Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Intellektuaalomandiõigus: kaitsta Euroopa oskusteavet ja juhtpositsiooni innovatsioonis

Brüssel, 29. november 2017

Komisjon esitab täna meetmed, millega tagada, et intellektuaalomandiõigused oleks hästi kaitstud. See annab Euroopa ettevõtjatele, eelkõige VKEdele ja idufirmadele stiimuli investeerimiseks innovatsiooni ja loovusesse.

Tänased algatused muudavad tõhusa tegutsemise intellektuaalomandiõiguste rikkumise korral lihtsamaks, hõlbustavad piiriüleste vaidluste lahendamist ning aitavad võidelda võlts- ja piraatkaubaga, mis moodustab 5% ELi imporditud kaubast (väärtusega 85 miljardit eurot). Komisjon tahab soodustada ka õiglaseid ja tasakaalustatud litsentsimisläbirääkimisi, millega premeeritakse ettevõtjaid innovaatilisuse eest ja antakse teistele võimalus kasutada seda tehnoloogiat uute innovaatiliste toodete ja teenuste loomiseks.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen sõnas: „Euroopa majanduskasv ja konkurentsivõime sõltub suuresti sellest, kas meie ettevõtjad – idufirmadest suurettevõtjateni – investeerivad uutesse ideedesse ja teadmistesse. Täna esitatava laiaulatusliku paketiga parandatakse intellektuaalomandiõiguste kohaldamist ja nende kaitse tagamist ning soodustatakse investeerimist tehnoloogiasse ja tootearendusse Euroopas.“

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska lisas: „Täna parandame oma võimet ühiselt kätte saada võltskaupade ja piraatsisu taga olevad suured tegijad, kes kahjustavad ettevõtjaid ja töökohti, kuid ka meie tervist ja ohutust, kui tegemist on meditsiinivaldkonna või mänguasjadega. Patendilitsentsisüsteemiga, mis toetab asjade interneti kasutuselevõttu nutitelefonidest internetiühendusega autodeni, näitame, et Euroopa on maailmas juhtpositsioonil.“

Täna vastu võetud meetmed hõlmavad järgmist.

Võltsimise ja piraatluse vastase võitluse tugevdamine. Komisjoni eesmärk on jätta kaubanduslikus mahus intellektuaalomandiõiguste rikkujad ilma tuluallikast, mis muudab nende kuritegeliku tegevuse kasumlikuks. Tegemist on rahavoo jälgimise põhimõttega, milles keskendutakse üksikisikute asemel nn suurtele tegijatele. Selles tagatakse ka, et õiguskaitsemeetmed vastaksid tänase digiajastu nõuetele. Tänaste algatustega soovib komisjon saavutada järgmist:

  • tagada võrdselt tugev õiguskaitse ja prognoositav õigusraamistik kõikjal ELis. Uutes suunistes täpsustatakse, kuidas kohaldada 2004. aasta direktiivi intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta. Direktiiv on olnud intellektuaalomandiõiguste kuritarvitamise vastases võitluses oluline vahend, kuid liikmesriigid on hakanud selle teatavaid sätteid aastate jooksul erinevalt tõlgendama. Suunised toovadki nendesse tõlgendustesse selgust. See omakorda suurendab õiguskindlust kõigi sidusrühmade jaoks ja hõlbustab kohe tsiviilõiguslikku kaitset kogu ELis, ilma et oleks vaja võtta vastu uusi õigusakte. Lisaks kutsub komisjon liikmesriike üles oma tegevust tõhustama – soodustama õigusalaste koolituste pakkumist, avaldama süstemaatiliselt intellektuaalomandiõigusega seotud lahendeid ja edendama alternatiivsete vaidluste lahendamise vahendite kasutamist;
  • julgustada tööstust võitlema intellektuaalomandiõiguste rikkumistega. Tuginedes positiivsetele kogemustele, mis on saadud võltsitud kaupade internetimüüki käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi raames, jätkab komisjon tööstuse eestvedamisel toimuvate intellektuaalomandiõiguste rikkumiste vastaste algatuste toetamist. Siia kuuluvad ka vabatahtlikud kokkulepped veebisaitidel reklaamimise, makseteenuste ning transpordi- ja ekspedeerimisteenuste kohta. Selliste kokkulepetega on võimalik võltsimise ja piraatluse vastu meetmeid võtta kiiremini kui kohtu kaudu. Need täiendavad komisjoni hiljutisi veebiplatvormidele suunatud suuniseid ebaseadusliku sisuga toimetulekuks;
  • vähendada ELi turule jõudvate võltsitud kaupade kogust. Komisjon teeb ettepaneku tõhustada koostööprogramme kolmandate riikidega (Hiina, Kagu-Aasia, Lõuna-Ameerika) ja luua järelevalvenimekiri turgudest, mille kohta on tulnud teateid intellektuaalomandiõiguste rikkumise või selle soodustamise kohta. Komisjon avaldab ajakohastatud aruande intellektuaalomandi õiguskaitse tagamise kohta kolmandates riikides. Komisjon tugevdab koostööd ELi tolliasutustega, eelkõige hinnates seda, kuidas on rakendatud aastateks 2013–2017 koostatud ELi tolliasutuste tegevuskava intellektuaalomandiõiguste rikkumiste kohta, ja pakkudes riikide tolliasustustele sihipärasemat abi.

Standardite rakendamiseks oluliste patentide jaoks õiglase ja tasakaalustatud süsteemi loomine. Mitmed peamised tehnoloogiad, mis sisalduvad üleilmsetes tööstusstandardites (nagu WiFi või 4G), on kaitstud standardite rakendamiseks oluliste patentidega. Täna esitab komisjon suunised ja soovitused tasakaalustatud ja tõhusa standardite rakendamiseks oluliste patentide süsteemi jaoks, milles on ühendatud kaks eesmärki: tootjad saavad juurdepääsu tehnoloogiatele läbipaistvate ja prognoositavate litsentsireeglite alusel ning samal ajal saavad patendiomanikud oma investeeringute eest teadus- ja arendustegevusse ning standardimisse tasu, mis stimuleerib neid pakkuma standarditesse kaasamiseks parimaid tehnoloogiaid. Suurem läbipaistvus ja prognoositavus peaks andma ELile ja selle arvukatele idufirmadele edumaa üleilmses tehnoloogilise innovatsiooni võidujooksus ja võimaluse kasutada täiel määral ära 5G ja asjade interneti võimalusi.

Komisjon jälgib tähelepanelikult kavandatud meetmete osas tehtud edusamme ja hindab lisameetmete võtmise vajalikkust.

 

Taustteave

Tänased algatused tehti teatavaks 2015. aasta ühtse turu strateegias. Tegemist on tegevuskavaga, mis aitab ellu viia president Junckeri poliitilist lubadust avada ühtse turu täielik potentsiaal ja muuta ühtne turg hüppelauaks, millelt Euroopa äriühingud saaksid saavutada üleilmset majanduslikku edu. Ühtse turu strateegia eesmärkide saavutamiseks on komisjon juba teinud ettepanekud e-kaubanduse normide ja jagamismajanduse suuniste kohta ning astunud samme ELi standardimispoliitika ajakohastamiseks. Samuti on ta esitanud idufirmade asutamise ja laiendamise algatuse, meetmed uue hoo andmiseks teenustesektorile ning astunud samme selleks, et parandada ELi ühtse turu normide järgimist ja selle praktilist toimimist.

 

Lisateave:

MEMO/17/4943 – Korduma kippuvad küsimused

Teabeleht – Intellektuaalomandi kaitse

Teabeleht – Miks on intellektuaalomandiõigused olulised

Teabeleht – Standardite rakendamiseks olulised patendid

Teatis – Nüüdisaegse ühiskonna probleemidele kohane ja tasakaalukas intellektuaalomandi õiguskaitse tagamise süsteem

Teatis – Intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist käsitleva direktiivi suunised

Aruanne võltsitud kaupade internetimüüki käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi toimimise kohta

Aruanne intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist käsitleva direktiivi hindamise kohta

Teatis – ELi lähenemisviis standardite rakendamiseks olulistele patentidele

 

IP/17/4942

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar