Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Nova svetovalna služba Komisije in Evropske investicijske banke za pomoč mestom pri načrtovanju naložb

Bruselj, 28. novembra 2017

Služba URBIS („Urban Investment Support“) bo mestom pomagala načrtovati naložbe, da bi podprla njihove strategije razvoja mest in jim olajšala dostop do finančnih sredstev.

Logo EIB

Mesta se pri dostopanju do finančnih sredstev soočajo s posebnimi izzivi. Posamezni občinski projekti, na primer na področjih socialne vključenosti, prenove mest ali energetske učinkovitosti, so lahko preveč tvegani ali premajhni za trg. Obenem so lahko finančna sredstva za celostne programe razvoja mest, ki združujejo več majhnih projektov iz različnih sektorjev, težko dostopna. Mesta se lahko soočajo tudi z omejitvami pri najemanju posojil.

URBIS bo mesta podprl pri reševanju teh posebnih težav, saj jim bo pomagal pri oblikovanju, načrtovanju in izvajanju naložbenih strategij in projektov ter zagotavljal prilagojeno strokovno in finančno svetovanje, tudi o inovativnih možnostih financiranja. Namen službe je mestom pomagati pri realizaciji kakovostnih projektov v kratkoročnem do srednjeročnem obdobju, na primer na področju mestnih podnebnih ukrepov.

Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za energetsko unijo, Maroš Šefčovič je dejal: „Župani želijo ukrepati, da bi njihova mesta postala pametnejša in bolj trajnostna. URBIS jim bo s svetovanjem po meri in mobilizacijo obstoječih sredstev pomagal pri lažjem dostopu do naložb, ki jih za to potrebujejo. Sprostiti moramo potencial urbanih inovacij, jih izkoriščati v dovolj velikem obsegu in jih s pridom uporabiti po vsej Evropi.“

Komisarka za regionalno politiko Corina Crețu je danes na forumu mest 2017 v Rotterdamu naznanila začetek delovanja službe URBIS in povedala: „V okviru agende EU za mesta smo si zastavili visoke cilje za trajnostni razvoj mest in URBIS nam jih bo pomagal doseči. Zahvaljujoč tej pobudi bodo mesta dobila potrebno podporo, da bodo lahko ustvarila nove priložnosti za svoje prebivalce.“

„Mesta so privlačnejša kot kdaj koli prej. Čez trideset let bo osem od desetih Evropejcev živelo v mestu,“ je dejal Vazil Hudák, podpredsednik Evropske investicijske banke, odgovoren za svetovalno in projektno podporo v mestih in regijah. „Manjša in večja mesta ter regije potrebujejo finančna sredstva in svetovanje, da bi postali pametni, sodobni, zeleni in inovativni. S pomočjo našega pilotnega projekta URBIS jim lahko to tudi zagotovimo.“

Pri pobudi URBIS bodo sodelovali strokovnjaki iz različnih svetovalnih in projektnih služb Evropske investicijske banke (EIB), vključno z njenimi zaposlenimi v državah članicah, in strokovnjaki neodvisne skupine JASPERS, namenjene posebej pripravi kakovostnih projektov, ki jih financira EU.

Po potrebi bodo k sodelovanju povabljeni tudi strokovnjaki, ki bodo pojasnili, kako je sredstva EU mogoče združiti s financiranjem nacionalnih in lokalnih spodbujevalnih bank ter inovativnimi možnostmi financiranja. Take možnosti na primer vključujejo naložbe z učinkom, tj. naložbe v družbe ali sklade, ki so poleg finančnega donosa namenjene doseganju družbenega in okoljskega učinka.

Za podporo službe URBIS lahko zaprosijo mesta vseh velikosti v vseh državah članicah, in sicer prek spletne strani na Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe.

URBIS bo pomagal:

  • izboljšati naložbene strategije mest s svetovanjem pri strateškem načrtovanju, določanju prednostnih nalog in optimizaciji naložbenih programov in projektov;
  • razviti projekte in naložbene programe do faze, v kateri bodo primerni za podporo bank, na primer z izvedbo analize povpraševanja ali zagotovitvijo podpore pri finančnem strukturiranju in pregledom osnutkov prošenj za nepovratna sredstva;
  • raziskati možnosti financiranja v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) ali skladov kohezijske politike, v okviru katerih se bo v obdobju 2014–2020 v mestna območja vložilo več kot 100 milijard evrov, ali v okviru obeh virov skupaj;
  • podpirati pripravljalno delo za naložbene platforme in instrumente za združevanje sredstev, navezovati stike s finančnimi posredniki ter oblikovati izvedbene ureditve za te instrumente;
  • razviti pristope k financiranju, ki so namenjeni zmanjšanju bremena občinskega dolga ter pomoči občinskim podjetjem in zasebnim ponudnikom storitev v mestih pri dostopu do financiranja.

Naslednji koraki:

URBIS bo sprva uporabljal obstoječe svetovalne in projektne storitve Evropske investicijske banke ter se osredotočal na omejeno število nalog.

EIB in Komisija bosta to začetno delo ter prošnje mest za podporo službe URBIS ocenili v drugi polovici leta 2018. Če se bo pobuda izkazala za uspešno, se bo razmislilo o dodatnih virih, da bi se pobuda nadaljevala, izboljšala in razširila.

Delo službe URBIS in analiza se bosta upoštevala pri tekočem razmisleku o prihodnjem proračunskem okviru za obdobje po letu 2020, zlasti kar zadeva dostop do skladov kohezijske politike s strani mest in njihovo upravljanje.

Več informacij:

Agenda EU za mesta: enotna kontaktna točka za mesta na spletni strani Evropske komisije

Podpora EIB za agendo za mesta

Junckerjev načrt

Odprta podatkovna platforma o koheziji

IP/17/4941

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar