Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Samit Východného partnerstva 2017 sa niesol v duchu hesla spolu sme silnejší

Brusel 24. november 2017

V Bruseli sa dnes konal 5. samit Východného partnerstva. Bola to príležitosť na bilancovanie výsledkov dosiahnutých za posledné dva roky vo vzťahoch EÚ s jej šiestimi východnými partnermi a zamyslenie sa nad realizáciou 20 cieľov do roku 2020, ktoré občanom prinesú konkrétny úžitok.

Na samite na úrovni hláv štátov alebo predsedov vlád rokovali inštitúcie Európskej únie, ktoré zastupovali predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a predseda Európskej rady Donald Tusk, 28 členských štátov Európskej únie a šesť krajín Východného partnerstva, konkrétne Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavská republika a Ukrajina. Pripojili sa k nim aj vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie Federica Mogheriniová, komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn a komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová.

Účastníci samitu prijali spoločné vyhlásenie. Popri samotnom samite sa dosiahol pokrok pri viacerých dohodách, vrátane novej dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Arménskom, dohody o spoločnom leteckom priestore s Arménskom. Pokročilo sa aj v rozširovaní transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) EÚ smerom k východným partnerom.

„Východné partnerstvo je v prvom rade a predovšetkým partnerstvom ľudí. Jeho cieľom je zlepšenie života vo všetkých našich krajinách a zblíženie našich spoločenstiev. Je prejavom záväzku hájiť hodnoty, zásady a záujmy, ktoré sú spoločné pre ľudí v Európskej únii a v našom východnom susedstve“, uviedol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. „Na dnešnom samite sme sa dohodli na súbore 20 konkrétnych opatrení, ktoré chceme zrealizovať do roku 2020. Prostredníctvom Východného partnerstva EÚ pomohla vytvoriť 10 000 pracovných miest, vyškoliť 20 000 ľudí a poskytnúť viac ako 100 000 úverov spoločnostiam. Zlepšili sme prístup k bezplatným právnym službám, investovali sme do dopravných prepojení, podporili sme rodovú rovnosť a mobilitu tisícov študentov medzi Európou a regiónom Východného partnerstva. Ak sa zameriame na rok 2020 a za tento horizont, už dnes je čas na ďalšie kroky. Máme dobrý kurz, nevybočme z neho.“

Celé vyjadrenie predsedu Junckera zo spoločnej tlačovej konferencie je dostupné na internete.

Východné partnerstvo prináša občanom konkrétny úžitok: 20 cieľov do roku 2020

Základným prvkom Východného partnerstva je zlepšenie každodenného života občanov. Od posledného samitu v Rige v roku 2015 bola spolupráca zameriavala na štyri prioritné oblasti:

 1. Silnejšie hospodárstvo: hospodársky rozvoj a lepšie trhové príležitosti;
 2. Posilnenie riadiaceho rámca: posilnenie inštitúcií a dobrej správy vecí verejných;
 3. Lepšia prepojenosť: zlepšenie prepojenosti, najmä v oblastiach dopravy a energie, ako aj životného prostredia a zmeny klímy;
 4. Silnejšia spoločnosť: intenzívnejšia mobilita a užšie kontakty medzi ľuďmi.

Na základe týchto priorít dnes Európska únia, jej členské štáty a partnerské krajiny schválili dvadsať cieľov, ktoré stanovujú jasný pracovný plán na ďalšie obdobie, ktorý sa má vykonať do roku 2020. Patria k nim:

 • širší záber a cielenejšia podpora predovšetkým pre miestne organizácie občianskej spoločnosti,
 • podpora podnikov a poskytovanie úverov v miestnych menách v spolupráci s hlavnými medzinárodnými finančnými inštitúciami,
 • zlepšenie schopnosti partnerských krajín využívať obchodné príležitosti s EÚ a medzi sebou navzájom,
 • reformné záväzky a konkrétne investície v oblasti energetickej účinnosti,
 • vytvorenie lepších a bezpečnejších dopravných prepojení do roku 2030 s dlhodobými investíciami, ktoré prispejú k prepojeniu partnerských krajín s EÚ a k ich vzájomnému prepojeniu,
 • digitálny balík vrátane konkrétnych krokov smerom k harmonizovaným cenám za roaming a zníženiu roamingových taríf medzi partnerskými krajinami, k jednoduchšiemu a lacnejšiemu prístupu k internetu cez zavedenie vnútroštátnych stratégií rozvoja širokopásmových sietí a k podpore tvorby pracovných miest v digitálnom odvetví,
 • nový významný balík podpory pre mládež a vzdelávanie,
 • nový komplexný prístup ku komunikácii o pomoci pre Východné partnerstvo a posilnenie strategickej komunikácie.

Na samite bol takisto schválený revidovaný mnohostranný inštitucionálny rámec pre Východné partnerstvo, ktorý má zabezpečiť pre našu spoluprácu pádnejšie politické usmerňovanie a prístup viac zameraný na výsledky.

Východné partnerstvo vedie k výsledkom

Od posledného samitu Východného partnerstva v Rige v roku 2015 sa vo vzťahoch medzi EÚ a jej šiestimi partnerskými krajinami dosiahol výrazný pokrok. V plnom rozsahu nadobudli platnosť dohody o pridružení, ktorých súčasťou sú prehĺbené a komplexné zóny voľného obchodu, s Gruzínskom, Moldavskou republikou a Ukrajinou, čím sa otvorili nové príležitosti na užšiu spoluprácu zameranú na riešenie najväčších výziev, ako aj na hospodársku integráciu a obchod. Objem obchodu medzi týmito tromi pridruženými partnerskými krajinami a EÚ sa výrazne zvýšil. Na vykonávanie uvedených dohôd sa uplatnia nedávno aktualizované programy pridruženia. Po úspešnom súbore náročných reforiem bolo pre držiteľov biometrických pasov zavedené bezvízové cestovanie do schengenského priestoru, a to v roku 2014 pre Moldavskú republiku a neskôr pre Gruzínsko a Ukrajinu.

Pokrok sa dosiahol aj vo vzťahoch s Arménskom, Azerbajdžanom a Bieloruskom. Európska únia a Arménsko dnes podpísali komplexnú a posilnenú dohodu o partnerstve. Táto nová dohoda vytvorí priestor pre užšiu spoluprácu Európskej únie a Arménska s cieľom riešiť výzvy, ktorým čelíme, a v čo najväčšej miere využívať dostupné príležitosti. Uspokojivý pokrok sa dosiahol aj v rokovaniach o novej rámcovej dohode s Azerbajdžanom. Vzťahy s Bieloruskom napredujú vďaka novo zriadenej koordinačnej skupine. Spoločne dohodnuté budúce priority partnerstva s týmito tromi krajinami vytýčia nový strategický rámec našej pomoci. Priority partnerstva s Arménskom už sú dohodnuté a o prioritách partnerstva s Azerbajdžanom a Bieloruskom sa v súčasnosti rokuje.

EÚ a Arménsko dnes okrem toho parafovali dohodu o spoločnom leteckom priestore. Táto dohoda pomôže zlepšiť prístup na trh pre letecké spoločnosti oboch strán dohody a zabezpečiť lepšiu prepojenosť, ktorá cestujúcim prinesie väčší výber, lepšie služby a nižšie ceny. Dohoda je súčasťou Stratégie Európskej komisie v oblasti letectva pre Európu. Prispeje k vytvoreniu spoločného regulačného rámca, napríklad v oblasti bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany letectva. Prečítajte si ďalšie informácie.

V oblasti dopravných prepojení sa EÚ a partnerské krajiny dohodli na orientačných mapách rozšírenia základnej siete TEN-T EÚ do krajín Východného partnerstva. V rámci samitu sa v tejto súvislosti podpísali dohovory na vysokej úrovni, ktoré predstavujú základ na zlepšenie dopravných prepojení a určenie spoločných priorít infraštruktúry.

Východné partnerstvo formuje širšia spoločnosť

V rámci príprav na samit sa konalo viacero sprievodných podujatí s účasťou občianskej spoločnosti, médií, podnikov, parlamentov a ďalších zainteresovaných strán. Ich zapojenie je dôkazom, že Východné partnerstvo presahuje rámec medzivládnych vzťahov a zahŕňa širšiu spoločnosť. V roku 2017 sa uskutočnili tieto kľúčové sprievodné podujatia:

Pozri: prehľad o mediálnej konferencii Východného partnerstva

Pozri: prehľad o e-partnerstve v rámci Východného partnerstva

Pozri: prehľad o občianskej spoločnosti v rámci Východného partnerstva

Pozri: prehľad o obchodnom fóre Východného partnerstva

Pozri: prehľady o podpore, ktorú EÚ poskytuje podnikom v Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Moldavskej republike a na Ukrajine.

 

Ďalšie informácie:

Webová lokalita venovaná 5. samitu Východného partnerstva

Spoločné vyhlásenie z 5. samitu Východného partnerstva

Prehľad o 20 cieľoch Východného partnerstva na obdobie do roku 2020

Východné partnerstvo – zameranie sa na kľúčové priority a ciele (spoločný pracovný dokument útvarov)

Prehľad: mýty o Východnom partnerstve

Vyjadrenie predsedu Európskej komisie Jean-Claude Junckera na spoločnej tlačovej konferencii po 5. samite Východného partnerstva

Tlačová správa: Nová dohoda podpísaná medzi Európskou úniou a Arménskom prinesie občanom konkrétny úžitok

Prehľad: komplexná a posilnená dohoda o partnerstve medzi EÚ a Arménskom

Prehľad: dohoda o leteckom priestore s Arménskom

Fakty a údaje o vzťahoch medzi EÚ a Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom,

Moldavskou republikou a Ukrajinou.

Webové lokality delegácií Európskej únie v Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Moldavskej republike a na Ukrajine.

 

 

 

logo

IP/17/4845

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar