Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията и Европейската инвестиционна банка стартират нова консултантска услуга, за да помогнат на градовете да планират инвестициите си

Брюксел, 28 ноември 2017 r.

URBIS (от Urban Investment Support — подкрепа за инвестициите на градовете) ще помага на градовете да планират инвестициите в подкрепа на своите стратегии за градско развитие и да получават по-лесен достъп до финансиране.

Лого на ЕИБ

Градовете са изправени пред по-особени предизвикателства по отношение на достъпа до финансиране. Някои общински проекти, например в областта на социалното приобщаване, възстановяването на градски райони или енергийната ефективност, могат да бъдат твърде рисковани или твърде малки за пазара. Същевременно достъпът до финансиране за интегрирани градски програми също може да бъде труден, тъй като в тях се обединяват по няколко малки проекта в различни сектори. И накрая — градовете също могат да се сблъскат с ограничения при заемането на средства.

Целта на URBIS е да се помогне на градовете да се справят с тези специфични проблеми. Чрез тази услуга градовете ще получат помощ при проектирането, планирането и изпълнението на своите инвестиционни стратегии и проекти благодарение на съобразени с конкретните нужди технически и финансови съвети, включително и за възможностите за иновативно финансиране. Целта е в краткосрочен и средносрочен план да започне изпълнението на добре подготвени проекти, например в областта на действията по климата в градовете.

Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за енергийния съюз, заяви: Кметовете искат да предприемат действия, за да станат градовете им по-интелигентни и по-устойчиви. От наша страна, URBIS ще улесни техния достъп до нужните им за целта инвестиции чрез съобразени с конкретните нужди съвети и максимално оползотворяване на наличните средства и активи. Иновациите в градовете трябва да получат възможност за развитие, да придобият достатъчно големи мащаби и да бъдат възпроизведени в цяла Европа.

Като даде старт на URBIS днес по време на форума Cities за 2017 г. в Ротердам, комисарят по регионалната политика Корина Крецу каза: Имаме амбициозни цели за устойчиво градско развитие в рамките на Програмата на ЕС за градовете и URBIS ще ни помогне да ги постигнем. Благодарение на тази инициатива градовете ще разполагат с необходимата им подкрепа за създаване на нови възможности за своите жители.

Градовете са по-привлекателни от всякога: след три десетилетия 8 от всеки 10 европейци ще живеят в град, заяви Вазил Худак, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, отговарящ за консултантската и проектна подкрепа за градове и региони. Малките и големите градове и регионите се нуждаят от финансиране и от съвети как да станат интелигентни, модерни, екологични и иновативни — с помощта на нашия пилотен проект URBIS можем да постигнем точно това.

URBIS ще включва експерти от различни консултантски и проектни служби на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), включително персонал на банката в държавите членки, и експерти от JASPERS — независим екип, специализиран в подготовката на качествени проекти за финансиране от ЕС.

Когато е необходимо, ще се включват и специалисти, които могат да обяснят как финансирането от ЕС да се съчетава с финансиране от национални и местни насърчителни банки и с възможности за иновативно финансиране. Такива възможности, например, са инвестиции с положително социално или екологично въздействие, тоест инвестиции в дружества или фондове с цел да се получи не само финансова възвръщаемост, но и социален и екологичен ефект.

Малки и големи градове във всички страни членки могат да кандидатстват за помощ от URBIS от уеб страницата на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси.

URBIS ще помогне за:

  • подобряване на инвестиционната стратегия на даден град — чрез предоставяне на съвети за стратегическо планиране, приоритизиране и оптимизиране на инвестиционните програми и проекти.
  • довеждане на проектите и инвестиционните програми до фазата на финансиране, например чрез предоставяне на анализ на търсенето или подкрепа за финансовото структуриране и чрез преглед на проектите на заявления за отпускане на безвъзмездни средства.
  • проучване на възможностите за финансиране в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) или фондовете в рамките на политиката на сближаване, по линия на които над 100 млрд. евро ще бъдат инвестирани в градски райони в периода 2014 — 2020 г. — или и двете заедно.
  • подкрепа за предварителната работа на инвестиционни платформи и механизми, съчетаващи средства от различни източници, свързване с финансови посредници и определяне на договореностите за изпълнение за тези механизми.
  • разработване на подходи за финансиране, насочени към облекчаване на бремето на общинските дългове и подпомагане на достъпа до финансиране за общинските дружества и частните доставчици на услуги за градовете.

Следващи стъпки:

URBIS ще започне работа, като използва съществуващите консултантски и проектни услуги на Европейската инвестиционна банка и ще се съсредоточи върху определен брой подбрани задачи.

Тази първоначална работа, както и търсенето на подкрепата на URBIS от градовете, ще бъдат оценени от ЕИБ и Комисията през втората половина на 2018 г. Ако URBIS има успех, ще бъде обмислено предоставянето на допълнителни ресурси с оглед на продължаването, подобряването и разширяването на мащабите на инициативата.

Дейността и анализът на URBIS ще бъдат взети предвид в настоящия процес на размисъл във връзка със следващата бюджетна рамка след 2020 г., особено ще се отнася до достъпа и управлението от градовете на средствата по политиката на сближаване.

За повече информация:

Програма на ЕС за градовете: обслужване на едно гише за градовете на уебсайта на Европейската комисия

Подкрепа на ЕИБ за Програмата на ЕС за градовете

Планът „Юнкер“

Платформа за свободно достъпни данни във връзка със сближаването

IP/17/4941

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar