Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Toppmöte inom det östliga partnerskapet 2017: Starkare tillsammans

Bryssel den 24 november 2017

Det femte toppmötet inom det östliga partnerskapet ägde rum i dag i Bryssel. Det var ett tillfälle att uppmärksamma de framsteg som gjorts under de två senaste åren i EU:s relationer med de sex östliga partnerskapsländerna och att blicka fram mot genomförandet av de tjugo mål som ska uppnås före 2020 med påtagliga fördelar för allmänheten.

Vid toppmötet samlades EU-institutionerna – företrädda av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk – samt stats- eller regeringscheferna från de 28 EU-länderna och de sex östliga partnerländerna Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Deltog gjorde även Federica Mogherini, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt vice ordförande, Johannes Hahn, kommissionär med ansvar för europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar, och Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för handel.

Deltagarna har enats om ett gemensamt uttalande från toppmötet. I samband med toppmötet har framsteg gjorts med ett antal avtal, bland annat ett nytt bilateralt avtal mellan EU och Armenien, ett avtal om ett gemensamt luftrum med Armenien och en utvidgning av EU:s transeuropeiska transportnät till de östliga partnerländerna.

– Det östliga partnerskapet är först och främst ett partnerskap mellan människor. Det handlar om att förbättra människors liv i alla länderna och om att föra våra samhällen närmare varandra. Det handlar om att stå upp för de värden, principer och ambitioner som människor i EU och i vårt östliga grannskap delar, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Vid dagens toppmöte enades vi om tjugo konkreta åtgärder som ska genomföras senast 2020. Genom det östliga partnerskapet har EU bidragit till att skapa 10 000 jobb, utbilda 20 000 personer och tillhandahålla över 100 000 lån till företag. Vi har förbättrat tillgången till kostnadsfria juridiska tjänster, investerat i transportförbindelser, främjat jämställdhet och hjälpt tusentals studenter att röra sig mellan Europa och den östliga partnerskapsregionen. När vi ser till 2020 och därefter är det nu dags att vidta ännu fler åtgärder. Vi är på rätt väg, så låt oss hålla fast vid den inslagna vägen.

Jean-Claude Junckers hela uttalande vid den gemensamma presskonferensen finns på nätet.

Det östliga partnerskapets konkreta fördelar för invånarna: 20 mål för 2020

Förbättring av människornas vardag är själva kärnan i det östliga partnerskapet. Sedan det senaste toppmötet i Riga 2015 har samarbetet byggt på fyra prioriterade områden:

 1. Starkare ekonomi: ekonomisk utveckling och bättre marknadsmöjligheter.
 2. Starkare styrning: en förstärkning av institutionerna och god samhällsstyrning.
 3. Starkare förbindelser: förbättrade förbindelser, särskilt inom transport och energi samt miljö och klimatförändringar.
 4. Starkare samhälle: ökad rörlighet och kontakt mellan människor.

Inom ramen för dessa prioriteringar har EU, EU-länderna och partnerländerna i dag enats om tjugo mål som anger en klar arbetsplan för framtiden och som ska uppnås senast år 2020. Dessa omfattar bland annat följande:

 • Nå ut till fler personer och rikta stöd i synnerhet till det civila samhällets organisationer på gräsrotsnivå.
 • Stödja företag och ge lån i lokal valuta, i samarbete med viktiga internationella finansinstitut.
 • Förbättra partnerländernas förmåga att utnyttja handelsmöjligheterna med EU och varandra.
 • Reformera åtaganden och specifika investeringar i energieffektivitet.
 • Utveckla bättre och säkrare transportförbindelser senast 2030 med en långsiktig investering som bidrar till att förbinda partnerländerna med EU och varandra.
 • Ett digitalpaket med bland annat konkreta steg för att införa harmoniserad prissättning för roaming och minskade roamingavgifter bland partnerländerna, lättare och billigare tillgång till Internet genom nya nationella bredbandsstrategier samt stöd för jobbskapande i de digitala branscherna.
 • Ett nytt omfattande stödpaket för ungdom och utbildning.
 • En ny omfattande kommunikationsstrategi för stöd för det östliga partnerskapet och en intensifiering av den strategiska kommunikationen.

Vid toppmötet godkändes även en reviderad multilateral institutionell struktur för det östliga partnerskapet, som möjliggör starkare politisk vägledning och ett mer resultatinriktat tillvägagångssätt för vårt samarbete.

Det östliga partnerskapet: Ett partnerskap som ger resultat

Sedan det senaste toppmötet inom det östliga partnerskapet i Riga 2015 har betydande framsteg gjorts i förbindelserna mellan EU och de sex partnerskapsländerna. Associeringsavtalen inklusive de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina har nu trätt i kraft helt, vilket öppnar nya möjligheter för ett närmare samarbete kring hanteringen av centrala utmaningar, samt ekonomisk integration och handel. Handeln mellan de tre associerade partnerländerna och EU har ökat betydligt. Genomförandet av dessa avtal kommer att vägledas av de nyligen uppdaterade associeringsagendorna. Efter en rad krävande reformer har viseringsfria resor till Schengenområdet införts för innehavare av biometriska pass i Georgien och Ukraina, vilket har varit möjligt för moldavier sedan 2014.

Förbindelserna med Armenien, Azerbajdzjan och Vitryssland har också gått framåt. Idag har EU och Armenien undertecknat ett omfattande och fördjupat partnerskapsavtal. Detta nya avtal kommer att göra det möjligt för EU och Armenien att samarbeta närmare för att komma till rätta med aktuella utmaningar och att göra det mesta av de möjligheter som står till vårt förfogande. Goda framsteg har också gjorts i förhandlingarna om ett nytt ramavtal med Azerbajdzjan, medan förbindelserna med Vitryssland har förstärkts genom en nyinrättad samordningsgrupp. Våra framtida partnerskapsprioriteringar med alla tre länderna kommer att utgöra en ny strategisk ram för vårt bistånd. Partnerskapsprioriteringarna med Armenien har överenskommits, och diskussioner pågår om partnerskapsprioriteringar med Azerbajdzjan och Vitryssland.

EU och Armenien har i dag även paraferat ett avtal om ett gemensamt luftrum. Det kommer att förbättra marknadstillträdet för flygbolag från båda parter och åstadkomma bättre förbindelser, vilket leder till fler valmöjligheter, bättre tjänster och lägre priser för resenärerna. Avtalet, som är en del av EU-kommissionens luftfartsstrategi för Europa, kommer också att införa ett gemensamt regelverk, t.ex. på områdena flygsäkerhet och luftfartsskydd. Läs mer här.

EU och partnerländerna har enats om vägledande kartor för utvidgningen av stamnätet för EU:s transeuropeiska transportnät till de östliga partnerländerna, som en grund för utökade transportförbindelser och identifiering av gemensamma prioriteringar för infrastruktur. I detta syfte har överenskommelser på hög nivå undertecknats i samband med toppmötet.

Det östliga partnerskapet formas av samhället i stort

Inför toppmötet har det ordnats ett antal sidoevenemang som involverat det civila samhället, medierna, företag, parlament och andra berörda parter. Dessa åtaganden visar att det östliga partnerskapet går utöver förbindelserna mellan regeringarna och även omfattar samhället som helhet. Inför toppmötet 2017 har följande viktiga sidoevenemang anordnats:

Se även: Faktablad om mediekonferensen inom det östliga partnerskapet

Se även: Faktablad om e-partnerskapskonferensen inom det östliga partnerskapet

Se även: Faktablad om konferensen för det civila samhället inom det östliga partnerskapet

Se även: Faktablad om näringslivsforumet inom det östliga partnerskapet

Se även: Faktablad om EU:s stöd till företag i Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.

 

Läs mer:

Webbplatsen för det femte toppmötet inom det östliga partnerskapet

Gemensam förklaring från det femte toppmötet inom det östliga partnerskapet

Faktablad om det östliga partnerskapets 20 mål fram till 2020

Det östliga partnerskapet – Med fokus på centrala prioriteringar och mål (gemensamt arbetsdokument)

Faktablad om myter om det östliga partnerskapet

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers uttalande vid den gemensamma presskonferensen efter det femte toppmötet inom det östliga partnerskapet

Pressmeddelande: Nytt avtal mellan Europeiska unionen och Armenien kommer att medföra konkreta fördelar för medborgarna

Faktablad: EU-Armenien Omfattande och fördjupat partnerskapsavtal

Faktablad: Avtal om luftrum med Armenien

Fakta och siffror om EU:s förbindelser med Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien,

Moldavien, Ukraina

Webbplats för EU:s delegation till Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien, Ukraina

 

 

 

logo

IP/17/4845

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar