Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

2017. gada Austrumu partnerības samits – kopībā ir spēks

Briselē, 2017. gada 24. novembrī

Šodien Briselē notika piektais Austrumu partnerības samits. Tas bija brīdis, lai atzīmētu pēdējo divu gadu sasniegumus ES attiecībās ar tās sešiem Austrumu partneriem un lai līdz 2020. gadam tiektos sasniegt 20 rezultātus, kas iedzīvotājiem dos reālus ieguvumus.

Samits, kas notiek valstu vai valdību vadītāju līmenī, vienuviet pulcēja Eiropas Savienības iestādes, kuras pārstāvēja Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers un Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks, 28 Eiropas Savienības dalībvalstis un sešas Austrumu partnervalstis, proti, Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovas Republiku un Ukrainu. Viņiem pievienojās ES augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni, Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu komisārs Johanness Hāns un tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Samita dalībnieki vienojās par kopīgu samita deklarāciju. Līdztekus samitam uz priekšu tika pavirzīti vairāki nolīgumi, to skaitā jauns divpusējs nolīgums starp Eiropas Savienību un Armēniju, kopējās aviācijas telpas nolīgums ar Armēniju un ES Eiropas transporta tīkla (TEN-T) paplašināšana uz Austrumu partnervalstīm.

“Austrumu partnerība pirmām kārtām ir cilvēku partnerība. Tās mērķis ir uzlabot dzīvi visās mūsu valstīs, satuvināt mūsu sabiedrības. Tās mērķis ir aizstāvēt vērtības, principus un centienus, kas ir kopīgi iedzīvotājiem Eiropas Savienībā un mūsu Austrumu kaimiņvalstīs,” sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers. “Šodienas samitā mēs vienojāmies par 20 konkrētu pasākumu kopumu, kas jāpabeidz līdz 2020. gadam. Ar Austrumu partnerības starpniecību Eiropas Savienība ir palīdzējusi radīt 10 000 darbvietu, apmācīt 20 000 cilvēku un sniegt vairāk nekā 100 000 aizdevumu uzņēmumiem. Mēs esam uzlabojuši piekļuvi bezmaksas juridiskajiem pakalpojumiem, ieguldījuši transporta savienojumos, sekmējuši dzimumu līdztiesību un palīdzējuši tūkstošiem studentu pārvietoties starp Eiropu un Austrumu partnerības reģionu. Raugoties uz 2020. gadu un turpmākiem gadiem, tagad ir īstais laiks vēl apjomīgākai rīcībai. Mēs esam uz pareizā ceļa, saglabāsim uzņemto kursu.”

Kopīgajā preses konferencē Komisijas priekšsēdētāja Ž. K. Junkera teiktā pilns izklāsts ir pieejams tiešsaistē.

Austrumu partnerība dod iedzīvotājiem reālus ieguvumus: 20 rezultāti 2020. gadam

Austrumu partnerības pamatā ir iedzīvotāju ikdienas dzīves uzlabošana. Kopš pēdējā samita Rīgā 2015. gadā sadarbība ir balstījusies uz četrām prioritārām jomām.

 1. Spēcīgāka ekonomika – ekonomikas attīstība un labākas tirgus iespējas.
 2. Spēcīgāka pārvaldība – iestāžu un labas pārvaldības stiprināšana.
 3. Spēcīgāka savienojamība – savienojamības uzlabošana, jo īpaši transporta un enerģētikas jomās, kā arī vides un klimata pārmaiņu jomā.
 4. Spēcīgāka sabiedrība – mobilitātes un tiešu personisku kontaktu starp cilvēkiem palielināšana.

Saskaņā ar šīm prioritātēm Eiropas Savienība, tās dalībvalstis un partnervalstis šodien atbalstīja divdesmit sasniedzamos rezultātus, kas nosaka skaidru darba plānu nākotnei un kas jāsasniedz līdz 2020. gadam. Tie ietver:

 • plašāku informēšanu un uz noteiktu mērķi vērstu atbalstu, jo īpaši vietējā līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijām;
 • uzņēmumu atbalstīšanu un aizdevumu sniegšanu vietējā valūtā, sadarbojoties ar galvenajām starptautiskajām finanšu iestādēm;
 • partnervalstu kapacitātes izmantot tirdzniecības iespējas ar ES un citai ar citu uzlabošanu;
 • reformu saistības un īpašus ieguldījumus energoefektivitātes jomā;
 • labāku un drošāku transporta savienojumu izveidi līdz 2030. gadam, ilgtermiņa ieguldījumiem sekmējot savienojumus starp partnervalstīm un ES un pašu partnervalstu starpā;
 • pasākumu kopumu digitālajā jomā, tostarp konkrētus pasākumus, lai panāktu saskaņotus viesabonēšanas izcenojumus un samazinātus viesabonēšanas tarifus partnervalstu starpā, nodrošinātu vieglāku un lētāku piekļuvi internetam, izvēršot valstu platjoslas stratēģijas, un atbalstu darbvietu radīšanai digitālajās nozarēs;
 • būtisku jaunu atbalsta pasākumu kopumu jauniešiem un izglītībai;
 • visaptverošu, jaunu komunikācijas pieeju attiecībā uz atbalstu Austrumu partnerībai un stratēģiskās komunikācijas palielināšanu.

Samitā arī tika apstiprināta pārskatīta daudzpusēja institucionālā struktūra Austrumu partnerībai, paredzot spēcīgāku politisko vadību un uz rezultātiem vairāk orientētu pieeju mūsu sadarbībai.

Austrumu partnerība – partnerība, kas panāk rezultātus

Kopš pēdējā Austrumu partnerības samita, kas notika Rīgā 2015. gadā, attiecībās starp ES un tās sešām partnervalstīm ir panākts ievērojams progress. Tagad ir pilnībā stājušies spēkā asociācijas nolīgumi, tostarp padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas, ar Gruziju, Moldovas Republiku un Ukrainu, paverot jaunas iespējas ciešākai sadarbībai būtiskāko problēmu risināšanā, kā arī ekonomikas integrācijai un tirdzniecībai. Tirdzniecība starp minētajām trīs asociētajām partnervalstīm un ES ir ievērojami pieaugusi. Šo nolīgumu īstenošanu virzīs nesen atjauninātās asociācijas programmas. Pēc prasīgu reformu kopuma īstenošanas tika ieviesta bezvīzu ceļošana uz Šengenas zonu biometrisko pasu turētājiem no Gruzijas un Ukrainas; šāds režīms ar Moldovas Republiku jau pastāv kopš 2014. gada.

Ir attīstījušās arī attiecības ar Armēniju, Azerbaidžānu un Baltkrieviju. Šodien Eiropas Savienība un Armēnija parakstīja visaptverošu un pastiprinātu partnerības nolīgumu. Šis jaunais nolīgums ļaus Eiropas Savienībai un Armēnijai ciešāk sadarboties, lai risinātu problēmas, ar kurām saskaramies, un pēc iespējas labāk izmantotu mums piedāvātās iespējas. Labs progress ir panākts arī sarunās par jaunu pamatnolīgumu ar Azerbaidžānu, bet attiecības ar Baltkrieviju ir virzījušās uz priekšu ar jaunizveidotās Koordinācijas grupas starpniecību. Mūsu turpmākās partnerības prioritātes ar visām trim valstīm noteiks jaunu stratēģisku satvaru mūsu atbalstam. Ir panākta vienošanās par partnerības prioritātēm ar Armēniju, un patlaban arī tiek apspriestas partnerības prioritātes ar Azerbaidžānu un Baltkrieviju.

ES un Armēnija šodien arī parafēja Kopējās aviācijas telpas nolīgumu. Tas uzlabos piekļuvi tirgum aviokompānijām no abām pusēm un nodrošinās labākus savienojumus, kas ceļotājiem dos lielākas izvēles iespējas, labākus pakalpojumus un zemākas cenas. Nolīgums, kas ir daļa no Eiropas Komisijas Aviācijas stratēģijas Eiropai, izveidos arī kopīgu tiesisko regulējumu, piemēram, aviācijas drošuma un drošības jomās. Plašāka informācija ir pieejama šeit.

Transporta starpsavienojumu jomā ES un partnervalstis vienojās par orientējošām kartēm, kurās ES Eiropas transporta (TEN-T) pamattīkls tiek paplašināts uz Austrumu partnerības valstīm, kā pamatu transporta savienojumu uzlabošanai un kopēju infrastruktūras prioritāšu identificēšanai. Šajā nolūkā līdztekus samitam ir parakstīti augsta līmeņa saprašanās memorandi.

Austrumu partnerību veido plašāka sabiedrība

Gatavojoties samitam, ir notikuši vairāki papildpasākumi, kuros iesaistīta pilsoniskā sabiedrība, plašsaziņas līdzekļi, uzņēmumi, parlamenti un citas ieinteresētās personas. Šāda iesaiste parāda, ka Austrumu partnerība ir kas vairāk par starpvaldību attiecībām un aptver plašāku sabiedrību. Gatavojoties samitam 2017. gadā, tika rīkoti šādi nozīmīgi papildpasākumi.

Skatīt: Austrumu partnerības mediju konferences faktu lapa

Skatīt: Austrumu partnerības e-partnerības faktu lapa

Skatīt: Austrumu partnerības pilsoniskās sabiedrības faktu lapa

Skatīt: Austrumu partnerības Uzņēmējdarbības foruma faktu lapa

Skatīt: Faktu lapas par ES atbalstu uzņēmumiem Armēnijā, Azerbaidžānā, Baltkrievijā, Gruzijā, Moldovas Republikā un Ukrainā.

 

Sīkāka informācija

Piektā Austrumu partnerības samita tīmekļa vietne

Piektās Austrumu partnerības samita kopīgā deklarācija

Faktu lapa par Austrumu partnerības 20 rezultātiem 2020. gadam

Austrumu partnerība – pievēršot uzmanību galvenajām prioritātēm un sasniedzamajiem rezultātiem (kopīgs dienestu darba dokuments)

Faktu lapa par mītiem saistībā ar Austrumu partnerību

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera teiktais pēc Piektā Austrumu partnerības samita notikušajā kopīgajā preses konferencē

Paziņojums presei: Starp Eiropas Savienību un Armēniju parakstītais jaunais nolīgums iedzīvotājiem dos reālus ieguvumus

Faktu lapa: ES un Armēnijas visaptverošs un pastiprināts partnerības nolīgums

Faktu lapa: Aviācijas nolīgums ar Armēniju

Fakti un skaitļi par ES attiecībām ar: Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju,

Moldovas Republiku, Ukrainu

Tīmekļa vietnes Eiropas Savienības delegācijām: Armēnijā, Azerbaidžānā, Baltkrievijā, Gruzijā, Moldovas Republikā, Ukrainā

 

 

 

logo

IP/17/4845

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar