Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Intelektinė nuosavybė. Europos praktinės patirties apsauga ir inovacijų lyderystė

Briuselis, 2017 m. lapkričio 29 d.

Komisija šiandien pristato priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad intelektinės nuosavybės teisės būtų tinkamai ginamos, taip skatinant Europos įmones, visų pirma MVĮ ir pradedančiąsias įmones, investuoti į inovacijas ir kūrybiškumą.

Šiandien pateiktos iniciatyvos padės veiksmingai kovoti su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais, palengvins tarpvalstybinį bylinėjimąsi ir padės spręsti suklastotų arba piratinių prekių, kurios sudaro 5 proc. į ES importuojamų prekių ir kurių vertė – 85 mlrd. EUR, problemą. Komisija taip pat ragina vesti sąžiningas ir proporcingas derybas dėl licencijos, kuriomis įmonėms būtų atlyginama už jų inovacijas, kartu suteikiant galimybę kitiems pasinaudoti šia technologija naujiems inovatyviems produktams ir paslaugoms kurti.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas sakė: „Europos ekonomikos augimas ir konkurencingumas labai priklauso nuo daugybės mūsų verslininkų – nuo pradedančiųjų iki didelių įmonių, – investuojančių į naujas idėjas ir žinias. Šiandien pristatomu išsamiu dokumentų rinkiniu gerinamas intelektinės nuosavybės teisių taikymas ir gynimas ir skatinamos investicijos į technologijų ir produktų plėtojimą Europoje.“

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska pridūrė: „Šiandien sustipriname mūsų kolektyvinį gebėjimą pažaboti stambius žaidėjus, besislepiančius už suklastotų prekių ir piratinio turinio, kurie kenkia mūsų įmonėms ir darbo vietoms, taip pat mūsų sveikatai ir saugumui tokiose srityse kaip vaistai arba žaislai. Taip pat siekiame, kad Europa taptų pasauline lydere, taikančia patentų licencijavimo sistemą, kuri būtų palanki diegiant daiktų internetą nuo išmaniųjų telefonų iki susietųjų automobilių.“

Šiandien, be kita ko, priimtos šios priemonės:

Kovos su klastojimu ir piratavimu stiprinimas. Komisija siekia užkirsti kelią komercinio masto intelektinės nuosavybės pažeidėjų pajamų srautams, dėl kurių jų nusikalstama veikla tampa pelninga – tai vadinamasis lėšų sekimo metodas, kurį taikant susitelkiama į stambius žaidėjus, o ne pavienius asmenis. Juo taip pat užtikrinama, kad vykdymo užtikrinimo veiksmai būtų pritaikyti prie šiandienos skaitmeninio amžiaus reikalavimų. Šiandienos iniciatyvomis Komisija siekia:

  • Užtikrinti vienodai aukšto lygio teisinę apsaugą ir nuspėjamą teismų sistemą visoje ES. Naujos gairės paaiškina, kaip taikyti 2004 m. Direktyvą dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (INTGD). Direktyva yra svarbi priemonė kovojant su intelektinės nuosavybės teisių (INT) pažeidimais, tačiau bėgant metams valstybės narės skirtingai interpretuoja tam tikras jos nuostatas. Gairėse paaiškinami šie aiškinimo klausimai, o tai padės padidinti teisinį tikrumą visiems suinteresuotiesiems subjektams ir palengvins gynimą civilinėse bylose visoje ES iš karto, nepriimant naujų teisės aktų. Be to, Komisija ragina valstybes nares dėti daugiau pastangų skatinant teisėjų mokymą, sistemingai skelbiant sprendimus su intelektine nuosavybe susijusiose bylose ir skatinant naudotis alternatyvaus ginčų sprendimo priemonėmis.
  • Skatinti pramonę kovoti su intelektinės nuosavybės pažeidimais. Remdamasi teigiama patirtimi, įgyta pagal Susitarimo memorandumą dėl suklastotų prekių pardavimo internetu, Komisija ir toliau remia pramonės iniciatyvas, kuriomis siekiama kovoti su intelektinės nuosavybės pažeidimais, įskaitant savanoriškus susitarimus dėl reklamos interneto svetainėse, mokėjimo paslaugų ir transporto bei siuntimo. Tokie susitarimai gali padėti kovoti su klastojimu ir piratavimu greičiau negu teisminės procedūros. Jie papildo neseniai priimtas Komisijos gaires interneto platformoms, skirtas kovoti su neteisėtu turiniu.
  • Sumažinti į ES rinką patenkančių suklastotų gaminių kiekį. Komisija siūlo sustiprinti bendradarbiavimo programas su trečiosiomis šalimis (Kinija, Pietryčių Azija, Lotynų Amerika) ir sukurti rinkų, apie kurias pranešta, kad jos dalyvauja arba sudaro palankesnes sąlygas dalyvauti intelektinės nuosavybės teisių pažeidimuose, stebėjimo sąrašą. Komisija paskelbs atnaujintą ataskaitą dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo trečiosiose šalyse. Komisija sustiprins ES muitinių bendradarbiavimą, visų pirma įvertindama 2013–2017 m. ES kovos su intelektinės nuosavybės pažeidimais veiksmų planą ir siūlydama daugiau tikslinės paramos nacionalinėms muitinėms.

Sukurti teisingą ir proporcingą su standartais susietų patentų sistemą. Daugelis pagrindinių technologijų, kurios yra dalis pasaulinių pramonės standartų (pvz., belaidis vietinis tinklas (WiFi) arba 4G), yra saugomos su standartais susietais patentais. Šiandien Komisija teikia gaires ir rekomendacijas, kaip pasiekti proporcingos ir veiksmingos su standartais susietų patentų sistemos, kurioje būtų suderinti du tikslai: prekių gamintojai galėtų pasinaudoti technologijomis pagal skaidrias ir nuspėjamas licencijavimo taisykles; o patentų savininkams tuo pačiu metu būtų atlyginta už jų investicijas į mokslinius tyrimus bei technologinę plėtrą ir standartizavimo veiklą, kad jie būtų skatinami parengti geriausių technologijų standartus. Didesnis skaidrumas ir nuspėjamumas Europos Sąjungai – įskaitant jos daugelį pradedančiųjų įmonių – turėtų suteikti konkurencinį pranašumą pasaulinėse technologinių inovacijų lenktynėse ir leisti visapusiškai pasinaudoti 5G ir daiktų interneto teikiamomis galimybėmis.

Komisija atidžiai stebės pažangą siūlomų priemonių srityje ir vertins, ar reikia imtis tolesnių veiksmų.

 

Pagrindiniai faktai

Šiandien pateiktos iniciatyvos buvo paskelbtos 2015 m. bendrosios rinkos strategijoje – veiksmų plane, kuriuo siekiama įgyvendinti Komisijos pirmininko J.-C. Junckerio politinį įsipareigojimą išnaudoti visas bendrosios rinkos galimybes, kad Europos įmonės suklestėtų pasaulio ekonomikoje. Įgyvendindama bendrosios rinkos strategiją, Komisija jau pateikė pasiūlymus dėl elektroninės prekybos, dalijimosi ekonomikos gaires, veiksmus, kuriais siekiama modernizuoti ES standartizacijos politiką, pradedančiųjų ir veiklą plečiančių įmonių iniciatyvą, priemones, skirtas suteikti naują postūmį paslaugų sektoriuje, ir veiksmus, kuriais siekiama sustiprinti atitikties užtikrinimą ir ES bendrosios rinkos praktinį veikimą.

 

Daugiau informacijos

MEMO/17/4943 Dažnai užduodami klausimai

Informacijos suvestinė Intelektinės nuosavybės apsauga

Informacijos suvestinė Kodėl intelektinės nuosavybės teisės yra svarbios?

Informacijos suvestinė Su standartais susieti patentai

Komunikatas „Proporcinga intelektinės nuosavybės gynimo sistema šiuolaikinėms visuomenės problemoms spręsti“

Komunikatas „Direktyvos dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo taikymo gairės“

Ataskaita dėl Susitarimo memorandumo dėl suklastotų prekių pardavimo internetu veikimo

Direktyvos dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (INTGD) vertinimo ataskaita

Komunikatas „ES požiūris į su standartais susietus patentus“

 

IP/17/4942

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar