Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Intelektuālais īpašums: aizsargāsim Eiropas zinātību un inovāciju vadību

Briselē, 2017. gada 29. novembrī

Šodien Komisija iepazīstina ar pasākumiem, kas ļaus nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesību labāku aizsardzību un mudinās Eiropas uzņēmumus, jo īpaši MVU un jaunuzņēmumus, ieguldīt inovācijās un radošos problēmu risinājumos.

Šodien paustās iniciatīvas palīdzēs efektīvāk cīnīties pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, atvieglos pārrobežu tiesvedību un novērsīs to, ka 5 % Eiropas Savienībā ievesto preču (85 miljardu eiro vērtībā) ir pirātiskas preces vai ir viltotas. Komisija arī mudina biežāk organizēt licencēšanas sarunas, kuras būtu līdzsvarotas un taisnīgas, novērtējot uzņēmumu inovācijas, bet vienlaikus ļautu citiem izmantot šīs tehnoloģijas jaunu novatorisku produktu un pakalpojumu radīšanai.

Par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens sacīja: “Eiropas ekonomikas izaugsme un konkurētspēja lielā mērā ir atkarīgi no daudziem uzņēmējiem — sākot ar jaunuzņēmumiem un beidzot ar lieliem uzņēmumiem, kuri veic ieguldījumus zināšanās un jaunās idejās. Visaptverošais pasākumu kopums, ar ko šodien nāk klajā Komisija, uzlabos intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu un īstenošanu un veicinās ieguldījumus tehnoloģiju un produktu izstrādē Eiropā.”

Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU komisāre Elžbeta Beņkovska piebilda: “Šodien mēs strauji palielinām kolektīvo spēju ietekmēt galvenos spēlētājus, kas stāv aiz viltotām precēm un nelikumīga tiešsaistes satura un kuri apdraud mūsu uzņēmumus un darbvietas, kā arī iedzīvotāju veselību un drošību tādās jomās kā rotaļlietas vai zāles. Tādējādi mēs palīdzam Eiropai ieņemt vadošo lomu patentu licencēšanas sistēmā, kas veicina lietu interneta izvēršanu, sākot ar viedtālruņiem un beidzot ar tīklam pieslēgtām automašīnām.”

Šodien pieņemtie pasākumi ir šādi.

Tiek pastiprināta cīņa pret viltojumiem un pirātismu. Komisijas mērķis ir liegt pārkāpējiem, kuri rīkojas komerciālā mērogā, gūt ieņēmumus, kas sekmē noziedzīgo darbību peļņu — tā ir tā sauktā pieeja "seko naudai”, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta "ietekmīgākajiem tirgus dalībniekiem”, nevis privātpersonām. Tas arī nodrošina, ka īstenošanas pasākumi tiek pielāgoti mūsdienu digitālā laikmeta prasībām. Pieņemot šodien izklāstīto iniciatīvu, Komisijas mērķis ir:

  • nodrošināt vienādi augsta līmeņa juridisko aizsardzību un paredzamu tiesisko regulējumu visā ES. Jaunie norādījumi sniedz skaidrojumu par to, kā piemērojama 2004. gada Direktīva par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu. Ar šo direktīvu izdevies ievērojami apkarot intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus, tomēr gadu gaitā dalībvalstis ir atšķirīgi interpretējušas atsevišķus tās noteikumus. Norādījumos šie interpretācijas jautājumi tiks precizēti, kas palielinās tiesisko noteiktību visām ieinteresētajām personām un atvieglos civiltiesisko aizsardzību visā ES, bez nepieciešamības pieņemt jaunus tiesību aktus. Turklāt Komisija aicina dalībvalstis pastiprināt centienus, veicinot tiesu iestāžu darbinieku apmācību, regulāri publicējot spriedumus lietās, kas skar intelektuālo īpašumu, un veicinot alternatīvu strīdu izšķiršanas instrumentu izmantošanu,
  • mudināt nozari cīnīties pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. Pamatojoties uz pozitīvo pieredzi, kas gūta, īstenojot Saprašanās memorandu par viltotu preču tirdzniecību internetā, Komisija turpinās atbalstīt nozares iniciatīvas, ar kurām paredzēts cīnīties pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, tostarp brīvprātīgas vienošanās par reklāmu internetvietnēs, par maksājumu pakalpojumiem, pārvadājumiem un nosūtīšanu. Izmantojot šādas vienošanās, iespējams ātrāk reaģēt uz preču viltošanu un kopēšanu nekā tad, ja lietu izskata tiesa. Šie pasākumi papildina nesen pieņemtās Komisijas pamatnostādnes par tiešsaistes platformām cīņā pret nelikumīgu saturu,
  • samazināt viltoto preču daudzumu, kas nonāk ES tirgū. Komisija ierosina vēl vairāk izvērst sadarbības programmas ar trešām valstīm (Ķīnu, Dienvidaustrumāzijas un Latīņamerikas valstīm) un veidot tādu tirgu kontrolsarakstu, par kuriem ziņots, ka tie iesaistās vai veicina būtiskus intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus. Tā publicēs atjauninātu ziņojumu par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu trešās valstīs. Komisija pastiprinās sadarbību starp ES muitas dienestiem, īpaši izvērtējot, kā tiek īstenots ES Muitas rīcībplāns par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem 2013.—2017. gadā, un piedāvājot mērķtiecīgāku palīdzību valstu muitas iestādēm;

izveidot godīgu un līdzsvarotu standartam būtisko patentu sistēmu. Daudzu tādu pamattehnoloģiju aizsardzību, kuras ietilpst kopējos nozares standartos (piemēram, Wi-Fi vai 4G), nodrošina standartam būtiskie patenti. Šodien Komisija piedāvā norādījumus un ieteikumus, kā nodrošināt efektīvu un līdzsvarotu standartam būtisko patentu sistēmu, ar kuru tiktu panākti divi mērķi: ražotāji, ievērojot pārredzamus un paredzamus licencēšanas noteikumus, varētu piekļūt tehnoloģijām, savukārt patentu īpašnieki tiktu atalgoti par ieguldījumu pētniecībā un izstrādē un standartizācijas pasākumu veikšanā, tādējādi viņiem būtu stimuls piedāvāt labākās tehnoloģijas iekļaušanai standartos. Lielāka pārredzamība un paredzamība ļautu ES, tostarp arī tās daudzajiem jaunuzņēmumiem, panākt lielāku uzrāvienu pasaules tehnoloģisko inovāciju sacensībā un ļautu pilnībā izmantot 5G un lietu interneta piedāvātās priekšrocības.

Komisija turpinās cieši uzraudzīt ierosināto pasākumu īstenošanu un izvērtēs turpmāko pasākumu nepieciešamību.

 

Priekšvēsture

Šodien izklāstītās iniciatīvas pirmo reizi tika minētas 2015. gadā Vienotā tirgus stratēģijā, kas ir ceļvedis tam, kā īstenojama Komisijas priekšsēdētāja Ž.K. Junkera politiskā apņemšanās pilnībā izmantot vienotā tirgus piedāvāto potenciālu un kā panākt, lai tas kļūtu par atspēriena punktu Eiropas uzņēmumiem nolūkā veiksmīgi attīstīties pasaules ekonomikā. Īstenojot minēto stratēģiju, Komisija jau nākusi klajā ar priekšlikumiem par e-komerciju, norādījumiem par sadarbīgo ekonomiku, ES standartizācijas politikas modernizēšanas pasākumiem, jaunuzņēmumu un augošo uzņēmumu atbalsta iniciatīvu, kā arī pasākumiem, kas ievērojami aktivizēs pakalpojumu nozari, sekmēs uzticēšanos ES vienotajam tirgum un veicinās tā praktisku darbību.

 

Sīkāka informācija

MEMO/17/4943 Bieži uzdotie jautājumi

Faktu lapa “Intelektuālā īpašuma aizsardzība”

Faktu lapa “Intelektuālā īpašuma tiesību jautājuma aktualitāte”

Faktu lapa “Standartam būtiskie patenti”

Paziņojums “Līdzsvarota intelektuālā īpašuma aizsardzības sistēma, kas reaģē uz mūsdienu sabiedrības problēmām”

Paziņojums “Norādījumi par Direktīvas par intelektuālā īpašuma tiesībām piemērošanu”

Ziņojums par Saprašanās memoranda par viltotu preču tirdzniecību internetā darbību

Ziņojums par Direktīvas par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu novērtēšanu

Paziņojums “Standartam būtiskiem patentiem piemērojamās ES pieejas izklāsts”

 

IP/17/4942

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar