Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2017 m. Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas: drauge mes stipresni

Briuselis, 2017 m. lapkričio 24 d.

Šiandien Briuselyje įvyko 5-asis Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas. Tai buvo proga pasidžiaugti pastarųjų dvejų metų ES santykių su jos šešiomis Rytų šalimis partnerėmis pasiekimais bei susitarti dėl 20 iki 2020 m. numatomų pasiekti rezultatų, kurie duos realios naudos piliečiams.

Valstybių ar vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikime dalyvavo Europos Sąjungos institucijų atstovai, t. y. Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas Claude'as Junckeris ir Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas, 28 Europos Sąjungos valstybių narių bei šešių Rytų šalių partnerių, t. y. Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos, atstovai. Taip pat dalyvavo Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini, už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas ir už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

Aukščiausio lygio susitikimo dalyviai susitarė dėl bendros aukščiausiojo lygio susitikimo deklaracijos. Aukščiausiojo lygio susitikimo metu padaryta pažanga dėl keleto susitarimų, be kita ko, dėl naujo dvišalio Europos Sąjungos ir Armėnijos susitarimo; Bendrosios aviacijos erdvės susitarimo su Armėnija; ir ES transeuropinio transporto tinklo (TEN-T tinklo) plėtros į Rytų šalis partneres.

„Rytų partnerystė – tai visų pirma žmonių partnerystė. Ja siekiama pagerinti visų mūsų piliečių gyvenimą ir suartinti mūsų visuomenes. Tai reiškia bendrų Europos Sąjungos ir rytinės kaimynystės šalių vertybių, principų ir siekių puoselėjimą“, – sakė Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris. „Šiandien vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime susitarėme dėl 20 konkrečių veiksmų, kurie turės būti įgyvendinti iki 2020 m. Įgyvendindama Rytų partnerystę Europos Sąjunga padėjo sukurti 10 000 darbo vietų, apmokyti 20 000 žmonių ir įmonėms suteikti daugiau nei 100 000 paskolų. Sudarėme daugiau galimybių gauti nemokamų teisinių paslaugų, investavome į transporto jungtis, skatinome lyčių lygybę ir padėjome tūkstančiams studentų judėti tarp Europos ir Rytų partnerystės regiono. Galvojant apie 2020 m. ir vėlesnius metus, jau dabar reikia imtis dar daugiau veiksmų. Eikime ir toliau šiuo teisingu keliu.“

Visą Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimą bendroje spaudos konferencijoje galima rasti internete.

Rytų partnerystės reali nauda piliečiams. 20 iki 2020 m. numatomų pasiekti rezultatų

Teigiami pokyčiai kasdieniame piliečių gyvenime yra svarbiausias Rytų partnerystės tikslas. Po paskutinio 2015 m. Rygoje vykusio aukščiausiojo lygio susitikimo bendradarbiavimas stiprinamas šiose keturiose prioritetinėse srityse:

 1. stipresnė ekonomika: ekonominė plėtra ir geresnės rinkos galimybės;
 2. stipresnis valdymas: institucijų ir gero valdymo stiprinimas;
 3. Stipresnės jungtys: jungčių stiprinimas, visų pirma transporto ir energetikos srityse, taip pat aplinkos apsaugos ir klimato kaitos srityse;
 4. Stipresnė visuomenė: judumo didinimas ir žmonių tarpusavio ryšių stiprinimas.

Atsižvelgdami į šiuos prioritetus Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir šalių partnerių atstovai šiandien patvirtino dvidešimt siektinų rezultatų ir aiškų darbo planą jiems pasiekti iki 2020 m. Jie būtų tokie:

 • platesnė informavimo veikla ir tikslinė parama, visų pirma skirta visuomeninėms pilietinės visuomenės organizacijoms;
 • parama įmonėms ir paskolų teikimas vietos valiuta, bendradarbiaujant su pagrindinėmis tarptautinėmis finansų institucijomis;
 • šalių partnerių gebėjimų pasinaudoti prekybos su ES bei tarpusavio prekybos galimybėmis stiprinimas;
 • įsipareigojimai vykdyti reformas ir investuoti energijos vartojimo efektyvumo srityje;
 • geresnių ir saugesnių transporto jungčių sukūrimas iki 2030 m., skiriant ilgalaikes investicijas, skirtas ES ir šalių partnerių jungtims bei šalių partnerių tarpusavio jungtims išplėtoti;
 • skaitmeninis paketas, kuris apima, be kita ko, konkrečius veiksmus, kuriais būtų siekiama suderinti šalių partnerių tarptinklinio ryšio kainodarą ir sumažinti tarptinklinio ryšio tarifus, sudaryti galimybes lengviau ir pigiau prisijungti prie interneto įgyvendinus nacionalines plačiajuosčio ryšio strategijas ir remti darbo vietų kūrimą skaitmeninių technologijų pramonės sektoriuje;
 • naujas didelės paramos jaunimui ir švietimui paketas;
 • naujas visapusiškas požiūris į komunikaciją paramos Rytų partnerystei klausimu strateginės komunikacijos stiprinimas.

Aukščiausiojo lygio susitikime taip pat patvirtinta peržiūrėta Rytų partnerystės daugiašalė institucinė sąranga siekiant geresnių politikos gairių ir labiau į rezultatus orientuoto požiūrio į mūsų bendradarbiavimą.

Rytų partnerystė – tai rezultatus duodanti partnerystė

Po paskutinio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo, kuris vyko 2015 m. Rygoje, pasiekta didelė pažanga plėtojant ES santykius su jos šešiomis šalimis partnerėmis. Visiškai įsigaliojo asociacijos susitarimai, be kita ko, dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės, su Gruzija, Moldova ir Ukraina, kurie atveria naujų glaudesnio bendradarbiavimo sprendžiant svarbiausius uždavinius, taip pat ekonominės integracijos ir prekybos galimybių. Trijų asocijuotųjų šalių partnerių prekybos su ES apimtys gerokai padidėjo. Šie susitarimai bus įgyvendinami atsižvelgiant į neseniai atnaujintas asociacijos darbotvarkes. Įvykdžius keletą sunkių reformų, Gruzijos ir Ukrainos, taip pat nuo 2014 m. Moldovos piliečiams, turintiems biometrinius pasus, suteikta galimybė į Šengeno erdvę vykti be vizos.

Padaryta ir santykių su Armėnija, Azerbaidžanu ir Baltarusija pažanga. Šiandien Europos Sąjunga ir Armėnija pasirašė visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimą. Šiuo nauju susitarimu bus sudarytos galimybės Europos Sąjungai ir Armėnijai glaudžiau bendradarbiauti siekiant spręsti problemas, su kuriomis susiduriame, ir pasinaudoti turimomis galimybėmis. Be to, padaryta didelė pažanga vykdant derybas dėl naujo pagrindų susitarimo su Azerbaidžanu ir pasiekta santykių su Baltarusija pažanga įsteigus naują koordinavimo grupę. Mūsų partnerystės su visomis trimis šalimis prioritetai bus nustatyti naują strateginę mūsų pagalbos programą. Dėl partnerystės su Armėnija prioritetų jau susitarta ir dabar svarstomi partnerystės su Azerbaidžanu ir Baltarusija prioritetai.

Be to, šiandien ES ir Armėnija parafavo Bendrosios aviacijos erdvės susitarimą. Jis padės abiejų šalių oro transporto bendrovėms lengviau patekti į rinką ir turėti geresnes jungtis, todėl keleiviai turės didesnį pasirinkimą, gaus geresnes paslaugas ir mokės mažesnes bilietų kainas. Be to, šiuo susitarimu, kuris yra Europos Komisijos Europos aviacijos strategijos dalis, bus sukurta bendra reguliavimo sistema, pavyzdžiui, aviacijos saugos ir saugumo srityje. Daugiau informacijos rasite čia.

ES ir šalys partnerės, siekdamos gerinti transporto jungtis ir nustatyti bendrus infrastruktūros prioritetus transporto jungčių srityje, susitarė dėl preliminarių ES TEN-T pagrindinio tinklo plėtros Rytų šalyse partnerėse žemėlapių. Šiuo tikslu aukščiausiojo lygio susitikime pasirašyti aukšto lygio susitarimai.

Rytų partnerystę formuoja platesnė visuomenė

Rengiantis aukščiausiojo lygio susitikimui vyko keletas renginių, kuriuose dalyvavo pilietinės visuomenės, žiniasklaidos, verslo, parlamentų atstovai ir kiti suinteresuotieji subjektai. Tai rodo, kad Rytų partnerystė skirta ne vien tik tarpvyriausybiniams ryšiams, bet ir plačiajai visuomenei. Rengiantis 2017 m. aukščiausio lygio susitikimui, vyko tokie pagrindiniai papildomi renginiai:

Daugiau informacijos Rytų partnerystės žiniasklaidos konferencija. Informacijos suvestinė

Daugiau informacijos Rytų partnerystės e. partnerystė. Informacijos suvestinė

Daugiau informacijos Rytų partnerystės pilietinė visuomenė. Informacijos suvestinė

Daugiau informacijos Rytų partnerystės verslo forumas. Informacijos suvestinė

Daugiau informacijos ES parama įmonėms Armėnijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Gruzijoje, Moldovoje ir Ukrainoje. Informacijos suvestinė.

 

Daugiau informacijos

5-ojo Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo svetainė

5-ojo Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo bendra deklaracija

Rytų partnerystės 20 iki 2020 m. numatomų pasiekti rezultatų. Informacijos suvestinė

Rytų partnerystė: daugiausia dėmesio pagrindiniams prioritetams ir rezultatams (bendras tarnybų darbinis dokumentas)

Mitai apie Rytų partnerystę. Informacijos suvestinė

Europos Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimas bendroje spaudos konferencijoje, surengtoje pasibaigus 5-ajam Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui

Pranešimas spaudai. Pasirašytas naujas Europos Sąjungos ir Armėnijos susitarimas turėtų duoti realios naudos piliečiams

Informacijos suvestinė. ES ir Armėnijos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimas

Informacijos suvestinė. Aviacijos susitarimas su Armėnija

Faktai ir skaičiai apie ES santykius su šiomis šalimis: Armėnija; Azerbaidžanu; Baltarusija; Gruzija;

Moldova; Ukraina.

Europos Sąjungos delegacijų šiose šalyse svetainės: Armėnijoje; Azerbaidžane; Baltarusijoje; Gruzijoje; Moldovoje; Ukrainoje.

 

 

 

Logotipas

IP/17/4845

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar