Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija ir Europos investicijų bankas pradeda teikti naują konsultavimo paslaugą, skirtą padėti miestams planuoti investicijas

Briuselis, 2017 m. lapkričio 28 d.

URBIS (parama miestų investicijoms) padės miestams planuoti investicijas, skirtas jų plėtros strategijoms remti, ir lengviau gauti finansavimą.

EIB logotipas

Norėdami gauti finansavimą miestai susiduria su ypatingais sunkumais. Atskiri savivaldybių projektai, pavyzdžiui, socialinės įtraukties, miestų atnaujinimo ar energijos vartojimo efektyvumo srityse, gali būti per daug rizikingi ar per mažos apimties. Be to, integruotoms miesto programoms gali būti sunku gauti finansavimą, nes jos apima keletą nedidelių įvairių sričių projektų. Galiausiai, miestams gali būti taikomi skolinimosi apribojimai.

URBIS siekiama padėti miestams spręsti šiuos konkrečius klausimus. Miestams bus suteikta pagalba rengiant, planuojant ir įgyvendinant jų investavimo strategijas ir projektus, taip pat konsultacijos aktualiais techniniais, finansiniais ir novatoriškų finansavimo galimybių klausimais. Tikslas – paskatinti svarbių projektų, pavyzdžiui, miesto klimato politikos veiksmų srityje, įgyvendinimą per trumpą ar vidutinės trukmės laikotarpį.

Už energetikos sąjungą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „Merai nori imtis veiksmų, kad jų miestai būtų išmanesni ir tvaresni. Šiam tikslui mūsų iniciatyva URBIS padės jiems lengviau rasti investavimo galimybių: jie bus konsultuojami aktualiais klausimais bei kaip panaudoti esamas lėšas ir turtą. Miestų inovacijas reikia skatinti, joms turi būti skiriama pakankamai dėmesio ir jos turi būti įgyvendinamos visoje Europoje.“

Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Creţu šiandien 2017 m. miestų forume Roterdame pristatė URBIS ir sakė: „Turime plataus užmojo tvarios miestų plėtros tikslų, nustatytų pagal ES miestų darbotvarkę, ir URBIS mums padės juos pasiekti. Įgyvendinant šią iniciatyvą, miestai turės reikalingą paramą, kad galėtų sukurti naujų galimybių savo gyventojams.“

„Miestų trauka kaip niekad didelė. Per ateinančius tris dešimtmečius 8 iš 10 europiečių gyvens miestuose“, – sakė už konsultavimo ir projektų paramą miestuose ir regionuose atsakingas Europos investicijų banko pirmininko pavaduotojas Vazilas Hudákas. „Miestams ir regionams reikia finansavimo bei konsultacijų, kad jie taptų pažangūs, šiuolaikiniai, ekologiški ir novatoriški. Mūsų bandomasis projektas URBIS gali padėti jiems šių tikslų pasiekti.“

URBIS sudarys įvairių Europos investicijų banko (EIB) konsultavimo ir projektų paslaugų ekspertai, įskaitant EIB darbuotojus įvairiose valstybėse narėse, ir JASPERS, nepriklausomų ekspertų, atsakingų už ES finansuojamų projektų rengimo kokybę, grupė.

Prireikus, bus pakviesti ekspertai, galintys paaiškinti, kaip suderinti finansavimą ES fondo lėšomis su nacionalinių ir vietos skatinamojo finansavimo bankų finansavimu, taip pat, kaip pasinaudoti novatoriškomis finansavimo galimybėmis. Tokios galimybės tai, be kita ko, poveikio investicijos, t. y. investicijos į įmones ar fondus, siekiant paskatinti socialinį ir aplinkosauginį poveikį bei gauti finansinės grąžos.

Dėl URBIS paramos gali kreiptis įvairių dydžių miestai visose valstybėse narėse Europos investavimo konsultacijų centro tinklalapyje.

URBIS padės:

  • pagerinti miesto investavimo strategiją, teikiant konsultacijas strateginio planavimo, prioritetų nustatymo ir investicijų programų bei projektų optimizavimo klausimais;
  • projektams ir investicijų programoms tapti tinkamiems finansuoti, pavyzdžiui, teikiant paklausos analizę arba paramą sukuriant finansinę struktūrą ir peržiūrint paraiškų dotacijoms gauti projektus;
  • apsvarstyti finansavimo Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) arba Sanglaudos politikos fondų, kurių lėšomis 2014–2020 m. daugiau nei 100 mlrd. EUR investuojama į miesto vietoves, arba abiejų kartu lėšomis galimybes;
  • atlikti parengiamąjį darbą, susijusį su investavimo platformomis ir skirtingų fondų lėšas telkiančiomis priemonėmis, palaikyti ryšį su finansų tarpininkais ir nustatyti šių priemonių įgyvendinimo tvarką;
  • parengti finansavimo metodus, siekiant sumažinti savivaldybių skolos naštą ir padėti savivaldybių įmonėms bei privatiems miesto paslaugų teikėjams gauti finansavimą.

Tolesni veiksmai

Iš pradžių, atrinktiems konkretiems projektams bus teikiamos Europos investicijų banko konsultavimo ir projektų paslaugos.

2018 m. antrąjį pusmetį EIB ir Komisija įvertins šį pradinį darbą bei URBIS paramos miestams poreikį. Jei bus nustatyta URBIS sėkmė, bus galima apsvarstyti galimybę skirti papildomų išteklių šiai iniciatyvai toliau gerinti ir plėsti.

Į URBIS darbą ir vertinimą bus atsižvelgta svarstant būsimą biudžeto programą po 2020 m., visų pirma, kiek tai susiję su miestų galimybe naudotis Sanglaudos politikos fondais ir juos valdyti.

Daugiau informacijos

ES miestų darbotvarkė. Miestams skirtas vieno langelio principas Europos Komisijos svetainėje

EIB parama ES miestų darbotvarkei

Investicijų planas Europai

Sanglaudos atvirųjų duomenų platforma

IP/17/4941

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar