Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Интелектуална собственост: Защита на притежаваното от Европа ноу-хау и нейната водеща позиция в областта на иновациите

Брюксел, 29 ноември 2017 r.

Днес Комисията представя мерки, които да гарантират, че правата върху интелектуалната собственост са добре защитени, като по този начин се насърчават европейските дружества, и по-специално МСП и стартиращите предприятия, да инвестират в иновации и творчество.

Представените днес инициативи ще улеснят предприемането на ефикасни действия срещу нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, както и производството по трансгранични съдебни спорове, и ще бъдат насочени към справянето с проблема с внасяните в ЕС фалшифицирани или пиратски стоки, които представляват 5 % от общия обем на внасяните в ЕС стоки и възлизат на стойност 85 млрд. евро. Комисията също така насърчава преговорите за лицензии, които са справедливи и балансирани и възнаграждават предприятията за техните иновации, като същевременно позволяват и на други субекти да използват технологията, за да създават нови иновативни продукти и услуги.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Икономическият растеж и конкурентоспособността на Европа до голяма степен зависят от инвестициите, които влагат многобройните европейски предприемачи — като се започне от стартиращите предприятия и се стигне до големите компании — в нови идеи и знания. Всеобхватният пакет, който представяме днес, подобрява прилагането и упражняването на правата върху интелектуалната собственост и насърчава инвестициите в разработването на технологии и продукти в Европа.“

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП Елжбета Бенковска добави: „Днес повишаваме нашата колективна способност да улавяме „големите риби“ , които стоят зад фалшифицираните стоки и пиратското съдържание, вредящи на нашите дружества и работни места, както и на нашето здраве и безопасност в области като лекарствата или детските играчки. Ние също така превръщаме Европа в световен лидер със система за лицензиране на патентите, която е благоприятна за разгръщането на „интернет на предметите“ в различни сфери — от смартфоните до свързаните автомобили.“

Приетите днес мерки включват:

Засилване на борбата срещу фалшифицирането и пиратството: Комисията си поставя за цел да лиши извършителите на нарушения на ПИС в търговски мащаб от приходните потоци, които правят престъпната им дейност доходоносна — това е така нареченият подход „следвай парите“, който е насочен към „големите риби“, а не към отделни лица. Тя също гарантира, че действията по прилагане са адаптирани към изискванията на днешната дигитална ера. С приетите днес инициативи Комисията се стреми към:

  • Гарантиране на еднакво високо равнище на правна защита и предсказуема съдебна рамка в целия ЕС. С новите насоки се изяснява начинът за прилагане на приетата през 2004 г. Директива относно упражняването на права върху интелектуалната собственост. Директивата се е доказала като важен инструмент в борбата с нарушенията на правата върху интелектуалната собственост (ПИС), но през годините държавите членки са тълкували различно някои от нейните разпоредби. С насоките се внася необходимата яснота по тези проблеми, свързани с тълкуването, като по този начин ще се постигне повече правна сигурност за всички заинтересовани страни и като непосредствена последица от това ще се улесни правоприлагането в целия ЕС, без да е необходимо ново законодателство. Освен това Комисията призовава държавите членки да полагат допълнителни усилия, като стимулират обучението на съдебните кадри, систематично публикуват решенията по дела за интелектуална собственост и насърчават създаването на инструменти за алтернативно разрешаване на спорове.
  • Насърчаване на промишлеността да се бори с нарушенията на ПИС. Въз основа на положителния опит в контекста на Меморандума за разбирателство относно продажбата на фалшифицирани стоки по интернет Комисията продължава да подкрепя водените от промишлеността инициативи за борба с нарушенията на ПИС, включително доброволни споразумения за рекламата на уебсайтове, за платежните услуги, транспорта и корабоплаването. Такива споразумения могат да доведат до по-бързи действия срещу фалшифицирането и пиратството в сравнение със съдебните производства. Те допълват наскоро публикуваните насоки на Комисията относно онлайн платформите за справяне с незаконното съдържание.
  • Намаляване на обема на фалшифицираните продукти, които достигат до пазара на ЕС. Комисията предлага да се засилят програмите за сътрудничество с трети страни (Китай, Югоизточна Азия, Латинска Америка) и да се създаде списък за наблюдение на пазарите, за които има информация, че извършват или улесняват извършването на съществени нарушения на ПИС. Комисията ще публикува актуализиран доклад относно прилагането на ПИС в трети страни. Тя ще засили сътрудничеството между митническите органи в ЕС, по-специално чрез оценка на изпълнението на Плана за действие на ЕС в областта на митниците за борба с нарушенията на правата върху интелектуалната собственост за периода 2013—2017 г. и предлагане на по-целенасочена помощ за националните митнически органи.

Създаване на справедлива и балансирана система за патентите от съществено значение за стандарт: Много ключови технологии, които са част от световни отраслови стандарти (като Wi-Fi или 4G), са защитени от патенти от съществено значение за стандарт (ПСЗС). Днес Комисията предлага на държавите членки насоки и препоръки за балансирана и ефикасна система за ПСЗС, съвместяваща две цели: производителите на продукти могат да получат достъп до съответните технологии при прозрачни и предвидими правила за лицензиране; същевременно патентопритежателите биват възнаградени за своите инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и дейности по стандартизация, така че да бъдат стимулирани да предлагат своите най-добри технологии за включване в стандартите. По-голямата прозрачност и предвидимост би трябвало да дадат на ЕС — включително на многото европейски стартиращи предприятия — преднина в световната надпревара за технологични иновации и възможност за оползотворяване в пълен обем на потенциала на технологиите от пето поколение (5G) и интернет на предметите.

Комисията ще следи отблизо напредъка по предложените мерки и ще прецени дали са необходими по-нататъшни стъпки.

 

Контекст на досието

Представените днес инициативи бяха заложени в Стратегията за единния пазар от 2015 г. — своеобразна пътна карта за изпълнение на поетия от председателя Юнкер политически ангажимент изцяло да се разгърне потенциалът на единния пазар и той да се превърне в трамплин за успешното представяне на европейските предприятия в условията на глобалната икономика. В изпълнение на Стратегията за единния пазар Комисията вече направи предложения в областта на електронната търговия, издаде насоки относно икономиката на сътрудничество, предприе стъпки към модернизиране на политиката на ЕС за стандартизацията, предложи инициатива за подкрепа на стартиращи и разрастващи се предприятия и мерки, за да се даде нов тласък на сектора на услугите, а също така предприе стъпки за постигане на по-голяма степен на съответствието и подобряване на практическото функциониране на единния пазар на ЕС.

 

За повече информация:

MEMO/17/4943 — Често задавани въпроси

Информационен документ — Защита на правата върху интелектуалната собственост

Информационен документ — Защо са важни правата върху интелектуалната собственост

Информационен документ — Патенти от съществено значение за стандарт

Съобщение: Балансирана система за прилагане на ПИС в отговор на настоящите предизвикателства пред обществото

Съобщение: Насоки във връзка с Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост

Доклад за прилагането на Меморандума за разбирателство относно продажбата на фалшифицирани стоки по интернет

Доклад за оценката на Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост

Съобщение: Определяне на подхода на ЕС по отношение на патентите от съществено значение за стандарт

 

IP/17/4942

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar