Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise a Evropská investiční banka zahájily novou poradenskou službu pro pomoc městům při plánování investic

Brusel 28. listopadu 2017

Služba URBIS (podle Urban Investment Support, „investiční podpora městům“) pomůže městům plánovat investice na podporu jejich vlastních strategií rozvoje a usnadní jim přístup k financování.

Logo EIB

Pokud jde o přístup k financování, města se potýkají se specifickými problémy. Jednotlivé obecní projekty, například v oblasti sociálního začleňování, obnovy městských oblastí a energetické účinnosti, mohou být pro trh příliš riskantní nebo příliš malé. Zároveň může být financování integrovaných městských programů obtížně přístupné, protože tyto programy seskupují několik malých projektů napříč různými sektory. V neposlední řadě mohou města narážet na úvěrové limity.

Smyslem služby URBIS je městům při řešení těchto specifických problémů pomoci. Pomůže jim při navrhování, plánování a provádění jejich investičních strategií a projektů prostřednictvím na míru šitého technického a finančního poradenství, mimo jiné v souvislosti s inovativními možnostmi financování. Cílem je, aby v krátkodobém až střednědobém horizontu mohly odstartovat solidní projekty, např. v oblasti opatření zaměřených na městské klima.

Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise odpovědný za energetickou unii, k tomu uvedl: „Starostové a primátoři chtějí podniknout kroky a zajistit, aby jejich města byla inteligentnější a udržitelnější. Na naší straně jim služba URBIS usnadní přístup k investicím, jež k tomuto účelu potřebují – prostřednictvím individuálně přizpůsobeného poradenství a posilování stávajících finančních prostředků a aktiv. Inovaci měst je třeba odblokovat, dostatečně rozšířit a opakovaně ji uplatňovat v celé Evropě.“

Komisařka pro regionální politiku Corina Creţu, která dnes službu URBIS zahájila na fóru CITIES 2017 v Rotterdamu, prohlásila: „Máme ambiciózní cíle pro udržitelný rozvoj měst v rámci městské agendy pro EU a služba URBIS nám jich pomůže dosáhnout. Díky této iniciativě získají města podporu, kterou potřebují k vytváření nových příležitostí pro své obyvatele.“

„Města jsou atraktivnější než kdy před tím: do třiceti let bude osm z deseti Evropanů žít ve městě,“ řekl Vasil Hudák, místopředseda Evropské investiční banky odpovědný za poradenskou a projektovou podporu ve městech a regionech. „Aby města a regiony mohly být inteligentní, moderní, ekologické a inovační, potřebují finance a poradenství. A přesně to pomocí našeho pilotního projektu URBIS můžeme zajistit.“

Službu URBIS budou poskytovat odborníci Evropské investiční banky (EIB) pocházející z různých poradenských a projektových útvarů této instituce, včetně zaměstnanců EIB v různých členských státech a odborníků z JASPERS, nezávislého týmu specializovaného na přípravu kvalitních projektů financovaných EU.

V případě potřeby budou přizváni odborníci, kteří dovedou vysvětlit, jak kombinovat financování z fondů EU s financováním pomocí národních a místních podpůrných bank a dále s inovačními možnostmi financování. Tyto možnosti zahrnují například tzv. společensky odpovědné investice, tj. investice do podniků nebo fondů, jež mají spolu s finanční návratností zajistit i sociální a environmentální dopad.

O podporu služby URBIS mohou požádat města všech velikostí ve všech členských státech prostřednictvím internetové stránky Evropského centra pro investiční poradenství (EIAH).

Služba URBIS pomůže:

  • zlepšit investiční strategii měst poskytováním poradenství v oblasti strategického plánování, stanovování priorit a optimalizace investičních programů a projektů,
  • zajistit, aby se projekty a investiční programy dostaly do financovatelné fáze, například poskytnutím analýzy poptávky nebo podpory ve finančním strukturování a přezkoumáním návrhů žádostí o grant,
  • prozkoumat možnosti financování v rámci Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) a fondů politiky soudržnosti, s jejichž pomocí bude v městských oblastech v období 2014–2020 investováno více než 100 miliard EUR – nebo v rámci obou,
  • podpořit přípravné práce na investičních platformách a nástrojích pro kombinování fondů, navázat kontakt s finančními zprostředkovateli a zavést prováděcí opatření pro tyto nástroje,
  • vytvořit přístupy k financování, jejichž cílem je zmírnit zátěž zadlužení obce a pomoci komunálním podnikům a poskytovatelům soukromých městských služeb v přístupu k financování.

Další postup:

Služba URBIS zahájí činnost s využitím stávajících poradenských a projektových útvarů Evropské investiční banky a zaměří se na vybraný počet zadání.

Tuto úvodní činnost, jakož i poptávku měst po podpoře služby URBIS EIB a Komise vyhodnotí ve druhé polovině roku 2018. Pokud se služba URBIS osvědčí, bude možné zvážit další zdroje, které umožní v této iniciativě pokračovat a zlepšit ji a dále rozšířit.

Činnost a analýza služby URBIS se stanou podkladem k probíhající diskusi o příštím rozpočtovém rámci na období po roce 2020, zejména pokud jde o přístup měst k fondům politiky soudržnosti a jejich správu.

Další informace:

Městská agenda pro EU: jednotné kontaktní místo pro města na internetových stránkách Evropské komise

Podpora EIB pro městskou agendu

Junckerův plán

Platforma otevřených dat politiky soudržnosti

IP/17/4941

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar