Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Idapartnerluse tippkohtumine 2017: üheskoos oleme tugevamad

Brüssel, 24. november 2017

Täna toimus Brüsselis viies idapartnerluse tippkohtumine. Tähistati ELi ja tema kuue idapoolse partneri suhete kahe viimase aasta saavutusi ja valmistuti ellu viima 2020. aastaks saavutatavat 20 eesmärki, mis toovad kodanikele käegakatsutavaid eeliseid.

Riigipeade ja valitsusjuhtide tasemel peetud tippkohtumisel osalesid Euroopa Liidu institutsioonid, mida esindasid Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk, 28 Euroopa Liidu liikmesriiki ja kuus idapartnerit ehk Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Moldova Vabariik ja Ukraina. Nendega ühinesid liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni asepresident Federica Mogherini, Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste volinik Johannes Hahn ja kaubandusvolinik Cecilia Malmström.

Tippkohtumisel osalejad leppisid kokku tippkohtumise ühisavalduse vastuvõtmises. Tippkohtumise raames tehti edusamme mitme lepingu osas, sealhulgas uus kahepoolne leping Euroopa Liidu ja Armeenia vahel, ühise lennunduspiirkonna leping Armeeniaga ning leping üleeuroopalise transpordi põhivõrgu (TEN-T) idapartnerite riikidesse laiendamise kohta.

„Idapartnerlus on eelkõige inimeste partnerlus. See aitab muuta elu paremaks igas partnerriigis ja ühendada meie ühiskondi. See tähendab Euroopa Liidu ja idanaabruse riikide inimeste jaoks ühiste väärtuste, põhimõtete ja püüdluste eest seismist“, sõnas Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker. „Tänasel tippkohtumisel leppisime kokku 2020. aastaks kahekümne konkreetse meetme elluviimises. Idapartnerluse kaudu on Euroopa Liit aidanud luua 10 000 töökohta, koolitada 20 000 inimest ja anda laenu rohkem kui 100 000 ettevõttele. Oleme parandanud tasuta õigusteenuste kättesaadavust, investeerinud transpordiühendustesse, edendanud soolist võrdõiguslikkust ja võimaldanud tuhandetel õppuritel liikuda Euroopa ja idapartnerluse piirkonna vahel. Kui heidame pilgu aastasse 2020 ja kaugemale, siis näeme, et nüüd on vaja olla veelgi aktiivsem. Meie suund on õige – jätkakem samal kursil.“

President Junckeri täielik sõnavõtt ühisel pressikonverentsil on kättesaadav veebis.

Idapartnerlus annab kodanikele käegakatsutavaid eeliseid: 20 eesmärki aastaks 2020

Idapartnerluse keskmes on kodanike igapäevaelu paremaks muutmine. Alates 2015. aastal Riias toimunud tippkohtumisest on koostöö aluseks olnud neli prioriteetset valdkonda:

 1. tugevam majandus: majandusareng ja paremad turuvõimalused;
 2. jõulisem valitsemine: institutsioonide ja hea valitsemistava tugevdamine;
 3. parem ühenduvus: ühenduvuse parandamine, eelkõige transpordi ja energeetika, samuti keskkonna ja kliimamuutuste valdkonnas;
 4. tugevam ühiskond: liikuvuse ja inimestevaheliste kontaktide edendamine.

Nende prioriteetide alusel kiitsid Euroopa Liit, tema liikmesriigid ja partnerriigid täna heaks kakskümmend eesmärki, mille alusel esitatakse edaspidiseks selge töökava ja mis tuleb täita aastaks 2020. Nende hulka kuuluvad:

 • laiaulatuslikum teavitustegevus ja sihipärane abi, sh eelkõige kohaliku tasandi kodanikuühiskonna organisatsioonidele;
 • ettevõtjate toetamine ja laenude andmine kohalikus vääringus partnerluses peamiste rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega;
 • partnerriikide suutlikkuse parandamine kasutada ELi ja üksteisega peetava kaubavahetuse võimaluste eeliseid;
 • kohustused teha reforme ja konkreetseid investeeringuid energiatõhususe valdkonnas;
 • paremate ja ohutumate transpordiühenduste väljaehitamine aastaks 2030 pikaajaliste investeeringute abil, et aidata kaasa partnerriikide ühendamisele ELiga ja omavahel;
 • digitaalvaldkonna meetmete pakett, sealhulgas konkreetsed sammud ühtlustatud rändlushindade kehtestamiseks ja rändlustasude vähendamiseks partnerriikide vahel, interneti lihtsam ja odavam kättesaadavus lairibaühenduse riiklike strateegiate elluviimise kaudu ja digitaaltööstuse töökohtade loomise toetamine;
 • noortele ja haridusele mõeldud oluline uus toetuspakett;
 • ulatuslik uus sidelahendus idapartnerluse toetamiseks ja strateegilise kommunikatsiooni intensiivistamine.

Samuti kiideti tippkohtumisel heaks idapartnerluse läbivaadatud mitmepoolne institutsiooniline ülesehitus, mis tagab tugevamad poliitilised suunised ja meie koostöös rohkem tulemustele orienteeritud lähenemisviisi.

Idapartnerlus kui tulemuslik partnerlus

Pärast viimast, 2015. aastal Riias toimunud idapartnerluse tippkohtumist on tehtud ELi ja tema kuue partnerriigi vahelistes suhetes märkimisväärseid edusamme. Gruusia, Moldova Vabariigiga ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingud, mis hõlmavad ka põhjalikke ja laiaulatuslikke vabakaubanduspiirkondi, on nüüdseks täielikult jõustunud ja avavad uusi võimalusi tihedamaks koostööks, et lahendada peamisi sõlmküsimusi, samuti majanduslikuks integratsiooniks ja kaubavahetuseks. Kaubavahetus kolme assotsieerunud partnerriigi ja ELi vahel on oluliselt suurenenud. Nende lepingute rakendamisel juhindutakse hiljuti ajakohastatud assotsieerimiskavadest. Pärast keeruliste reformide elluviimist kehtestati Gruusia ja Ukraina biomeetriliste passide omanikele õigus reisida viisavabalt Schengeni alale. Moldova Vabariigi kodanikel on see võimalus alates 2014. aastast.

Suhted Armeenia, Aserbaidžaani ja Valgevenega on samuti edenenud. Täna kirjutasid Euroopa Liit ja Armeenia alla laiaulatuslikule ja laiendatud partnerluslepingule. See uus leping võimaldab Euroopa Liidul ja Armeenial teha tihedamat koostööd, et lahendada meie ees seisvaid probleeme ja kasutada maksimaalselt ära olemasolevaid võimalusi. Suuri edusamme on tehtud ka läbirääkimistel Aserbaidžaaniga uue raamlepingu sõlmimiseks ning suhteid Valgevenega on edendatud hiljuti loodud koordineerimisrühma kaudu. Meie partnerluse edasised prioriteedid kõigi kolme riigiga määravad ära meie toetuse uue strateegilise raamistiku. Armeeniaga on partnerluse prioriteedid kokku lepitud ning samuti Aserbaidžaani ja Valgevenega on need praegu arutamisel.

Samuti parafeerisid EL ja Armeenia täna ühise lennunduspiirkonna lepingu. Sellega parandatakse mõlema poole lennuettevõtjate turulepääsu ja tagatakse parema ühenduvus, mis reisijate jaoks tähendab rohkem valikuid, paremaid teenuseid ja madalamaid hindu. See leping on osa Euroopa lennundusstrateegiast ja sellega kehtestatakse ka ühine reguleeriv raamistik, näiteks lennuohutuse ja lennundusjulgestuse valdkonnas. Lisateavet leiab siit.

Transpordiühendustevaldkonnas leppisid EL ja partnerriigid kokku üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) põhivõrgu idapartnerluse riikidele laiendamise esialgsed kaardid, millest lähtutakse transpordiühenduse edendamisel ja ühiste infrastruktuuri prioriteetide kindlakstegemisel. Sel eesmärgil allkirjastati tippkohtumise raames kõrgetasemelised kokkulepped.

Laiema ühiskonna võimalused idapartnerlust kujundada

Tippkohtumise eel korraldati mitmeid kõrvalüritusi, millel osalesid kodanikuühiskonna esindajad, ajakirjandus, ettevõtjad, parlamendid ja muud huvirühmad. Need üritused näitavad, et idapartnerlus ei ole pelgalt valitustevaheline suhe, vaid hõlmab ühiskonda laiemalt. 2017. aasta tippkohtumise eel korraldati järgmised olulised kõrvalüritused:

Vaata: Idapartnerluse meediakonverentsi teabeleht

Vaata: Idapartnerluse e-partnerlus (teabeleht)

Vaata: Idapartnerluse kodanikuühiskond (teabeleht)

Vaata: Idapartnerluse ettevõtlusfoorum (teabeleht)

Vaata: ELi toetus Armeenia, Aserbaidžaani, Valgevene, Gruusia, Moldova Vabariigi ja Ukraina ettevõtjatele (teabelehed).

 

Lisateave:

Idapartnerluse viienda tippkohtumise veebisait

Idapartnerluse viienda tippkohtumise ühisavaldus

Idapartnerluse 20 eesmärki aastaks 2020

Idapartnerlus – keskendume peamistele prioriteetidele ja tulemustele (talituste ühine töödokument)

Müüdid idapartnerluse kohta (teabeleht)

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Junckeri sõnavõtt viiendale idapartnerluse tippkohtumisele järgnenud ühisel pressikonverentsil.

Pressiteade: Euroopa Liidu ja Armeenia vahel allkirjastatud uus leping kodanikele käegakatsutavate eeliste loomiseks

Teabeleht: ELi ja Armeenia vaheline laiaulatuslik ja laiendatud partnerlusleping

Teabeleht: ühise lennunduspiirkonna leping Armeeniaga

Faktid ja arvud ELi suhete kohta Armeeniaga; Aserbaidžaaniga; Valgevenega; Gruusiaga;

Moldova Vabariigiga; Ukrainaga

Veebisaidid: Euroopa Liidu delegatsioon Armeenias; Aserbaidžaanis; Valgevenes; Gruusias; Moldova Vabariigis; Ukrainas

 

 

 

logo

IP/17/4845

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar