhu z roku 2015, čo je plán plnenia politického záväzku predsedu Európskej komisie Junckera, ktorého cieľom je plne rozvinúť potenciál jednotného trhu a využiť ho ako odrazový mostík pre európske podniky na ceste k úspechom v celosvetovom hospodárstve. V rámci plnenia stratégie jednotného trhu Komisia už predložila návrhy o elektronickom obchodovaní, usmernenia o kolaboratívnej ekonomike, opatrenia na modernizáciu normalizačnej politiky EÚ, iniciatívu pre začínajúce a rýchlo sa rozvíjajúce podniky, opatrenia na oživenie odvetvia služieb a opatrenia na posilnenie dodržiavania predpisov a praktického fungovania jednotného trhu EÚ.

 

Ďalšie informácie:

MEMO/17/4943 – Najčastejšie otázky

Prehľad – ochrana duševného vlastníctva

Prehľad – Prečo je dôležitá ochrana práv duševného vlastníctva

Prehľad – Patenty nevyhnutné pre normu

Oznámenie: Vyvážený systém presadzovania práv duševného vlastníctva v reakcii na aktuálne spoločenské výzvy

Oznámenie: Usmernenia týkajúce sa smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva

Správa o fungovaní memoranda o porozumení týkajúcom sa predaja falšovaného tovaru cez internet

Správa o hodnotení smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (IPRED)

Oznámenie: Stanovenie prístupu EÚ k patentom nevyhnutným pre normu

 

IP/17/4942

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar