Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Makseteenused: turvalisemad ja innovaatilisemad e-maksed tarbijate heaks

Brüssel, 27. november 2017

Komisjon võttis täna vastu õigusnormid, tänu millele muutuvad e-maksed kauplustes ja veebis turvalisemaks. See annab ühtlasi tarbijatele juurdepääsu mugavamatele, kulutõhusamatele ja uuenduslikumatele lahendustele, mida võimaldavad makseteenuste pakkujad.

Nimetatud õigusnormide abil rakendatakse ELi teine makseteenuste direktiiv, mille eesmärk on ajakohastada Euroopa makseteenuseid, pidades seega sammu turu kiire arenguga ja aidates Euroopa e-kaubandusel edeneda. Nüüdsest kehtivate normide alusel saavad tarbijad kasutada kolmandast isikust teenusepakkujate ehk finantstehnoloogia ettevõtjate innovaatilisi teenuseid, mis tagavad range andmekaitse ning ELi tarbijate ja ettevõtjate turvalisuse. Teenuste seas on makselahendused ja isiklike rahaasjade haldusvahendid, mis koondavad eri kontode andmeid.

Euroopa Komisjoni asepresident ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Valdis Dombrovskis ütles: „Uued normid aitavad nii vanadel kui ka uutel turuosalistel pakkuda tarbijatele paremaid makseteenuseid, tagades nende turvalisuse.“

Teise makseteenuste direktiivi üks eesmärke on suurendada e-maksete turvalisust ja usaldusväärsust. Eelkõige nõutakse direktiivis, et makseteenuse pakkujad töötaksid välja kliendi tugeva autentimise. Kõnealused normid sisaldavad seega turvalisust rõhutavaid nõudlikke sätteid alandada tunduvalt maksepettuste taset ja kaitsta kasutajate finantsandmete konfidentsiaalsust, mis on eriti asjakohane elektrooniliste maksete puhul. Normides nõutakse makse sooritamiseks vähemalt kahe sõltumatu elemendi kombineerimist, näiteks füüsilise eseme — maksekaardi või mobiiltelefoni — sidumist salasõna või biomeetrilise tunnusega, nagu sõrmejäljed.

Teise makseteenuste direktiiviga luuakse ka raamistik tarbija maksekontode ühendamiseks uute teenustega, nagu nn algatamise teenused ja kontoteabe teenused. Neid uuenduslikke teenuseid osutatakse juba mitmes ELi riigis, kuid tänu teisele makseteenuste direktiivile muutuvad need rangete turvanõuete järgimisel kättesaadavaks kõigile ELi tarbijaile. Normides on sätestatud ühised ja turvalised standardid pankade ja finantstehnoloogia ettevõtjate vaheliseks suhtluseks.

Pärast regulatiivsete tehniliste standardite vastuvõtmist komisjoni poolt on Euroopa Parlamendil ja nõukogul kolm kuud aega nende läbiarutamiseks. Sellest kontrolliperioodist sõltuvalt avaldatakse uued õigusnormid Euroopa Liidu Teatajas. Pankadel ja teistel makseteenuste pakkujatel on seejärel 18 kuud aega turvameetmete ja sidevahendite kasutuselevõtuks.

Taust

Kõnealused regulatiivsed tehnilised standardid töötas välja Euroopa Pangandusjärelevalve tihedas koostöös Euroopa Keskpangaga. Neis on sätestatud, kuidas kliendi tugevat autentimist rakendada.

Pelgalt salasõna või krediitkaardil leiduvate andmete esitamisest ei piisa enamikus olukordades enam makse tegemiseks. Teatud juhtudel on vajalik üksnes konkreetse tehingu puhul kehtiv kood koos kahe sõltumatu elemendiga. Eesmärk on alandada tunduvalt maksepettuste praegust taset kõigi makseviiside, eelkõige e-maksete kasutamisel ja kaitsta kasutajate finantsandmete konfidentsiaalsust.

Normides on aga märgitud ka seda, et maksete turvalisuse piisava taseme võib teatud juhtudel tagada ka muude vahenditega kui kliendi tugeva autentimise jaoks nõutavad kaks sõltumatut elementi. Näiteks võib makseteenuse pakkujatele teha erandi, kui nad on töötanud välja meetodid tehingute riskihindamiseks ja suudavad ebaausaid tehinguid kindlaks teha. Erandid on olemas ka viipemaksetele ja väikeste summadega sooritatud tehingutele, samuti erimaksetele, nagu linnatranspordi- või parkimistasud. Tänu nimetatud eranditele saavad makseteenuste pakkujad säilitada maksete mugavuse, ohustamata nende turvalisust.

Normides on sätestatud ka pankade ja innovaatiliste makselahenduste pakkujate kohustused ning kontoandmete haldusvahendid. Kui tarbija soovib uusi teenuseid kasutada, ei saa pank keelata tal seda tegemast. Iga pank, kes pakub juurdepääsu kontodele interneti teel, peab tegema koostööd finantstehnoloogia ettevõtjatega või teiste nimetatud teenuseid osutavate pankadega. Selleks peavad pangad seadma sisse turvalised sidekanalid andmete edastamiseks ja maksete algatamiseks.

Suurem valikuvabadus ja konkurents on tarbijatele kasuks veebis ostetud toodete ja teenuste eest tasumisel. Ühtlasi on neil võimalik hallata oma isiklikke rahaasju tõhusamalt tänu rakendustele, mis koondavad andmeid eri pankade kontodelt.

Lisateave

MEMO

Finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraadi veebisait makseteenuste kohta

Teise makseteenuste direktiivi regulatiivsed tehnilised standardid kliendi autentimise kohta

 

IP/17/4928

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar