Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Topmødet i Det Østlige Partnerskab i 2017: Sammen er vi stærkere

Bruxelles, den 24. november 2017

Det 5. topmøde i Det Østlige Partnerskab fandt sted i Bruxelles i dag. Det var en lejlighed til at fejre de resultater, der i de sidste to år er opnået i forbindelserne mellem EU og dets seks østlige partnere, og se frem mod senest i 2020 at gennemføre 20 mål, som vil give borgerne konkrete fordele.

Topmødet, som blev afholdt på stats- og regeringschefniveau, samlede Den Europæiske Unions institutioner, repræsenteret af Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, de 28 EU-medlemsstater og de seks østlige partnere, dvs. Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine. De fik selskab af EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen, Federica Mogherini, kommissær med ansvar for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, Johannes Hahn, og kommissær med ansvar for handel, Cecilia Malmström.

Deltagerne i topmødet vedtog en fælles topmødeerklæring. I tilknytning til topmødet gik man videre med en række aftaler, herunder en ny bilateral aftale mellem EU og Armenien, en aftale om et fælles luftfartsområde med Armenien og en udvidelse af EU's transeuropæiske transportnet (TEN-T) til østlige partnere.

"Det Østlige Partnerskab er først og fremmest et partnerskab mellem mennesker. Det handler om at forbedre liv i alle vores lande og om at bringe vores samfund tættere sammen. Det handler om at forsvare de værdier, principper og forhåbninger, som er fælles for borgerne i Den Europæiske Union og i vores østlige nabolande", sagde Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker. "På dagens topmøde blev vi enige om i alt 20 konkrete tiltag, der skal gennemføres senest i 2020. Gennem Det Østlige Partnerskab har Den Europæiske Union hjulpet med at skabe 10 000 job, uddanne 20 000 mennesker og yde mere end 100 000 lån til virksomheder. Vi har forbedret adgangen til gratis juridisk rådgivning, investeret i transportforbindelser, fremmet ligestilling mellem kønnene og hjulpet tusindvis af studerende med at bevæge sig mellem EU og de østlige partnerskabslande. Med blikket rettet mod 2020 og længere ud i fremtiden er tiden inde til at intensivere bestræbelserne. Vi er på rette spor, så lad os stå fast."

Formand Junckers bemærkninger på den fælles pressekonference er i deres helhed tilgængelige online.

Det Østlige Partnerskab giver borgerne konkrete fordele: 20 mål for 2020

Kernen i Det Østlige Partnerskab er at ændre borgernes hverdag til det bedre. Siden sidste topmøde i Riga i 2015 har samarbejdet bygget på fire prioriterede områder:

 1. Stærkere økonomi: økonomisk udvikling og bedre markedsmuligheder
 2. Stærkere regeringsførelse: styrke institutioner og god regeringsførelse
 3. Stærkere forbindelser: styrke forbindelser, især på transport- og energiområdet samt på området for miljø- og klimaændringer
 4. Stærkere samfund: øge mobiliteten og den mellemfolkelige kontakt

Som led i disse prioriteter har Den Europæiske Union, dens medlemsstater og partnerlandene i dag godkendt tyve mål, der fastlægger en klar arbejdsplan, og som skal nås senest i 2020. Disse omfatter:

 • Udvidet outreach og målrettet støtte til navnlig civilsamfundsorganisationer på græsrodsplan
 • Støtte til virksomheder og ydelse af lån i lokale valutaer i samarbejde med centrale internationale finansielle institutioner
 • Forbedring af partnerlandenes kapacitet til at udnytte handelsmulighederne med EU og med hinanden
 • Reformtilsagn og specifikke investeringer på området for energieffektivitet
 • Udvikling af bedre og sikrere transportforbindelser senest i 2030 med en langsigtet investering, som er med til at forbinde partnerlandene med EU og partnerlandene imellem
 • En digital pakke, herunder konkrete skridt i retning af harmoniserede roamingpriser og reducerede roamingtakster blandt partnerlandene, lettere og billigere adgang til internettet ved gennemførelse af nationale bredbåndsstrategier og støtte til jobskabelse i den digitale industri
 • En betydelig ny støttepakke til ungdom og uddannelse
 • En omfattende ny formidlingstilgang om bistand for Det Østlige Partnerskab og en intensivering af den strategiske kommunikation.

Topmødedeltagerne bakkede også op om en revideret multilateral institutionel struktur for Det Østlige Partnerskab, der giver stærkere politiske retningslinjer og en mere resultatorienteret tilgang til vores samarbejde.

Det Østlige Partnerskab: Et partnerskab, der giver resultater

Siden det sidste topmøde i Det Østlige Partnerskab, som blev afholdt i Riga i 2015, er der gjort betydelige fremskridt i forbindelserne mellem EU og dets seks partnerlande. Associeringsaftalerne, herunder vidtgående og brede frihandelsområder, med Georgien, Republikken Moldova og Ukraine er nu trådt fuldt ud i kraft, hvilket åbner nye muligheder for et tættere samarbejde om at tage fat på de centrale udfordringer såvel som økonomisk integration og handel. Samhandelen mellem de tre associerede partnerlandene og EU er steget betydeligt. Gennemførelsen af disse aftaler vil være styret af de nyligt ajourførte associeringsdagsordener. Efter en række krævende reformer blev der indført visumfri indrejse i Schengenområdet for indehavere af biometriske pas fra Georgien og Ukraine, hvilket har været muligt for Republikken Moldova siden 2014.

Det er også gjort fremskridt med forbindelserne med Armenien, Aserbajdsjan og Hviderusland. I dag har Den Europæiske Union og Armenien undertegnet en omfattende og udvidet partnerskabsaftale. Den nye aftale vil gøre det muligt for EU og Armenien at arbejde tættere sammen om at tackle de udfordringer, vi står over for, og at få mest muligt ud af de muligheder, der står til vores rådighed. Der er også gjort gode fremskridt i forhandlingerne om en ny rammeaftale med Aserbajdsjan, og forbindelserne til Hviderusland er blevet fremmet gennem den nyetablerede koordineringsgruppe. Vores fremtidige prioriteter for partnerskabet med alle tre lande vil opstille en ny strategisk ramme for vores bistand. Prioriteterne for partnerskabet med Armenien er blevet vedtaget, og prioriteterne for partnerskabet drøftes nu også med Aserbajdsjan og Hviderusland.

EU og Armenien har i dag også paraferet en aftale om et fælles luftfartsområde. Det vil forbedre markedsadgangen for luftfartsselskaber fra begge sider og skabe bedre forbindelser og dermed sikre, at de rejsende får flere valgmuligheder, bedre tjenester og lavere priser. Aftalen, der er en del af Kommissionens luftfartsstrategi for Europa, vil skabe fælles retlige rammer, f.eks. inden for luftfartssikkerhed. Nærmere oplysninger findes her.

På området for transportsammenkoblinger blev EU og partnerlandene enige om de vejledende kort, der udvider EU's transeuropæiske transportnets (TEN-T) hovednet til de østlige partnerskabslande, som grundlag for at forbedre transportforbindelser og fastlægge fælles prioriteter på infrastrukturområdet. I denne sammenhæng er der i tilknytning til topmødet blevet undertegnet aftaler på højt plan ("High-Level Understandings").

Det Østlige Partnerskab formes af samfundet

I tiden op til topmødet har en række sideløbende arrangementer fundet sted, som inddrager civilsamfundet, medierne, erhvervslivet, parlamenter og andre interessenter. Disse arrangementer viser, at Det Østlige Partnerskab er mere end de mellemstatslige forbindelser og også inddrager samfundet som helhed. I tiden op til topmødet i 2017 blev følgende vigtige sideløbende arrangementer afholdt:

Se: Faktablad om Det Østlige Partnerskabs mediekonference

Se: Faktablad om Det Østlige Partnerskabs e-partnerskab

Se: Faktablad om civilsamfundet i Det Østlige Partnerskab

Se: Faktablad om Det Østlige Partnerskabs erhvervsforum

Se: Faktablade om EU's støtte til virksomheder i Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine

 

Yderligere oplysninger:

Websted for det 5. topmøde i Det Østlige Partnerskab

Fælles erklæring fra det 5. topmøde i Det Østlige Partnerskab

Faktablad om Det Østlige Partnerskabs 20 mål for 2020

Det Østlige Partnerskab - Fokus på nøgleprioriteter og -resultater (fælles arbejdsdokument fra tjenestegrenene)

Faktablad om myter om Det Østlige Partnerskab

Bemærkninger fra formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, på den fælles pressekonference efter det 5. topmøde om Det Østlige Partnerskab

Pressemeddelelse: Ny aftale indgået mellem Den Europæiske Union og Armenien giver borgerne konkrete fordele

Faktablad: Omfattende og udvidet partnerskabsaftale mellem EU og Armenien

Faktablad: Luftfartsaftale med Armenien

Fakta og tal om EU's forbindelser med: Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien,

Republikken Moldova og Ukraine

Webstederne for Den Europæiske Unions delegation i: Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine

 

 

 

logo

IP/17/4845

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar