Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Szczyt Partnerstwa Wschodniego 2017: Razem możemy więcej

Bruksela, 24 listopada 2017 r.

Dziś w Brukseli odbył się piąty szczyt Partnerstwa Wschodniego. Wydarzenie to było dobrą okazją do przypomnienia osiągnięć ostatnich dwóch lat we współpracy pomiędzy UE a sześcioma krajami Partnerstwa Wschodniego i skupienia się na 20 celach tej współpracy, które mają zostać zrealizowane do 2020 r. i przynieść obywatelom konkretne i wymierne korzyści.

Szczyt, zorganizowany na szczeblu szefów państw i rządów, zgromadził instytucje Unii Europejskiej, które reprezentowali Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, jak również przedstawicieli 28 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego, tj. Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdawii i Ukrainy. W szczycie udział wzięli również wysoka przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Federica Mogherini, komisarz do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Johannes Hahn oraz komisarz ds. handlu Cecilia Malmström.

Uczestnicy szczytu uzgodnili wspólną deklarację. Podczas szczytu poczyniono postępy w zawarciu szeregu umów, w tym nowej umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Armenią, umowy o wspólnym obszarze lotniczym z Armenią oraz w zakresie rozszerzenia unijnej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) na kraje Partnerstwa.

Partnerstwo Wschodnie to przede wszystkim partnerstwo narodów. Służyć ma ono poprawie jakości życia ludzi we wszystkich naszych krajach oraz większej integracji naszych społeczeństw. Nasze partnerstwo to obrona wartości, zasad i dążeń, które wspólnie podzielają narody Unii Europejskiej i narody naszych wschodnich sąsiadów – powiedział Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Podczas dzisiejszego szczytu uzgodniliśmy pakiet 20 konkretnych działań, które mamy zamiar wspólnie zrealizować do 2020 r. Dotychczas w ramach Partnerstwa Wschodniego Unia Europejska przyczyniła się do utworzenia 10 tysięcy miejsc pracy, pomogła przeszkolić 20 tysięcy osób i wsparła przedsiębiorstwa, którym udzielono ponad 100 tysięcy pożyczek. Poprawiliśmy dostęp do bezpłatnych usług prawnych, zainwestowaliśmy w połączenia transportowe, propagowaliśmy równouprawnienie mężczyzn i kobiet oraz wspomagaliśmy studentów, aby łatwiej mogli przemieszczać się pomiędzy Europą a regionem krajów Partnerstwa Wschodniego. Teraz, gdy planujemy działania na 2020 r. i dalszą przyszłość, przyszedł czas, aby jeszcze bardziej zintensyfikować naszą współpracę. Jesteśmy na dobrej drodze, więc zachowajmy ten kurs.

Pełny tekst wypowiedzi przewodniczącego Junckera wygłoszonej na wspólnej konferencji prasowej można znaleźć tutaj.

Partnerstwo Wschodnie – konkretne i wymierne korzyści dla obywateli: 20 celów do realizacji do 2020 r.

Działania na rzecz ułatwiania obywatelom życia codziennego to fundament naszego Partnerstwa Wschodniego. Dotychczas, od ostatniego szczytu, który odbył się w 2015 r. w Rydze, współpraca w ramach Partnerstwa odbywała się w czterech głównych obszarach:

 1. Silniejsza gospodarka: rozwój gospodarczy i lepsze możliwości rynkowe;
 2. Silniejsze zarządzanie: wzmacnianie instytucji i dobre rządzenie,
 3. Lepsza łączność: wzmocnienie połączeń, zwłaszcza w obszarach transportu i energii, jak również środowiska i zmian klimatu;
 4. Silniejsze społeczeństwo: zwiększanie mobilność obywateli i zacieśnianie kontaktów między nimi.

Opierając się na powyższych priorytetach, Unia Europejska, jej państwa członkowskie i państwa partnerskie uzgodniły dziś dwadzieścia celów, które wyznaczają wspólny klarowny plan działania do 2020 r. Cele te są następujące:

 • poszerzone działania informacyjne oraz ukierunkowane wsparcie, zwłaszcza dla lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
 • wspieranie przedsiębiorców oraz udzielanie pożyczek w walutach krajowych w ramach partnerstwa z kluczowymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi;
 • zwiększenie zdolności krajów partnerskich, aby mogły odnosić korzyści z możliwości związanych z wymianą handlową z UE oraz pomiędzy samymi tymi państwami;
 • zobowiązania do przeprowadzenia reform oraz konkretne inwestycje w obszarze efektywności energetycznej;
 • stworzenie lepszych i bezpieczniejszych połączeń transportowych do 2030 r. dzięki inwestycjom długoterminowym w celu utworzenia sieci transportowej pomiędzy państwami partnerskimi a UE oraz pomiędzy samymi tymi państwami;
 • pakiet cyfrowy, obejmujący konkretne etapy prowadzące do przyjęcia zharmonizowanej polityki ustalania cen połączeń w roamingu oraz redukcji taryf roamingowych pomiędzy poszczególnymi państwami partnerskimi, łatwiejszy i tańszy dostęp do internetu dzięki rozwijaniu krajowych strategii dostępu szerokopasmowego i wspieranie tworzenia miejsc pracy w sektorze cyfrowym;
 • obszerny nowy pakiet wsparcia młodzieży i edukacji;
 • kompleksowe, nowe podejście komunikacyjne dotyczące wspierania Partnerstwa Wschodniego oraz wzmocnienie komunikacji strategicznej.

Szczyt przyniósł również zmiany w wielostronnej strukturze instytucjonalnej Partnerstwa Wschodniego, polegające na silniejszym politycznym ukierunkowaniu tej współpracy oraz stosowaniu podejścia w większym stopniu ukierunkowanego na rezultaty.

Partnerstwo Wschodnie: partnerstwo, które się sprawdza

Od ostatniego szczytu Partnerstwa Wschodniego, który zorganizowano w 2015 r. w Rydze, udało się osiągnąć znaczący postęp w jakości stosunków pomiędzy UE a sześcioma krajami partnerskimi. W życie w pełni weszły jużukłady o stowarzyszeniu, obejmujące pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu, które UE zawarła z Gruzją, Republiką Mołdawii i Ukrainą, co pozwoliło stworzyć nowe możliwości ściślejszej współpracy z tymi państwami w zakresie radzenia sobie z największymi wyzwaniami oraz w dziedzinie integracji gospodarczej i wymiany handlowej. Znacząco zwiększyła się wymiana handlowa pomiędzy tymi trzema krajami partnerskimi a UE. Wdrażanie tych układów będzie opierać się na niedawno zaktualizowanych agendach stowarzyszeniowych. Po wprowadzeniu bardzo wymagających reform udało się umożliwić obywatelom Gruzji i Ukrainy poruszanie się po państwach strefy Schengen na podstawie paszportu biometrycznego. Przypomnijmy, że od 2014 r. możliwość wjazdu na teren Unii Europejskiej z paszportem biometrycznym mają już obywatele Republiki Mołdawii.

Stosunki z Armenią, Azerbejdżanem i Białorusią również uległy poprawie. W dniu dzisiejszym doszło do podpisania umowy o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Armenią. Umowa ta umożliwi Unii Europejskiej i Armenii podjęcie ściślejszej współpracy w celu sprostania wyzwaniom, przed którymi stoimy, oraz jak najlepszego wykorzystania dostępnych możliwości współdziałania. Zadowalające postępy udało się również osiągnąć w negocjacjach na temat umowy ramowej z Azerbejdżanem, zaś dzięki niedawno utworzonej grupie koordynacyjnej ściślejsza stała się współpraca UE z Białorusią. Nasze przyszłe priorytety partnerstwa z całą tą trójką krajów partnerskich będą stanowiły podstawę do stworzenia nowych ram strategicznych służących nam do udzielania wsparcia. Uzgodniono priorytety partnerstwa z Armenią, zaś obecnie prowadzimy rozmowy na temat priorytetów partnerstwa z Azerbejdżanem i Białorusią.

W dniu dzisiejszym UE i Armenia parafowały umowę o wspólnym obszarze lotniczym. Dzięki tej umowie linie lotnicze z UE i Armenii uzyskają lepszy dostęp do rynku, a podróżni – dogodniejsze połączenia, co oznacza dla nich większy wybór, lepszy poziom usług oraz tańsze bilety. Dzięki tej umowie, która jest częścią przedstawionej przez Komisję Europejską europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa, stworzone zostaną wspólne ramy regulacyjne, np. w obszarze bezpieczeństwa lotniczego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

W obszarze połączeń transportowych UE i kraje partnerskie wspólnie uzgodniły orientacyjne mapy rozszerzenia unijnej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) na kraje partnerskie, na podstawie których możliwa będzie poprawa połączeń transportowych oraz zidentyfikowanie wspólnych priorytetów infrastrukturalnych. Dlatego też przy okazji szczytu podpisano porozumienia na wysokim szczeblu w tym zakresie.

Partnerstwo Wschodnie współtworzą społeczeństwa

Przed szczytem odbyło się również wiele imprez towarzyszących z udziałem organizacji społeczeństwa obywatelskiego, mediów, przedsiębiorców, przedstawicieli parlamentów i innych zainteresowanych podmiotów. Pokazuje to, że Partnerstwo Wschodnie zaczyna wykraczać poza ramy współpracy międzyrządowej i angażuje społeczeństwa. Do najważniejszych imprez towarzyszących, które odbyły się przed szczytem w 2017 r., należą:

Zob. informacje dotyczące konferencji poświęconej mediom w krajach Partnerstwa Wschodniego

Zob. informacje na temat konferencji o e-partnerstwie

Zob. informacje na temat konferencji społeczeństwa obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego

Zob. informacje na temat Forum biznesu Partnerstwa Wschodniego

Zob. informacje na temat wsparcia UE dla przedsiębiorców w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Gruzji, w Republice Mołdawii i na Ukrainie.

 

Więcej informacji:

Strona internetowa piątego szczytu Partnerstwa Wschodniego

Wspólna deklaracja przyjęta podczas piątego szczytu Partnerstwa Wschodniego

Informacje na temat 20 celów Partnerstwa Wschodniego na 2020 r.

Partnerstwo Wschodnie – kluczowe priorytety i cele (wspólny dokument roboczy)

Informacje na temat mitów związanych z Partnerstwem Wschodnim

Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera podczas wspólnej konferencji prasowej po zakończonym piątym szczycie Partnerstwa Wschodniego

Komunikat prasowy: Nowa umowa zawarta pomiędzy Unią Europejską a Armenią, aby przynieść obywatelom konkretne i wymierne korzyści

Arkusz informacyjny: Umowa pomiędzy UE a Armenią o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie

Arkusz informacyjny: Umowa o wspólnym obszarze lotniczym pomiędzy UE a Armenią

Fakty i dane liczbowe na temat stosunków UE z: Armenią; Azerbejdżanem; Białorusią; Gruzją;

Republiką Mołdawii; Ukrainą

Strony internetowe poszczególnych przedstawicielstw Unii Europejskiej: Armenia; Azerbejdżan; Białoruś; Gruzja; Republika Mołdawii; Ukraina

 

 

 

logo

IP/17/4845

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar