Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Własność intelektualna: Ochrona europejskiej wiedzy fachowej i czołowej pozycji Europy w dziedzinie innowacji

Bruksela, 29 listopada 2017 r.

Komisja przedstawia dzisiaj działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony praw własności intelektualnej, które zachęcą europejskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up, do inwestowania w innowacje i kreatywność.

Dzisiejsze inicjatywy ułatwią skuteczne działania przeciwko naruszeniom praw własności intelektualnej i rozwiązywanie transgranicznych sporów sądowych, a ponadto będą odpowiedzią na fakt że 5 proc. towarów przywożonych do UE (o łącznej wartości 85 mld euro) to produkty podrabiane lub pirackie. Komisja zachęca również do tego, by negocjacje w sprawie umów licencyjnych były sprawiedliwe i w wyważony sposób nagradzały przedsiębiorstwa za innowacyjność, jednocześnie umożliwiając pozostałym korzystanie z ich technologii w celu stworzenia nowych innowacyjnych produktów i usług.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: Europejski wzrost gospodarczy i konkurencyjność zależą w dużej mierze od tego, czy nasi liczni przedsiębiorcy – od tych rozpoczynających działalność po duże firmy – będą inwestować w nowe pomysły i wiedzę. Przedstawiony dzisiaj kompleksowy pakiet służy poprawie stosowania i egzekwowania praw własności intelektualnej i zachęca do inwestowania w rozwój technologii i produktów w Europie.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska dodała: Dziś zwiększamy nasze możliwości złapania „grubych ryb” stojących za podrobionymi towarami i pirackimi treściami, które stanowią zagrożenie dla europejskich przedsiębiorstw i miejsc pracy, a także dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa w dziedzinach takich jak leki czy zabawki. Dzięki systemowi licencji patentowych, który sprzyja rozwojowi internetu rzeczy –od smartfonów po samochody podłączone do sieci – zapewniamy również Europie pozycję światowego lidera w tej dziedzinie.

Przyjęte dziś środki obejmują:

Nasilenie walki z podrabianiem i piractwem: Komisja dąży do pozbawienia sprawców naruszeń na skalę komercyjną przychodów, dzięki którym ich działalność przestępcza jest opłacalna – to podejście polegające na tzw. „podążaniu śladem pieniądza”, które skupia się na „grubych rybach”, a nie na jednostkach. Zapewnia ono również dostosowanie działań w zakresie egzekwowania prawa do wymogów epoki cyfrowej. W ramach dzisiejszych inicjatyw Komisja dąży do:

  • zapewnienia jednakowo wysokiego poziomu ochrony prawnej i przewidywalnych ram prawnych w całej UE. W nowych wytycznych wyjaśniono, jak stosować dyrektywę z 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (IPRED). Dyrektywa ta okazała się istotnym narzędziem w zwalczaniu nadużyć dotyczących praw własności intelektualnej, lecz na przestrzeni lat państwa członkowskie odmienne interpretowały niektóre jej przepisy. W wytycznych doprecyzowano kwestie wykładni, co zwiększy pewność prawa dla wszystkich zainteresowanych i bezpośrednio ułatwi cywilnoprawne egzekwowanie prawa własności intelektualnej w całej UE, bez potrzeby wprowadzania nowych przepisów. Ponadto Komisja wzywa państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków w drodze wspierania szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości, systematycznej publikacji wyroków w sprawach własności intelektualnej oraz zachęcania do stosowania narzędzi z zakresu alternatywnego rozwiązywania sporów.
  • zachęcenia przemysłu do zwalczania naruszeń własności intelektualnej. W oparciu o pozytywne doświadczenia zdobyte w ramach protokołu ustaleń w sprawie sprzedaży podrobionych towarów w internecie Komisja będzie nadal wspierać inicjatywy przemysłu mające na celu zwalczanie naruszeń praw własności intelektualnej, w tym dobrowolne umowy w sprawie reklam na stronach internetowych, usług płatniczych oraz transportu i dostaw. Umowy takie mogą prowadzić do szybszego działania przeciw podrabianiu produktów i piractwu niż poprzez działania sądowe. Stanowią one uzupełnienie wytycznych Komisji dla platform internetowych w zakresie zwalczania nielegalnych treści.
  • zmniejszenia liczby podrabianych produktów docierających na rynek UE. Komisja proponuje wzmocnienie programów współpracy z państwami trzecimi (Chiny, Azja Południowo-Wschodnia, Ameryka Łacińska) oraz stworzenie listy rynków, które są znane z dokonywania lub ułatwiania znacznych naruszeń praw własności intelektualnej. Komisja opublikuje zaktualizowane sprawozdanie w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej w państwach trzecich. Zintensyfikuje też współpracę pomiędzy organami celnymi w UE, w szczególności poprzez dokonanie oceny realizacji unijnego planu działań dla organów celnych w dziedzinie naruszeń praw własności intelektualnej na lata 2013–2017 i bardziej ukierunkowaną pomoc dla krajowych organów celnych.

Stworzenie sprawiedliwego i wyważonego systemu patentów koniecznych dla spełnienia normy: Wiele kluczowych technologii, które stanowią część globalnych standardów branżowych (takich jak Wi-Fi lub 4G) podlega ochronie z tytułu patentów koniecznych dla spełnienia normy (Standard Essential Patents - SEP). Komisja proponuje dzisiaj wytyczne i zalecenia dotyczące zrównoważonego i skutecznego systemu SEP, który łączy dwa założenia: producenci będą mieli dostęp do technologii na podstawie przejrzystych i przewidywalnych zasad udzielania licencji, a jednocześnie posiadacze patentów będą nagradzani za swoje inwestycje w badania naukowe i rozwój oraz swój wkład w normalizację, co będzie stanowiło dla nich zachętę do przekazywania ich najlepszych technologii na potrzeby tworzenia norm. Większa przejrzystość i przewidywalność powinny zapewnić UE – w tym wielu przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą – przewagę w globalnym wyścigu innowacji technologicznych oraz pełne wykorzystanie potencjału 5G i internetu rzeczy.

Komisja będzie uważnie śledzić postępy w realizacji zaproponowanych środków i oceni, czy istnieje potrzeba poczynienia dalszych kroków.

 

Kontekst

Dzisiejsze inicjatywy zapowiedziano w 2015 r. w ramach strategii jednolitego rynku – planu przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera będącego realizacją zobowiązania politycznego do uwolnienia pełnego potencjału jednolitego rynku, dzięki któremu europejskie przedsiębiorstwa osiągną jeszcze większy sukces w gospodarce światowej. W ramach realizacji strategii jednolitego rynku Komisja przedstawiła już wnioski dotyczące handlu elektronicznego, wytyczne w sprawie konsumpcji współdzielonej, działania na rzecz modernizacji unijnej polityki normalizacji, inicjatywę na rzecz przedsiębiorstw typu start-up i scale-up, środki mające nadać nowy pęd sektorowi usług oraz działania mające na celu poprawę przestrzegania przepisów i praktycznego funkcjonowania jednolitego rynku UE.

 

Więcej informacji:

MEMO/17/4943 – Często zadawane pytania

Zestawienie informacji – Ochrona własności intelektualnej

Zestawienie informacji – Czemu prawa własności intelektualnej są ważne

Zestawienie informacji – Patenty konieczne dla spełnienia normy

Komunikat: Wyważony system egzekwowania praw własności intelektualnej w odpowiedzi na dzisiejsze wyzwania społeczne

Komunikat: Wytyczne dotyczące dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej

Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania protokołu ustaleń w sprawie sprzedaży podrobionych towarów w internecie

Sprawozdanie z oceny dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej

Komunikat: Określenie podejścia UE do patentów koniecznych dla spełnienia normy

 

IP/17/4942

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar