Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio ja Euroopan investointipankki käynnistävät uuden neuvontapalvelun kaupunkien investointisuunnittelua varten

Bryssel 28. marraskuuta 2017

URBIS (Urban Investment Support) on tukipalvelu, joka auttaa kaupunkeja suunnittelemaan investointeja kaupunkikehitysstrategioidensa tukemiseksi ja hankkimaan rahoitusta.

EIP:n tunnus

Kaupungeilla on erityisiä haasteita rahoituksen saannissa. Yksittäisiä kunnallisia hankkeita esimerkiksi sosiaalisen osallisuuden, kaupunkialueiden elvyttämisen tai energiatehokkuuden parantamiseksi saatetaan pitää markkinoilla liian riskialttiina tai liian pieninä. Toisaalta integroiduille ohjelmille voi olla vaikea saada rahoitusta sen vuoksi, että niihin on yhdistetty useita pieniä hankkeita eri aloilta. Lisäksi kuntien lainanottoon saatetaan soveltaa enimmäismääriä.

URBIS-palvelulla autetaan kaupunkeja näissä erityishaasteissa. Sillä tuetaan investointistrategioiden ja -hankkeiden suunnittelua ja täytäntöönpanoa tarjoamalla räätälöityä teknistä ja taloudellista neuvontaa, myös innovatiivisista rahoitusvaihtoehdoista. Tavoitteena on saada lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä käyntiin hyviä, esimerkiksi kaupunkien ilmastotoimiin liittyviä, hankkeita.

Maroš Šefčovič, energiaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja, toteaa: ”Kaupunkien päättäjät haluavat tehdä kaupungeista älykkäämpiä ja kestävämpiä. Me puolestamme autamme heitä URBIS-palvelun kautta hankkimaan rahoitusta investoinneille näiden tavoitteiden saavuttamiseksi antamalla räätälöityjä neuvoja ja hyödyntämällä olemassa olevia varoja. Kaupunkien innovaatiopotentiaali on saatava käyttöön, sen on saatava riittävän laaja mittakaava ja sen saavutuksia on hyödynnettävä ympäri Eurooppaa.”

Käynnistäessään tänään URBIS-palvelua vuoden 2017 kaupunkifoorumissa Rotterdamissa aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Creţu sanoi: ”EU:n kaupunkiagendassa on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet kaupunkialueiden kestävälle kehitykselle. URBIS auttaa meitä saavuttamaan ne. Tämän aloitteen ansiosta kaupungit saavat tarvittavaa tukea, jotta ne voivat luoda uusia mahdollisuuksia asukkailleen.”

”Kaupungit houkuttelevat enemmän kuin koskaan: 30 vuoden kuluttua kahdeksan eurooppalaista kymmenestä asuu kaupungissa”, huomauttaa Vazil Hudák, joka on kaupunkien ja alueiden neuvonnasta ja hanketuesta vastaava Euroopan investointipankin varapuheenjohtaja. ”Kaupungit ja alueet tarvitsevat rahoitusta sekä neuvontapalveluja voidakseen kehittyä älykkäästi, nykyaikaisesti, vihreästi ja innovatiivisesti, ja URBIS-pilottihankkeen avulla me voisimme siihen päästä.”

URBIS-neuvontapalvelussa on asiantuntijoita Euroopan investointipankin (EIP) eri neuvonta- ja hankepalveluista, myös jäsenvaltioissa olevaa EIP:n henkilöstöä. Lisäksi mukana on asiantuntijoita riippumattomasta JASPERS-komiteasta, joka on erikoistunut laadukkaiden EU:n rahoittamien hankkeiden valmisteluun.

Tarvittaessa apuun voidaan pyytää asiantuntijoita selittämään, miten EU:n rahoitusta on mahdollista yhdistää kansallisilta ja paikallisilta kehityspankeilta saatavan rahoituksen ja innovatiivisten rahoitusmahdollisuuksien kanssa. Innovatiivisia mahdollisuuksia voisivat olla esimerkiksi vaikutusinvestoinnit eli yrityksiin tai muihin kohteisiin tehtävät investoinnit, joilla pyritään taloudellisen tuoton ohella sosiaaliseen ja ekologiseen vaikutukseen.

Kaikenkokoiset kaupungit kaikista jäsenvaltioista voivat tehdä Euroopan investointineuvontakeskuksen verkkosivulla hakemuksen saadakseen tällaista tukea.

URBIS auttaa seuraavilla tavoilla:

  • Se antaa neuvontaa strategisessa suunnittelussa, priorisoinnissa sekä investointiohjelmien ja -hankkeiden optimoinnissa kaupungin investointistrategian parantamiseksi.
  • Se auttaa valmistelemaan hankkeet ja investointiohjelmat rahoituskelpoisiksi esimerkiksi analysoimalla kysyntää tai tukemalla rahoitusjärjestelyjä ja tarkastamalla avustushakemusluonnoksia.
  • Se selvittää mahdollisuuksia rahoitukseen Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR-rahasto), koheesiopolitiikan varoista (joista investoidaan yli 100 miljardia euroa kaupunkialueisiin vuosina 2014–2020) tai molemmista.
  • Se tukee investointijärjestelyjen ja varoja yhdistävien järjestelyjen valmistelua, pitää yhteyttä rahoituksen välittäjiin ja hoitaa rahoitusta koskevat täytäntöönpanojärjestelyt.
  • Se kehittää rahoitukseen sellaisia toimintatapoja, joilla pyritään keventämään kuntien velkataakkaa ja auttamaan kunnallisia yrityksiä ja yksityisiä kunnallisten palvelujen tarjoajia hankkimaan rahoitusta.

Seuraavat vaiheet:

URBIS hyödyntää aluksi Euroopan investointipankin olemassa olevia neuvonta- ja hankepalveluja ja keskittyy vain muutamiin toimeksiantoihin.

EIP ja komissio arvioivat vuoden 2018 jälkipuoliskolla tätä työtä sekä kaupunkien kysyntää URBIS-tuelle. Jos URBIS osoittautuu menestyksekkääksi, sen toiminnan jatkamiseen, parantamiseen ja laajentamiseen voidaan harkita lisäresursseja.

Neuvontapalvelun toiminnasta ja analyyseistä saadaan tietoa vuoden 2020 jälkeistä rahoituskehystä koskevaan meneillään olevaan pohdintaan. Erityisesti se antaa tietoa kaupunkien mahdollisuuksista saada koheesiopolitiikan varoja ja näiden varojen hallinnoinnista.

Lisätietoja:

EU:n kaupunkiagenda: Euroopan komission verkkosivusto kaupungeille

EIP:n tuki kaupunkiagendalle

Euroopan investointiohjelma

ERI-rahastojen avoin tietoalusta

IP/17/4941

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar