Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Intellectuele eigendom: Bescherming van Europese kennis en innovatievoorsprong

Brussel, 29 november 2017

De Commissie stelt vandaag maatregelen voor om ervoor te zorgen dat de intellectuele-eigendomsrechten goed worden beschermd, zodat Europese bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups, worden gestimuleerd om in innovatie en creativiteit te investeren.

De initiatieven van vandaag maken het gemakkelijker om efficiënt tegen inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten op te treden, ze vereenvoudigen de grensoverschrijdende procesvoering en maken een eind aan de praktijk dat 5 % van de in de EU ingevoerde goederen (ter waarde van €85 miljard) nagemaakt of vervalst is. De Commissie bevordert tevens billijke en evenwichtige licentie-onderhandelingen om ondernemingen te belonen voor hun innovatie, maar tegelijkertijd andere bedrijven in staat te stellen op die technologie voort te bouwen en nieuwe innovatieve producten en diensten te creëren.

Vicevoorzitter Jyrki Katainen, verantwoordelijk voor de portefeuille Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, heeft in dit verband gezegd: "De economische groei en het concurrentievermogen van Europa hangen voor een groot deel af van onze vele ondernemers — van start-ups tot grote bedrijven - die in nieuwe ideeën en kennis investeren. Het alomvattende pakket dat wij nu voorstellen, maakt intellectuele eigendomsrechten beter toepasbaar en afdwingbaar, en stimuleert investeringen in technologie en productontwikkeling in Europa."

Elżbieta Bieńkowska, commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, voegde daaraan toe: "Vandaag verbeteren wij onze collectieve capaciteit om de "grote vissen" achter namaakgoederen en piraterij die schadelijk zijn voor onze bedrijven en onze banen, en voor onze gezondheid en veiligheid op het gebied van geneesmiddelen en speelgoed, te pakken te krijgen. Verder positioneren we Europa als wereldleider met een octrooilicentiestelsel dat bevorderlijk is voor de invoering van het Internet of Things, gaande van smartphones tot verbonden auto's."

De vandaag goedgekeurde maatregelen omvatten:

Het opvoeren van de strijd tegen namaak en piraterij: De Commissie beoogt partijen die op commerciële schaal inbreuk maken op intellectueel eigendom hun lucratieve inkomstenstromen uit criminele activiteiten te ontzeggen - de zogenaamde "follow the money"-aanpak die zich meer richt op de "grote vissen" dan op individuele gevallen. Die aanpak zorgt er ook voor dat de handhavingsmaatregelen op de behoeften van het hedendaagse digitale tijdperk zijn toegesneden. De Commissie beoogt met de huidige voorstellen:

  • In de hele Unie een gelijkwaardig niveau van rechtsbescherming en een voorspelbaar juridisch kader te verzekeren. Nieuwe richtsnoeren verschaffen meer duidelijkheid over de toepassing van de Richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (IPRED) uit 2004. De richtlijn heeft zijn nut bewezen als een belangrijk instrument in de strijd tegen misbruik van intellectuele-eigendomsrechten, maar de lidstaten hebben in de loop der jaren een aantal bepalingen verschillend uitgelegd. De richtsnoeren verhelderen deze interpretatieproblemen, met meteen meer rechtszekerheid voor alle belanghebbenden en eenvoudigere civielrechtelijke handhaving in de hele EU, zonder dat nieuwe wetgeving nodig is. Bovendien roept de Commissie de lidstaten op tot grotere inspanningen, door middel van meer justitiële opleidingen, het stelselmatig bekendmaken van uitspraken in IE-zaken en een beter gebruik van instrumenten voor alternatieve geschillenbeslechting.
  • Het bedrijfsleven aan te moedigen IE-inbreuken te bestrijden. Voortbouwend op de positieve ervaringen in het kader van het memorandum van overeenstemming over de internetverkoop van namaakgoederen, blijft de Commissie steun verlenen aan initiatieven vanuit het bedrijfsleven ter bestrijding van IE-inbreuken, zoals vrijwillige overeenkomsten inzake reclame op websites, betalingsdiensten en vervoer en levering. Dergelijke overeenkomsten kunnen leiden tot snellere maatregelen tegen namaak en piraterij dan gerechtelijke procedures. Ze vormen een aanvulling op de recente richtsnoeren van de Commissie voor onlineplatforms om illegale inhoud harder aan te pakken.
  • Een verlaging van het volume van nagemaakte producten dat de EU-markt bereikt. De Commissie stelt voor om de samenwerkingsprogramma's met derde landen (China, Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika) te versterken en een watchlist op te stellen van markten die naar verluidt IE-inbreuken plegen of faciliteren. De Commissie zal een bijgewerkt verslag betreffende de naleving van intellectuele-eigendomsrechten in derde landen bekendmaken. De Commissie zal de samenwerking tussen de EU-douaneautoriteiten opvoeren, met name door middel van een beoordeling van de uitvoering van het EU-douaneactieplan inzake de inbreuken op intellectuele eigendomsrechten (2013-2017) en een voorstel voor gerichtere bijstand aan nationale douaneautoriteiten.

Een billijk en evenwichtig stelsel van essentiële octrooien opzetten: Veel belangrijke technologieën die deel uitmaken van wereldwijde industrienormen (zoals wifi of 4G) worden door essentiële octrooien (SEP's) beschermd. De Commissie biedt vandaag een leidraad en aanbevelingen voor een evenwichtig en doeltreffend SEP-stelsel, waarbij twee doelstellingen worden verenigd: Producenten mogen technologieën gebruiken op basis van transparante en voorspelbare licentievoorschriften; en tegelijkertijd worden de houders van een octrooi beloond voor hun investeringen in O&O en hun normalisatieactiviteiten, zodat zij worden gestimuleerd om hun beste technologieën aan te bieden voor opname in de normen. Meer transparantie en voorspelbaarheid moeten de EU - inclusief haar vele start-ups - een voorsprong geven in de wereldwijde technologische innovatierace en het potentieel van 5G en het Internet of Things ten volle doen benutten.

De Commissie zal nauwlettend toezien op de voortgang van de voorgestelde maatregelen en beoordelen of verdere maatregelen nodig zijn.

 

Achtergrond

De initiatieven van vandaag zijn aangekondigd in de strategie voor een eengemaakte markt – een routekaart waarbij de politieke toezegging van voorzitter Juncker wordt ingelost om het volledige potentieel van de eengemaakte markt te ontplooien, zodat deze kan fungeren als springplank voor Europese ondernemingen om goed te presteren op de wereldmarkt. Ter uitvoering van de strategie voor een eengemaakte markt heeft de Commissie al voorstellen over e-commerce en een leidraad inzake de deeleconomie ingediend, stappen gezet om het normalisatiebeleid van de EU te moderniseren, alsmede voor het starters- en opschalingsinitiatief, maatregelen voor een nieuwe impuls voor de dienstensector en stappen naar een betere naleving van praktisch functioneren van de eengemaakte markt van de EU.

 

Meer informatie:

MEMO/17/4943 veelgestelde vragen

Factsheet - De bescherming van intellectuele eigendom

Factsheet - Waarom intellectuele eigendomsrechten van belang zijn

Factsheet - Essentiële octrooien

Mededeling: Een evenwichtig stelsel voor de handhaving van intellectuele eigendom, in antwoord op de huidige maatschappelijke uitdagingen

Mededeling: Verslag over de herziening van de richtlijn inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten

Verslag over de werking van het memorandum van overeenstemming over de internetverkoop van namaakgoederen

Verslag over de evaluatie van de richtlijn inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (IPRED)

Mededeling: Schets van de EU-benadering van essentiële octrooien

 

IP/17/4942

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar