Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Teollis- ja tekijänoikeudet: Suojaa Euroopan osaamiselle ja johtoasemalle innovoinnissa

Bryssel 29. marraskuuta 2017

Komission tänään esittämillä toimenpiteillä varmistetaan, että teollis- ja tekijänoikeudet ovat hyvin suojattuja. Tämä antaa eurooppalaiselle yritystoiminnalle, varsinkin pk-yrityksille ja aloitteleville yrityksille, kannustimen investoida innovointiin ja luovuuteen.

Tämänpäiväiset aloitteet tekevät helpommaksi torjua teollis- ja tekijänoikeusloukkauksia tehokkaasti ja ratkaista maiden rajat ylittäviä riitatapauksia. Niiden avulla voidaan myös puuttua siihen, että 5 prosenttia EU:n alueelle tuotavista tavaroista (arvoltaan 85 miljardia euroa) on väärennettyjä tai laittomasti valmistettuja. Komissio kannustaa myös siihen, että lisenssineuvottelut käydään oikeudenmukaisella ja tasapainoisella tavalla, joka palkitsee yritykset innovoinnista, mutta sallii myös muiden hyödyntää tätä teknologiaa uusien innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen luomiseksi.

Kuten työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi, ”Euroopan talouskasvu ja kilpailukyky riippuvat suurelta osin niistä monista EU:n yrittäjistä, jotka investoivat uusiin ideoihin ja tietämykseen, startup-yrityksistä aina suuryhtiöihin. Komission tänään esittämä kattava toimenpidepaketti parantaa teollis- ja tekijänoikeuksien soveltamista ja niiden täytäntöönpanon valvontaa ja kannustaa investoimaan teknologiaan ja tuotekehitykseen Euroopassa.”

Sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska lisäsi, että ”tänään parannamme yhteisiä valmiuksia saada kiinni tuoteväärennösten ja piraattisisällön taustalla lymyilevät ”isot kalat”, jotka tuottavat haittaa yrityksillemme ja työllisyydellemme – ja myös kansalaisten terveydelle ja turvallisuudelle esimerkiksi lääkkeiden tai lelujen tapauksessa. Eurooppa näyttää myös maailmanlaajuista johtajuutta patenttien lisensointijärjestelmällä, joka tukee esineiden internetiä älypuhelimista aina verkkoliitännäisiin ajoneuvoihin.”

Tänään hyväksytyt toimenpiteet ovat seuraavat:

Väärentämisen ja piratismin torjunnan tehostaminen: Komissio pyrkii tyrehdyttämään kaupallisessa laajuudessa toimivien oikeudenrikkojen tulovirrat siten, että niiden rikollisesta toiminnasta tulee kannattamatonta. Kyseessä on niin sanottu ”seuraa rahaa” -lähestymistapa, jossa keskitytään ”isoihin kaloihin” eikä niinkään yksityisiin henkilöihin. Sillä myös varmistetaan, että toimet on sopeutettu nykypäivän digitaalisen aikakauden vaatimuksiin. Tämänpäiväisillä aloitteilla komissio aikoo

  • taata oikeudellisen suojan yhtä korkean tason ja ennustettavissa olevat puitteet kaikkialla EU:ssa – Uudessa ohjeistuksessa selvennetään, miten vuonna 2004 annettua direktiiviä teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (IPRED) tulisi soveltaa. Direktiivi on ollut tärkeä väline teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomisen torjunnassa, mutta sen joistain säännöksistä on vuosien mittaan syntynyt erilaisia tulkintoja eri jäsenvaltioissa. Ohjeissa selvennetään näitä tulkintakysymyksiä, mikä parantaa oikeusvarmuutta kaikille sidosryhmille ja helpottaa yksityisoikeudellista täytäntöönpanoa koko EU:ssa välittömästi ilman, että tarvitaan uutta lainsäädäntöä. Lisäksi komissio kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan edistämällä oikeusalan koulutusta, julkaisemalla järjestelmällisesti tekijänoikeuksia koskevat oikeustapaukset ja kannustamalla vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien käyttöön.
  • kannustaa toimialaa torjumaan teollis- ja tekijänoikeusloukkauksia – Väärennettyjen tuotteiden verkkomyyntiä koskevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta on saatu myönteisiä kokemuksia, joiden pohjalta komissio aikoo edelleen tukea toimialavetoisia aloitteita torjua teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia. Tähän sisältyvät muun muassa vapaaehtoiset sopimukset, jotka koskevat mainontaa verkkosivustoilla, maksupalveluja ja sekä kuljetus- ja huolintapalveluja. Tällaiset sopimukset voivat johtaa nopeampiin väärentämisen ja piratismin vastaisiin toimenpiteisiin kuin oikeudenkäynnit. Ne täydentävät hiljattaisia komission suuntaviivoja laittoman sisällön torjunnasta verkkoalustoilla.
  • pienentää EU:n markkinoille pääsevien väärennettyjä tuotteiden määrää – Komissio esittää yhteistyöohjelmien lujittamista kolmansien maiden kanssa (Kiina, Kaakkois-Aasia ja Latinalainen Amerikka) ja seurantalistan laatimista markkinoista, joiden on ilmoitettu syyllistyvän merkittäviin teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomuksiin tai edistävän niitä. Komissio julkaisee päivitetyn raportin teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisesta kolmansissa maissa. Komissio aikoo myös tehostaa EU:n tulliviranomaisten välistä yhteistyötä, erityisesti arvioimalla EU:n tullitoimintaohjelman soveltamista teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomuksiin vuosina 2013–2017 ja ehdottamalla kohdennetumpaa apua kansallisille tulliviranomaisille.

Oikeudenmukaisen ja tasapainoisen järjestelmän luominen standardin soveltamisen kannalta olennaisia patentteja varten: Useita keskeisiä teknologioita, jotka ovat osa maailmanlaajuisia teollisuuden standardeja (kuten WiFi tai 4G), suojataan standardin soveltamisen kannalta olennaisilla patenteilla (SEP-patentit). Komissio tarjoaa ohjeistusta ja suosituksia tasapainoisesta ja tehokkaasta SEP-järjestelmästä, jossa sovitetaan toisiinsa kaksi tavoitetta: tuotteiden valmistajien tulee voida käyttää teknologioita avoimin ja ennustettavin lisensointiehdoin, ja samalla patentinhaltijat tulee palkita tutkimukseen, kehittämiseen ja standardointitoimiin tekemistään investoinneista, jotta niillä olisi kannuste tarjota parhaat teknologiansa sisällytettäviksi standardeihin. Kun läpinäkyvyys ja ennustettavuus paranevat, EU – myös sen monet uusyritykset – saavat hyvät lähtökohdat maailmanlaajuisessa teknologisessa innovaatiokilvassa ja pystyvät tarttumaan kunnolla 5G-verkkojen ja esineiden internetin tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Komissio seuraa ehdotettujen toimenpiteiden edistymistä tiiviisti ja arvioi, tarvitaanko lisätoimia.

 

Tausta

Tänään esitetyistä aloitteista ilmoitettiin vuoden 2015 sisämarkkinastrategiassa, joka muodostaa suunnitelman edetä kohti puheenjohtaja Junckerin poliittista tavoitetta saada käyttöön sisämarkkinoiden koko potentiaali, jotta eurooppalaiset yritykset voisivat menestyä maailmantaloudessa. Sisämarkkinastrategian toteuttamiseksi komissio on jo esittänyt verkkokauppaa koskevia ehdotuksia, yhteistyötalouteen liittyvää ohjeistusta, toimenpiteitä EU:n standardointipolitiikan uudenaikaistamiseksi, start-up- ja scale-up-yrityksiä koskevan aloitteen sekä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on antaa uutta pontta palvelualalle ja parantaa EU:n sisämarkkinoiden sääntöjen noudattamista ja käytännön toimintaa.

 

Lisätietoja:

MEMO/17/4943 – Usein kysyttyä

Tietosivu – Henkisen omaisuuden suojaaminen

Tietosivu – Miksi tekijänoikeuksilla on väliä

Tietosivu – Standardin soveltamisen kannalta olennaiset patentit

Tiedonanto: Tasapainoinen teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanojärjestelmä nykypäivän yhteiskunnallisiin haasteisiin

Tiedonanto: Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annettuun direktiiviin liittyvä ohjeistus

Väärennettyjen tuotteiden verkkomyyntiä koskeva yhteisymmärryspöytäkirjatoimivuusselvitys

Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annettu direktiivi – arviointiraportti

Tiedonanto: EU:n lähestymistapa standardin soveltamisen kannalta olennaisiin patentteihin

 

IP/17/4942

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar