Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon ja Euroopa Investeerimispank käivitavad uue nõustamisteenuse, et aidata linnadel investeeringuid kavandada

Brüssel, 28. november 2017

URBIS ( Urban Investement Support, linnapiirkondade investeerimistugi) aitab linnadel investeeringuid kavandada, et linnad saaks toetada oma arengustrateegiaid ja pääseks lihtsamini juurde rahastamisele.

EIP logo

Linnadel on tihti raske saada rahastamisele juurdepääsu. Üksikud munitsipaalprojektid, näiteks sellistes valdkondades nagu sotsiaalne kaasatus, linnaruumi taaselustamine või energiatõhusus, võivad olla liiga riskantsed või turu jaoks liiga väikesemahulised. Samal ajal võib olla keeruline leida rahastust integreeritud programmidele, sest need ühendavad mitmesuguseid väikeseid projekte eri sektorites. Lisaks võivad linnad seista silmitsi laenuvõtmise piirmääradega.

URBISe eesmärk on linnasid kõnealuste küsimuste lahendamisel abistada. URBIS aitab investeerimisstrateegiaid ja -projekte kujundada, kavandada ja rakendada ning pakub konkreetsetele oludele kohandatud tehnilist ja finantsnõustamist, muu hulgas ka uuenduslike rahastamisvõimaluste kohta. Eesmärk on lükata lühikeses või keskpikas perspektiivis käima tugevad projektid, näiteks linnade kliimameetmete sektoris.

Euroopa Komisjoni asepresident ja energialiidu küsimuste eest vastutav volinik Maroš Šefčovič tõdes: „Linnapead soovivad aktiivselt toetada linnade arukamaks ja säästvamaks muutmist. Meie poolt lihtsustab URBIS individuaalse nõustamise ning olemasolevate rahaliste vahendite ja varade finantsvõimendamise kaudu linnade juurdepääsu selle eesmärgi saavutamiseks vajalikele investeeringutele. Linnapiirkondade innovatsioon tuleb valla päästa, piisavalt ulatuslikult kasutusele võtta ja selle tulemusi üle kogu Euroopa korrata.“

Käivitades täna URBISe 2017. aasta linnade foorumil Rotterdamis, sõnas regionaalpoliitika volinik Corina Creţu: „Meil on ambitsioonikad eesmärgid kestliku linnaarengu jaoks ELi linnade tegevuskava raames ja URBIS aitab meil neid saavutada. Tänu sellele algatusele on linnadel toetus, mida nad vajavad oma elanikele uute võimaluste loomiseks.“

„Linnad on atraktiivsemad kui kunagi varem: kolme aastakümne pärast elab kaheksa eurooplast kümnest linnades,“ ütles Vazil Hudák, Euroopa Investeerimispanga asepresident, kes vastutab nõustamis- ja projektiteenuste toetamise eest linnades ja piirkondades. „Väike- ja suurlinnad ning piirkonnad vajavad nii rahastamist kui ka nõustamist, et olla arukad, tänapäevased, keskkonnasäästlikud ja uuenduslikud, ning meie katseprojekti URBIS abil suudame selle eesmärgi saavutada.“

URBIS koosneb Euroopa Investeerimispanga (EIP) eri nõustamis- ja projektiteenuste ekspertidest, nende hulgas EIP töötajatest eri liikmesriikides ja JASPERSi (kvaliteetsete ELi rahastavate projektide ettevalmistamisele spetsialiseerunud sõltumatu meeskonna) ekspertidest.

Vajaduse korral kaasataks eksperte, kes suudavad selgitada, kuidas kombineerida ELi vahendeid riiklike ja kohalike tugipankade rahastamisega ja uuenduslike rahastamisvõimalustega. Sellised võimalused hõlmavad näiteks sotsiaalse mõjuga investeeringuid, st investeeringuid, mis on tehtud ettevõtetesse ja fondidesse eesmärgiga avaldada lisaks rahalisele kasumile ka sotsiaalset ja keskkonnaalast mõju.

Igas suuruses linnad kõikidest liikmesriikidest võivad taotleda URBISe toetust veebilehelt, mida majutab Euroopa investeerimisnõustamise keskus.

URBIS aitab:

  • parandada linna investeerimisstrateegiat, andes nõu strateegilise planeerimise, prioriteetide seadmise ning investeerimisprogrammide ja -projektide optimeerimise kohta;
  • tuua projektid ja programmid rahastamiskõlblikku etappi, näiteks analüüsides nõudlust või toetades finantsstruktuuri kavandamist ning vaadates läbi toetusetaotluste kavandid;
  • uurida rahastamisvõimalusi nii Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) ja ühtekuuluvuspoliitika (mille alusel investeeritakse linnapiirkondadesse 100 miljardit eurot aastatel 2014–2020) vahendite raames eraldi kui ka kombineerituna mõlema puhul;
  • toetada ettevalmistustööd fonde kombineerivate investeerimisplatvormide ja -rahastute jaoks, suhelda finantsvahendajatega ja määrata kindlaks nende rahastute rakendamiskorra;
  • töötada välja rahastamisviisid eesmärgiga vähendada munitsipaalvõlaga seotud koormust ja lihtsustada munitsipaalettevõtjate ja erasektori linnateenuste osutajate juurdepääsu rahastamisele.

Edasised sammud:

Esialgu kasutab URBIS olemasolevaid Euroopa Investeerimispanga nõustamis- ja projektiteenuseid ning keskendub konkreetsetele ülesannetele.

EIP ja komisjon hindavad seda esialgset tööd ja linnade nõudlust URBISe toetuse järele 2018. aasta teisel poolel. Kui URBIS osutub edukaks, võidakse kaaluda täiendavate vahendite kasutuselevõttu, et algatust jätkata, parendada ja laiendada.

URBISe tööd ja analüüsi võetakse arvesse käimasolevatel aruteludel 2020. aasta järgse finantsperioodi kohta, eriti seoses ühtekuuluvuspoliitika vahenditele juurdepääsu ja nende linnadepoolse haldamisega.

Lisateave:

ELi linnade tegevuskava: ühtne kontaktpunkt linnade jaoks Euroopa Komisjoni veebisaidil

EIP toetus linnade tegevuskavale

Euroopa investeerimiskava

Ühtekuuluvusfondi andmeplatvorm

IP/17/4941

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar